logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Środki europejskie w budżecie oraz w rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej instytucji i beneficjentów – zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej w roku 2022

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenie jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad rachunkowości budżetowej środków pochodzących z budżetu środków europejskich, środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego i obowiązków w zakresie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków unijnych, w świetle przepisów normujących zasady rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz wytycznych kwalifikowalności podatku VAT.

Na szkoleniu przedstawione zostaną modele ewidencyjne (wzory księgowań) środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz środków europejskich, w tym zlecenia płatności oraz wkład krajowego w jednostkach budżetowych jako u beneficjentów zarówno w przypadku gdy instytucją będącą stroną umowy jest samorząd województwa (UM, WUP), jak również w przypadku gdy instytucją będącą stroną umowy jest dysponent części budżetowej lub osoba prawna.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie 1-dniowe dla beneficjentów i instytucji oraz innych zainteresowanych jednostek.

Program nauczania:

 1. Co to są środki europejskie – aktualna definicja.
 2. Co to jest zlecenie płatności – wyjaśnienie zasad funkcjonowania.
 3. Budżet i zasady rozliczania dotacji z budżetu państwa i płatności środków pochodzących z budżetu środków europejskich po zmianach ustawy o finansach publicznych jako niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym.
 4. Zasady rachunkowości budżetowej, zasady wyceny aktywów i pasywów oraz zasady sprawozdawczości budżetowej i finansowej obowiązujące w roku 2022 w instytucjach i u beneficjentów.
 5. Dostosowanie polityki rachunkowości do ewidencji zdarzeń objętych budżetem środków europejskich oraz zdarzeń objętych środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich – aneks do ZPK, niezbędne uzupełnienia treści ekonomicznej i dodanie nowych kont z uwzględnieniem obowiązku centralizacji rozliczeń VAT w samorządowych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych, a także z uwzględnieniem likwidacji zwolnienia z VAT dla państwowych jednostek budżetowych.
 6. Problemy związane z kwalifikowalnością podatku VAT – wytyczne kwalifikowalności podatku VAT i ich wpływ na budżet projektu.
 7. Problemy związane z prowadzeniem wyodrębnionej księgowości oraz pojęcie polityki rachunkowości programu – tworzenie wyodrębnionego systemu ewidencji księgowej programów europejskich lub kodu księgowego w świetle obowiązków wynikających przepisów unijnych.
 8. Problemy z zastosowaniem klasyfikacji budżetowej oraz czwartej cyfry paragrafów dochodów i wydatków – konieczność dostosowania planów finansowych do czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej (zastosowanie cyfry 8 i 7 oraz innych) w roku 2022.
 9. Problemy z zasadami funkcjonowania rachunku bankowego obsługującego projekt – rozwiązanie dylematu konta: kiedy konto 130, kiedy konto 137, kiedy konto 138 oraz metody pozabudżetowe.
 10. Wzory księgowań i zasady ewidencji księgowej dotacji celowej i zlecenia płatności w jednostce budżetowej jako instytucji i jako beneficjenta oraz dysponenta państwowego funduszu celowego – dekretacja i korespondencja kont 840, 810, 760, 750, 720, 224, 223, 227, 228 i innych.
 11. Zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej w zakresie budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego, a zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej w zakresie budżetu środków europejskich – problem zobowiązań i zaangażowania budżetu państwa i budżetu środków europejskich oraz budżetu jednostki samorządu terytorialnego w sprawozdaniach RB28-UE, RB28-UE WPR, RB-28 Programy, RB-28 Programy WPR, RB28, RB28S i innych za rok 2022.
 12. Zasady wykazywania środków europejskich w sprawozdawczości finansowej, w tym w bilansie budżetu i w bilansach jednostek wykonujących budżet za rok 2022.
 13. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

Doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Środki europejskie w budżecie oraz w rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej instytucji i beneficjentów – zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej w roku 2022 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 06.06.2022 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 05.06.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń