logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Ewidencja mienia Skarbu Państwa - zasady gospodarowania i obrotu mieniem Skarbu Państwa, w tym zbędnymi i zużytymi składnikami mienia ruchomego

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku trwałego i majątku ruchomego, ich sprzedaży, dzierżawy, najmu, przekazywania i darowizny, a także likwidacji przez organy administracji publicznej oraz kierowników jednostek budżetowych i pozabudżetowych. Na szkoleniu omówione zostaną zasady gospodarowania i obrotu mieniem skarbu państwa, jego ewidencji księgowej, wyceny oraz zasad ich klasyfikowania, finansowania w roku 2022 wynikające z ustawy z 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Na szkoleniu omówione zostaną nowe obowiązki wynikające z zmian rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie 1-dniowe dla ministerstw, urzędów wojewódzkich i administracji zespolonej, sądów i prokuratury, służb mundurowych, a także wszystkich państwowych jednostek budżetowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych osób prawnych oraz ZUS, KRUS, PFRON i innych jednostek pozabudżetowych oraz jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania zlecone.

Program nauczania:

  1. Ustawa z 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym i obowiązki wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa.
  2. Pojęcie mienia państwowego oraz sposób ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa przez państwowe jednostki organizacyjne i jednostki, którym powierzono mienie Skarbu Państwa.
  3. Ustawa o finansach publicznych i ustawa o rachunkowości – specyfika rachunkowości mienia państwowego w jednostkach stosujących i nie stosujących rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2022 w odniesieniu do mienia państwowego – aktywa trwałe i aktywa obrotowe, rozróżnianie i definicja poszczególnych składników mienia państwowego.
  5. Cel krajowego standardu rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” i jego zastosowanie w jednostkach budżetowych i pozabudżetowych do ewidencji mienia państwowego – sprzedaż, likwidacja, nieodpłatne przekazanie, przekwalifikowanie do składników majątku ruchomego wg. KSR 11.
  6. Problem pojęcia tzw. „majątku ruchomego” – specyficzna definicja zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego i zbędnych prawach na dobrach niematerialnych, a zasady gospodarowania składnikami majątku trwałego i majątku obrotowego Skarbu Państwa w świetle zmian rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa.
  7. Sposób gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w roku 2022 – sprzedaż, dzierżawa, najem, przekazywanie, darowizna, likwidacja zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego.
  8. Obowiązki inwentaryzacyjne w zakresie składników rzeczowych majątku ruchomego.
  9. Prezentacja i ujawnianie informacji na temat mienia państwowego w bilansie.
  10. Odpowiedzi na pytania i wzory prawidłowych księgowań.

Osoba prowadząca kurs:

Doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Ewidencja mienia Skarbu Państwa - zasady gospodarowania i obrotu mieniem Skarbu Państwa, w tym zbędnymi i zużytymi składnikami mienia ruchomego (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 03.06.2022 r. (piątek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 02.06.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń