logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Księgowość budżetowa na wspólnym rachunku budżetu i urzędu

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie praktycznego ujęcia w ewidencji księgowej dochodów i wydatków budżetowych, w tym z podatkiem VAT z zadań własnych i zleconych, przychodów i kosztów zaliczanych do działalności operacyjnej, działalności pozostałej, działalności finansowej, rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów, należności zobowiązań budżetowych, odpisów aktualizujących i umorzenia należności oraz środków unijnych, dotacji, środków funduszy celowych w urzędach gmin i miast, w starostwach powiatowych i w urzędach marszałkowskich prowadzących wspólny rachunek bankowy do obsługi organu budżetowego (finansowego) i urzędu jako jednostki budżetowej.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie 1-dniowe przeznaczone jest dla Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz SCUW.

Program nauczania:

 1. Zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2022.
 2. Polityka rachunkowości organu budżetowego (finansowego) i urzędu przy wspólnym rachunku bankowym – załącznik nr 2 i nr 3 rozporządzenia i wzajemne uzupełnianie kont.
 3. Powiązanie księgowe i finansowe organ budżetowy / urząd (jednostka budżetowa) / organ podatkowy oraz rozliczenie dochodów i wydatków budżetowych przy wspólnym rachunku organu budżetowego i urzędu – specyfika systemu księgowości budżetowej w urzędach gmin i miast, w starostwach powiatowych i w urzędach marszałkowskich dysponujących wspólnym rachunkiem bankowym organu budżetowego (finansowego) i urzędu.
 4. Zasady ewidencji księgowej dochodów i wydatków budżetowych na kontach zespołu „1” i ich powiązanie z klasyfikacją budżetową oraz z kontami 901 i 902 w roku 2022 – zakres funkcjonowania kont bilansowych zespołu „9”.
 5. Konta zespołu „2” i zasady ewidencji rozrachunków w praktyce z uwzględnieniem stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości „Rozrachunki z kontrahentami”.
 6. Zadania własne i zadania zlecone jako przychody kont zespołu „7” i jako dochody konta 901 – wyjaśnienie prawidłowych zasad ewidencji i wyceny rozrachunków z tytułu zadań zleconych na przykładzie funduszu alimentacyjnego, rozliczenie osób uprawnionych i dłużników alimentacyjnych oraz udziału budżetu państwa i budżetu organu właściwego na koncie 221, wyjaśnienie dlaczego nie można księgować należności jako zobowiązań 221/225.
 7. Zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności wątpliwe – wyjaśnienie zasad dokonywania prawidłowych odpisów aktualizujących należności wątpliwe oraz wyjaśnienie dlaczego nie można księgować odsetek przypisanych a nie wpłaconych na koncie 290.
 8. Zwroty i refundacje wydatków oraz problem wynagrodzenia płatnika, problem umorzenia składek ZUS – przychód a ”sztuczny” dochód z środków na wydatki.
 9. Zasady ewidencji księgowej przychodów z tytułu działalności operacyjnej, w tym przychodów z tytułu dochodów budżetowych, przychodów finansowych, pozostałych przychodów operacyjnych na koncie 700, 720, 730, 740, 750, 760 – przychody a dochody budżetowe 901.
 10. Zasady ewidencji księgowej przychodów zaliczanych do przyszłych okresów oraz innych rozliczeń międzyokresowych przychodów na koncie 840 oraz ich powiązanie z kontem 901 – aktywa finansowane z funduszu pracy oraz z środków rad rodziców, dotacje inwestycyjne darowizny i inne przypadki.
 11. Zasady ewidencji księgowej kosztów wg. rodzaju i ich rozliczenia na kontach zespołu „4”, kosztów finansowych 751, pozostałych kosztów operacyjnych 761 i ich powiązanie z klasyfikacją budżetową – koszty a wydatki 902.
 12. Zasady ewidencji księgowej rozliczeń międzyokresowych kosztów – specyficzna rola konta 490 i 640 w rachunkowości budżetowej oraz ich powiązanie z kontem 902 – nowe zwolnienie z obowiązku dokonywania biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonywania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników oraz wyjaśnienie dlaczego należy księgować decyzję jako zobowiązanie i dokonywać rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych kosztów.
 13. Zasady ewidencji księgowej przychodów i kosztów ujmowanych bezpośrednio na zwiększenie lub zmniejszenie konta 800, w tym tzw. centralne zaopatrzenie.
 14. Zasady ewidencji księgowej kosztów środków trwałych w budowie na koncie 080 – inwestycje a środki trwałe w budowie, 011 a 013 problem paragrafu 472 i jednorazowej amortyzacji 013 a wydatki 902.
 15. Zakres funkcjonowania kont pozabilansowych zespołu „9” – jak ujmować zaangażowanie.
 16. Zaangażowanie a rejestr umów i podatek VAT.
 17. Zasady ewidencji księgowej dochodów i wydatków urzędu z podatkiem VAT – planowanie podatku VAT w scentralizowanych rozliczeniach JST podatku VAT.
 18. Odpowiedzi na pytania i wzory prawidłowych księgowań roku 2022.

Osoba prowadząca kurs:

Doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Księgowość budżetowa na wspólnym rachunku budżetu i urzędu (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 01.06.2022 r. (środa), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31.05.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń