logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Opłata przekształceniowa jako danina publicznoprawna niepodatkowa w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego a sprzeczne z nimi przepisy Nowego Polskiego Ładu

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zmian wynikających z nowych przepisów tzw. Nowego Polskiego Ładu dotyczących szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego dla określonych czynności dokonywanych z mocy prawa oraz zasad księgowego ujęcia przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów, w świetle ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z uwzględnieniem obowiązujących od 1 stycznia 2010 roku przepisów ustawy o finansach publicznych, a także zasad rachunkowości gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste i zasad ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym w świetle kontrowersyjnego stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności.

Na szkoleniu omówiona zostanie interpretacja ogólna Ministra Finansów z 22 grudnia 2021 roku w sprawie opodatkowania VAT przekształcenia z mocy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wyrok TSUE dot. opodatkowania VAT opłaty przekształceniowej i odmienne od orzeczenia TSUE i interpretacji ogólnej MF wyroki polskiego Trybunału Konstytucyjnego, wraz z zignorowanymi przez TSUE (i MF z KAS) przepisami ustawy o finansach publicznych, o których nie wspomina ani Rzecznik TSUE, ani uzasadnienie wyroku TSUE, ani interpretacja ogólna MF z 22 grudnia 2021 roku, a które wpływają na brak opodatkowania VAT opłaty przekształceniowej.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie 1-dniowe dla skarbników, głównych księgowych i księgowych gmin, powiatów, województw zajmujących się użytkowaniem wieczystym i opłatami z nim związanymi, a także dla: dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, dyrektora oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego, dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Program nauczania:

 1. Użytkowanie wieczyste i problemy (bałagan) lat minionych – typowe rozwiązania funkcjonujące w praktyce w zakresie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste: ewidencja pozabilansowa (np.: Poznań, Gliwice), ewidencja bilansowa jako środek trwały (np.: Lublin), ewidencja bilansowa jako nieruchomość inwestycyjna (np.: Warszawa), problemy z podatkiem VAT.
 2. Zasady wyceny gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste i najważniejsze księgowania związane z gruntami oddanymi w użytkowanie wieczyste – przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i ich wykreślenie z mocy prawa z ewidencji bilansowej dla gruntów stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego oraz z ewidencji pozabilansowej w zakresie zadania zleconego.
 3. Zasady rozliczania wpływów osiąganych z opłat i opłat jednorazowych w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, reprezentowanego przez starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej – jak liczyć 25/75 od kwoty netto czy brutto.
 4. Analiza dość kontrowersyjnego stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności.- przyjmować czy nie przyjmować stanowisko KSR i ewentualne zastosowanie stanowiska KSR po raz pierwszy.
 5. Przekazanie gruntów w użytkowanie wieczyste, ujęcie opłat oraz wycena – kontrowersje związane z wymogami KSR dot. trwałej utraty wartości gruntu przekazanego w użytkowanie wieczyste i obowiązku ustalenia wartości użytkowej gruntu.
 6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności użytkownika w świetle stanowiska KSR – kontrowersje związane z ujmowaniem opłaty przekształceniowej na koncie 800 i księgowaniem faktur VAT bez ich wpływu na wynik finansów za dany rok.
 7. Nowy Polski Ład – szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla określonych czynności dokonywanych z mocy prawa i jego zastosowanie do opłaty przekształceniowej.
 8. Zmiana podejścia KAS do użytkowania wieczystego po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-604/19 Gmina Wrocław przeciwko Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej – interpretacja ogólna Ministra Finansów z 22 grudnia 2021 roku w sprawie opodatkowania VAT przekształcenia z mocy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nowe interpretacje indywidualne (np.: sygnatura: 0113-KDIPT1-2.4012.525.2021.2.KW) i ich negatywne konsekwencje dla jednostek samorządu terytorialnego.
 9. Opłata przekształceniowa jako danina publicznoprawna niepodatkowa – czy opłata podlega pod VAT wg. stanowiska rzecznika TSUE oraz wyroku TSUE, a nieznane TSUE orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i zapisy ustawy o finansach publicznych.
 10. Czy Nowy Polski Ład wprowadza kolizję z zapisami systemowymi ustawy o finansach publicznych?
 11. Kogo słuchać: TSUE, Nowy Polski Ład i opodatkować VAT opłatę przekształceniową, czy zastosować ustawę o finansach publicznych i orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i nie opodatkowywać Vat opłaty przekształceniowej – odpowiedzialność KAS i MF za zaistniała sytuację.
 12. Opłata przekształceniowa jako danina publicznoprawna niepodatkowa w świetle stanowiska RIO.
 13. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

Doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Opłata przekształceniowa jako danina publicznoprawna niepodatkowa w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego a sprzeczne z nimi przepisy Nowego Polskiego Ładu (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 30.05.2022 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29.05.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń