logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Dochody - przychody, wydatki - koszty, rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów w rachunkowości budżetowej 2022

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością w zakresie prawidłowego stosowania zasad rachunkowości oraz praktycznego ujęcia w ewidencji księgowej kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, memoriałowo ujmowanych przychodów i kosztów, należności i zobowiązań, a także rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów w świetle zasad nadrzędnych rachunkowości budżetowej obowiązujących w 2022 roku. Na szkoleniu omówione zostaną najnowsze komunikaty Ministerstwa Finansów dotyczące konta 840 i obowiązku ujmowania na nim rezerw i przychodów przyszłych okresów oraz konta 640 i obowiązku ujmowania na nim czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Brak konta 840 i 640 oznacza, iż księgi rachunkowe jednostek mogą być prowadzone wbrew obowiązkom określonych ustawa o rachunkowości, a dane prezentowane w rocznej sprawozdawczości naruszają zasadę rzetelności.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dla: ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów centralnych, gmin, powiatów, województw, państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i pozabudżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej i innych podmiotów np. ZUS, KRUS.

Program nauczania:

 1. Polityka rachunkowości jednostki budżetowej na rok 2022 – zasada kasowa i zasada memoriału a zasada współmierności oraz ich zastosowanie i uproszczenia w jednostkach budżetowych.
 2. Dochody budżetowe – definicja, dochody bieżące a dochody majątkowe, zasady wyceny i zasady księgowania dochodów, w tym z uwzględnieniem podatku VAT i mechanizmu podzielonej płatności.
 3. Wydatki budżetowe – definicja, wydatki bieżące a wydatki majątkowe, zasady wyceny i zasady księgowania wydatków, w tym z uwzględnieniem podatku VAT i mechanizmu podzielonej płatności oraz białej listy VAT.
 4. Należności – definicja, zasady wyceny i zasady księgowania, należności budżetowe pieniężne o charakterze cywilnoprawnym, podatkowe i niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym, należności krótko i długoterminowe, należności ujmowane jako przychody okresu oraz należności ujmowane jako przychody przyszłych okresów.
 5. Zobowiązania – definicja, zasady wyceny i zasady księgowania, zobowiązania krótkoterminowe, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania ujmowane jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania ujmowane jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, rezerwy na zobowiązania, zobowiązania związane z rozliczeniem zakupu, zobowiązania warunkowe, zobowiązania a zaangażowanie.
 6. Przychody księgowe – definicja, zasady wyceny i zasady księgowania.
 7. Koszty księgowe – definicja, zasady wyceny i zasady księgowania.
 8. Grupowanie przychodów i kosztów – zasady ustalania i zasady księgowania przychodów i kosztów działalności operacyjnej podstawowej, w tym z zadań zleconych, działalności operacyjnej pozostałej, w tym działalności nadzwyczajnej, działalności finansowej i ich powiązanie z wynikiem finansowym.
 9. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów – rozliczenia międzyokresowe przychodów oraz czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów w jednostkach budżetowych i pozabudżetowych.
 10. Rezerwy a rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów w jednostkach budżetowych i pozabudżetowych.
 11. Nowe komunikaty MF obligujące jednostki budżetowe do ujmowania rezerw oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów – strona www Ministerstwa Finansów.
 12. Koszty i przychody odnoszone bezpośrednio na fundusz jednostki.
 13. Koszty i przychody państwowych funduszy celowych – zakres zastosowania konta 853 i konta 136 w rachunkowości jednostek obsługujących dysponenta funduszu oraz problemy dot. FP i FGŚP w PUP i w WUP.
 14. Specyfika funkcjonowania środków funduszu przeciwdziałania Covid-19 oraz ich ujęcie budżetowe i pozabudżetowe.
 15. Dochody, wydatki, należności, zobowiązania, przychody, koszty w sprawozdawczości budżetowej typu „RB” na przełomie okresu sprawozdawczego i na koniec okresu sprawozdawczego – uzgodnienia obrotów i sald.
 16. Dochody, wydatki, należności, zobowiązania, przychody, koszty, rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów w sprawozdawczości finansowej – uzgodnienia obrotów i sald danych księgowych dla potrzeb sprawozdania finansowego i informacji dodatkowej na 31 grudnia danego roku.
 17. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

Doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Dochody - przychody, wydatki - koszty, rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów w rachunkowości budżetowej 2022 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 27.05.2022 r. (piątek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.05.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń