logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona drogi w rachunkowości budżetowej i w rejestrze umów zarządu dróg

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie planowania budżetowego oraz ewidencji księgowej remontów i inwestycji drogowych finansowanych z środków budżetowych właściwego zarządcy drogi, współfinansowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, przez budżet państwa oraz budżet UE, przez środki państwowego funduszu celowego oraz środki BGK jakimi są m.in. środki Krajowego Funduszu Drogowego, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i środki funduszu przeciwdziałania Covid-19. Na szkoleniu przedstawiony zostanie sposób ujęcia w księgach rachunkowych jednostki, dróg dotychczas niezaksięgowanych oraz wydatków bieżących i majątkowych dot. nowych inwestycji drogowych, ulepszeń dróg, remontów i utrzymania dróg, opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego, zwrotów refundacji wydatków w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości oraz zasad wyceny aktywów i pasywów obowiązujących w 2022 roku.

Ponadto na szkoleniu omówione zostaną zasady funkcjonowania w zarządach dróg nowego rejestru umów , o którym mowa art. 34a i art. 34b ustawy o finansach publicznych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla służb finansowo-księgowych i kierownictwa gminnych, miejskich, powiatowych, wojewódzkich zarządów dróg oraz dla jednostek zarządzających drogami krajowymi i GDDKIA.

Program nauczania:

 1. Budżet jako podstawa gospodarki finansowej zarządów dróg – budżet państwa a budżet środków europejskich, państwowy fundusz celowy RFRD a środki BGK na KFD, RFIL, funduszu przeciwdziałania Covid-19, budżet gminy, powiatu województwa i ich specyfika istotna dla wykonania budżetu i planu finansowego zarządu dróg.
 2. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2022 i na dzień bilansowy – dlaczego warto przyjąć i stosować KSR 11 „Środki trwałe” w zarządach dróg.
 3. Zasady przekazywania środków publicznych pomiędzy budżetami na remonty i inwestycje dróg będących lub/i nie będących własnością danej jednostki – ujęcie współfinansowania w budżetach jednostek współpracujących, np. współfinansowanie przez gminę lub powiat drogi wojewódzkiej, finansowanie drogi z KFD, z RFIL, z RFRD, z RFPŁ PIS, z funduszu Covid, itp..
 4. Ewidencja księgowa współfinansowania w organie finansowym oraz w zarządzie dróg – klasyfikowanie wydatków budżetowych.
 5. Szczególny przypadek dot. wyceny dróg niezaksięgowanych – problem z ustaleniem ceny sprzedaży drogi wykluczonej z obrotu gospodarczego, wartość godziwa, zamortyzowany koszt odtworzenia jako alternatywa dla kosztownej wyceny przez biegłego, stanowisko KSR.
 6. Droga, odcinek drogi, wiadukt, itp. jako środek trwały – klasyfikacja środków trwałych (KŚT), ewidencja, wycena i odpisy umorzeniowe środków trwałych.
 7. Specyficzny problem tzw. niskocennych pozostałych środków trwałych finansowanych z wydatków bieżących.
 8. Ewidencja inwestycji drogowych, przebudowy i remontów dróg oraz opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego.
 9. Wzory księgowań dotacji, płatności, finansowania z innych budżetów, zaliczek, refundacji i zwrotów wydatków dot. inwestycji i remontów dróg.
 10. Zobowiązania i zaangażowanie w rachunkowości i w sprawozdawczości budżetowej zarządów dróg oraz problem podatku VAT i specyficzny sposób jego księgowania.
 11. Zaangażowanie a rejestr umów – problem niezgodności danych w zakresie umów prezentowanych w zaangażowaniu i w rejestrze umów zarządu dróg.
 12. Kto prowadzi rejestr umów – Minister Finansów czy kierownik jednostki sektora finansów publicznych oraz jakie umowy wprowadza się do rejestru umów.
 13. Odpowiedzialność karna wynikająca z art. 34b ustawy o finansach publicznych – kto podlega odpowiedzialności za niewprowadzanie danych do rejestru umów oraz za podawanie nieprawdziwych danych, a kto podlega sankcją za nieprowadzenie, nieaktualizowanie, nieudostępnianie danych rejestru umów?
 14. Rejestr umów a strona dochodowa i wydatkowa planu finansowego zarządu dróg – umowy i ich związek z należnościami i zobowiązaniami zarządu dróg.
 15. Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe, a zasady sporządzania sprawozdań zakresie budżetu państwa i budżetu środków europejskich – przykłady i schematy księgowań oraz powiązanie księgowości ze sprawozdawczością jednostek organizacyjnych GDDKIA.
 16. Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe a zasady sporządzania sprawozdania z państwowego funduszu celowego: Rb-33 – przykłady i schematy księgowań oraz powiązanie księgowości ze sprawozdawczością RFRD jako państwowego funduszu celowego (do czasu zmiany formy organizacyjno-prawnej RFRD).
 17. Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe, a zasady sporządzania sprawozdań zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego – przykłady i schematy księgowań oraz powiązanie księgowości ze sprawozdawczością w gminnych, powiatowych, wojewódzkich zarządach dróg.
 18. Zasady sporządzania sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych dla celów statystycznych w zakresie operacji finansowych: RB-N, RB-Z i inne – nowe rozporządzenie i wykaz najważniejszych zmian w sprawozdaniach za rok 2022.
 19. Analiza zgodności danych wykazywanych w rocznej sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostek budżetowych oraz przykłady potencjalnych nieprawidłowości w zarządach dróg
 20. Odpowiedzi na pytania i wzory prawidłowych księgowań.

Osoba prowadząca kurs:

Doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona drogi w rachunkowości budżetowej i w rejestrze umów zarządu dróg (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 24.05.2022 r. (wtorek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23.05.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń