logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Nowe zasady sprawozdawczości budżetowej na rok 2022

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zasad sporządzania sprawozdań budżetowych typu „RB” określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej, które wprowadza następujące nowe rozwiązania:

 1. w wyniku zmiany ustawy o finansach publicznych, nałożono obowiązki sprawozdawcze na państwowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i posiadające dochody własne. Zaproponowano wprowadzenie sprawozdania Rb-34 z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 11a ustawy o finansach publicznych, przygotowano instrukcję jego sporządzania oraz uzupełniono terminarz przekazywania sprawozdań w tym zakresie,
 2. doprecyzowano dotychczasowe regulacje dotyczące sprawozdań o stanie środków finansowych na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych i urzędów skarbowych,
 3. uaktualniono przepisy rozporządzenia w zakresie instrukcji sporządzania sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych w związku z uchyleniem opłaty komorniczej,
 4. uaktualniono przepisy rozporządzenia w zakresie instrukcji sporządzania sprawozdania Rb-70 poprzez dodanie § 479–480 dotyczących wynagrodzeń nauczycieli,
 5. określono nowy wzór rocznego sprawozdania Rb-PDP oraz uaktualniono instrukcję jego sporządzania,
 6. doprecyzowano dotychczasowe brzmienie opisu dochodów wykonanych w sprawozdaniu Rb-27S oraz Rb-27ZZ,
 7. zlikwidowano kolumnę „dochody otrzymane” w sprawozdaniu Rb-27S,
 8. zaproponowano wprowadzenie przepisu uwzględniającego sposób wykazywania udziałów jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml,
 9. w związku z budową systemu SMUP niezbędna stała się elektronizacja sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych. Zmiany w przepisach rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej wykluczają inną formę przekazywania sprawozdań budżetowych w zakresie jednostek samorządu terytorialnego, niż forma elektroniczna. Przygotowano przepisy zobowiązujące kierowników jednostek i kierowników jednostek obsługujących do przekazania do zarządu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdań jednostkowych w formie dokumentu elektronicznego, umożliwiając zarządom przekazanie sprawozdań rocznych lub za IV kwartały poprzez aplikację wskazaną w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Głównego Urzędu Statystycznego, co w rezultacie zapewni pozyskanie danych jednostkowych na potrzeby monitorowania usług publicznych świadczonych przez samorządy. Doprecyzowano wzór sprawozdania Rb-30S oraz instrukcję jego sporządzania,
 10. W celu uniknięcia wątpliwości w zakresie ujmowania w sprawozdaniu RB-28UE rozliczanych zwrotów, w instrukcji sporządzania tego sprawozdania doprecyzowano objaśnienie dotyczące kolumny „Zwroty narastająco od początku roku dotyczące płatności roku bieżącego”. Wskazano w nim, że w sprawozdaniu wykazuje się jako zwrot tylko jedną kategorię wydatków, tj. należność główną. W związku z tym przygotowano również nowy wzór tego sprawozdania.

Ponadto w instrukcji rozszerzono obowiązki organu dysponującego częścią jeżeli chodzi o dokonywanie korekt danych w sprawozdaniu Rb-28UE, tj. nałożono obowiązek weryfikacji poprawności danych, między innymi z danymi z systemu BGK-Zlecenia przed przekazaniem przez ten organ ostatecznego sprawozdania Rb-28UE do Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa.

Na szkoleniu omówione zostaną zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz typowe nieprawidłowości występujące w praktyce w zakresie prezentacji danych sprawozdawczych w poszczególnych rodzajach sprawozdaniach typu RB, mające swój negatywny wpływ na rzetelność danych księgowych wykazywanych w sprawozdawczości.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie online 4 godzinne dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, gmin, powiatów, województw, urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów pracy, ministerstw i urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich i administracji zespolonej, inspekcji i inspektoratów, sądów i prokuratury, krajowej administracji skarbowej, wojska i służb mundurowych, dysponentów państwowych funduszy celowych i rachunków dochodów własnych oraz centrów usług wspólnych, a także organów kontroli państwowej.

Program nauczania:

 1. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej obowiązujące w Polsce w roku 2022 – podział ksiąg na księgi organu budżetowego i podatkowego oraz na księgi jednostki wykonującej budżet, sposób zbierania danych budżetowych i ich obieg.
 2. Zasady wyceny aktywów i pasywów dla celów rachunkowości budżetowej, dla celów sprawozdania finansowego, dla celów sprawozdania budżetowego – identyfikacja podmiotu sprawozdawczego w systemie REGON na sprawozdaniu typu „RB” a zastosowanie numeru NIP na dokumentach źródłowych.
 3. Rodzaje sprawozdań, formy i sposoby ich sporządzania oraz terminy przekazywania sprawozdań wg. nowego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
 4. Obowiązki i odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego oraz kierownika centrum usług wspólnych za rachunkowość i sprawozdawczość budżetową.
 5. Zasady prezentacji aktywów pieniężnych (dochodów i wydatków) w poszczególnych rodzajach sprawozdań typu „RB” – zasada kasowa a podatek VAT, problemy w zakresie wykazywania dochodów budżetowych w kwotach netto, wydatków budżetowych w kwotach brutto lub bez podlegającego odliczeniu podatku VAT po refundacji VAT naliczony podlegający odliczeniu z konta dochodów na konto wydatków, wydatki bieżące a wydatki majątkowe, dochody z przypisem a dochody bez przypisu, rozlicznie dotacji w rocznych sprawozdaniach.
 6. Zasady prezentacji należności i zobowiązań oraz zaangażowania w poszczególnych rodzajach sprawozdań typu „RB” – pojęcie wartości nominalnej należności i zobowiązania, zaangażowanie czyli zobowiązania na moment początkowego ich ujęcia, należności i zobowiązania na dzień bilansowy i na koniec miesiąca/kwartału, należności z przypisem a należności bez przypisu.
 7. Zasady prezentacji przychodów i kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych i rezerw w poszczególnych rodzajach sprawozdań – zasady rozliczania przychodów przyszłych okresów i rezerw na koncie 840 oraz rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych kosztów na koncie 640, pozabilansowe zobowiązania warunkowe.
 8. Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe, a zasady sporządzania sprawozdań w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-50 i Rb-ST,
 9. Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe, a zasady sporządzania sprawozdań zakresie budżetu państwa: Rb-23, Rb-24, Rb-27, Rb-28, Rb-34, Rb-70, Rb-28 Programy i Rb-28 Programy WPR, Rb-28NW, Rb-28NW Programy, Rb-33, Rb-35, Rb-40, Rb-FUS, Rb-FEP, Rb-FER.
 10. Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe a zasady sporządzania sprawozdań w zakresie budżetu środków europejskich: Rb-28UE, Rb-28UE WPR.
 11. Sposoby sporządzania i przekazywania sprawozdań i okresy sprawozdawcze.
 12. Nowe wzory sprawozdań i zmiany poszczególnych instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych.
 13. Analiza zgodności danych pomiędzy poszczególnymi rodzajami sprawozdań typu „RB” – problem odmiennych instrukcji, zasad i interpretacji dotyczących jednostek państwowych i samorządowych wpływających na niezgodność danych prezentowanych w sprawozdaniach z ewidencją księgową i związana z nią dyscyplina finansów publicznych.
 14. Ujęcie podatku VAT w sprawozdaniu o dochodach: netto czy brutto po zmianie wzoru sprawozdania, po likwidacji kolumny „dochody otrzymane” w sprawozdaniu Rb-27S i rozszerzeniu opisu kolumny dochody wykonane (z uwzględnieniem Rb-27ZZ).
 15. Odpowiedzi na pytania i przykłady z praktyki.

Osoba prowadząca kurs:

Doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Nowe zasady sprawozdawczości budżetowej na rok 2022 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 23.05.2022 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.05.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń