logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Finanse, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa żłobków

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad gospodarki finansowej i budżetowej żłobków i klubów dziecięcych jako jednostek sektora finansów publicznych, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania w jednostkach ustawy z 17 listopada 2021 o rodzinnym kapitale opiekuńczym i nowego dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna od ZUS, które należy odpowiednio ująć w budżecie, w rachunkowości i w sprawozdawczości żłobków i klubów dziecięcych jako jednostek budżetowych, tak aby określone statutami terminy wpłat rodziców nie powodowały zaległości w przypadku otrzymania dofinansowania obniżenia opłaty 20 dnia danego miesiąca.

Ponadto na szkoleniu omówiona zostanie ustawa o finansach publicznych i zakres zastosowania art. 60-67 w żłobkach i klubach dziecięcych jako samorządowych jednostek budżetowych. Omówione zostaną problemy dot. ustalania i poboru opłat za pobyt i wyżywienie dzieci do lat 3 w żłobku, które błędnie opodatkowano VAT, a także omówione zostaną problemy dot. finansowania zadań z funduszu pracy, które nie powinny być ujmowane na zwroty, refundacje wydatków.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dla żłobków i klubów dziecięcych jako samorządowych jednostek budżetowych oraz urzędów gmin i miast i samorządowych centrów usług wspólnych.

Program nauczania:

 1. Zasady gospodarki budżetowej żłobków i klubów dziecięcych jako samorządowych jednostek budżetowych oraz ich powiązanie z budżetem jednostki samorządu terytorialnego – specyfika funkcjonowania zespołów żłobków lub klubów dziecięcych i ich wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna, w tym połączeniu z przedszkolami.
 2. Zasady ustalania opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobkach lub klubach dziecięcych – kompetencje organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i charakter pobieranych opłat.
 3. Zasady nadrzędne rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej samorządowych jednostek budżetowych – ustawa o finansach publicznych i ustawa o rachunkowości w praktyce gospodarki budżetowej żłobków w roku 2022.
 4. Ustalanie wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna – opłaty jako dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego i zasady ich ustalania i poboru w świetle art. 60-67 ustawy o finansach publicznych oraz orzecznictwa TK i NSA i sprzecznych z nimi indywidualnych interpretacji podatkowych.
 5. Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku, klubie dziecięcym a podatek VAT – wpływ interpretacji ogólnej nr PT1.8101.3.2019 MF z dnia 10 czerwca 2020 r. na brak opodatkowania VAT opłat pobieranych przez samorządowe jednostki budżetowe.
 6. Zakres zastosowania KPA i działu III ustawy Ordynacja podatkowa do opłat za pobyt i wyżywienie a problem terminy zapłaty – jaki aktem ustalić termin zapłaty opłaty za pobyt i wyżywienie aby nie powstawały zaległości rodziców jeśli wyznaczony termin będzie przed 20 dniem miesiąca: statut, decyzja, czy uchwała ustalająca wysokość opłaty.
 7. Przypisy należności za pobyt i wyżywienie, główna plus odsetki, odpisy aktualizujące należności, umorzenia, przedawnienia, zaniechanie poboru, opłata dodatkowa i zasady ich ewidencji księgowej.
 8. Ustawa z 17 listopada 2021 o rodzinnym kapitale opiekuńczym a dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – plan finansowy żłobka i zasady księgowego ujęcia dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna otrzymanego od ZUS w samorządowej jednostce budżetowej (księgowania organ/urząd/jednostka).
 9. Dotacje z budżetu państwa i płatności z budżetu środków europejskich oraz środki funduszu pracy – zasady księgowania dotacji i środków funduszu pracy oraz ich ujęcie w budżecie i planie finansowym a problem zwrotów, refundacji wydatków.
 10. Aktywa trwałe i aktywa obrotowe w żłobkach i klubach dziecięcych a zakres zastosowania paragrafu 424 i 421 do finansowania wydatków bieżących oraz paragrafu 605 i 606 do finansowania wydatków majątkowych po zmianie przepisów unijnych w zakresie ESA 2010 i dyrektywy 2013/34.
 11. Rejestr umów, zaangażowanie i zobowiązania żłóbków a problem związany z błędnym używaniem paragrafu 453 do Vat naliczony podlegający odliczeniu powodujący niezgodność danych wykazywanych w rejestrze z zaangażowaniem i wykonaniem wydatków.
 12. Wzory i schematy księgowań oraz ich wpływ na ujęcie danych w sprawozdaniach typu „RB” i w sprawozdaniu finansowym.
 13. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

Doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Finanse, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa żłobków (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 20.05.2022 r. (piątek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.05.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń