logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Roczne sprawozdanie finansowe

To szkolenie już się odbyło.

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad sporządzania w roku 2022 rocznego sprawozdania finansowego za rok 2021, t.j. bilansu wykonania budżetu, bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian funduszu, informacji dodatkowej oraz zbudowanie systemu eliminowania wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami objętych sprawozdaniem łącznym i zbiorczym. Na szkoleniu omówione typowe księgowania najważniejszych operacji gospodarczych oraz aktualne wytyczne Ministerstwa Finansów odnoszące się do przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku wpływające na rzetelność danych sprawozdawczych. Omówione zostaną zasady wykazywania danych księgowych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i kosztów, w tym przychodów i kosztów zaliczanych do działalności operacyjnej podstawowej, działalności pozostałej, działalności finansowej, należności i zobowiązań budżetowych, odsetek, odpisów aktualizujących należności, rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów oraz aktywów trwałych i obrotowych w zakresie obowiązujących na dzień 31 grudnia 2021 zasad wyceny aktywów i pasywów oraz zasad ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu i związane z nimi nieprawidłowości dość często funkcjonujące w praktyce, negatywnie wpływające na rzetelność danych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym.

Na szkoleniu omówione zostanie również przesunięcie terminów ewidencyjnych i sprawozdawczych za rok 2021, określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiany terminów wynikają z opublikowania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz.561).

Adresaci szkolenia:

Szkolenie online dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, gmin, powiatów, województw, urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów pracy, ministerstw i urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich i administracji zespolonej, inspekcji i inspektoratów, sądów i prokuratury, krajowej administracji skarbowej, wojska i służb mundurowych, dysponentów państwowych funduszy celowych i rachunków dochodów własnych oraz centrów usług wspólnych, a także organów kontroli państwowej.

Program nauczania:

 1. Wykaz nowych terminów sprawozdawczych obowiązujących w roku 2022 w zakresie sprawozdań finansowych za rok 2021 – tabela nowych terminów.
 2. Obowiązki i odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego oraz kierownika centrum usług wspólnych za rachunkowość i sprawozdawczość finansową.
 3. Identyfikacja podmiotu sprawozdawczego w systemie REGON na sprawozdaniu finansowym a zastosowanie numeru NIP na dokumentach źródłowych podmiot rachunkowości i sprawozdawczości finansowej – obowiązki sprawozdawcze jednostek sektora finansów publicznych za rok 2021 z uwzględnieniem art. 80 ustęp 1 ustawy o rachunkowości.
 4. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w rachunkowości budżetowej i ich zastosowanie w praktyce na dzień 31 grudnia 2021 roku w zakresie sprawozdań finansowych.
 5. Przygotowanie do sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2021 przez państwową i samorządową jednostkę budżetową, samorządowy zakład budżetowy oraz jednostkę obsługującą dysponenta państwowego funduszu celowego – analiza wzorów sprawozdań i obowiązków sprawozdawczych dla dysponentów części budżetowych, dysponentów II stopnia, dysponentów państwowych funduszy celowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.
 6. Powiązanie kont księgowych z poszczególnymi pozycjami bilansu jednostki i zakładu budżetowego za rok 2021 – aktywa trwałe i obrotowe, należności i zobowiązania, odpisy umorzeniowe środków trwałych, odpisy aktualizujące należności (wyjaśnienie dlaczego nie można księgować odsetek przypisanych a niezapłaconych na koncie 290), rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów, przykłady rozliczeń międzyokresowych przychodów, przykłady rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych kosztów, fundusz jednostki i wynik finansowy oraz stan (wynik) państwowego funduszu celowego w bilansie jednostki budżetowej i nieprawidłowości dot. funduszy celowych wykazywanych w bilansach samorządowych jednostek budżetowych.
 7. Powiązanie kont księgowych i paragrafów klasyfikacji budżetowej z poszczególnymi pozycjami rachunku zysków i strat za rok 2021 – przychody i koszty z tytułu działalności operacyjnej podstawowej, w tym przychody stanowiące dochody budżetowe, pozostałe przychody i koszty operacyjne niezwiązane bezpośrednio z działalnością podstawową, w tym dodatnie i ujemne skutki finansowe zdarzeń nadzwyczajnych, przychody i koszty finansowe, wynik finansowy i zasady jego ustalania z podatkiem VAT.
 8. Powiązanie kont księgowych poszczególnymi pozycjami zestawienia zmian funduszu jednostki i zakładu budżetowego za rok 2021 – zwiększenia i zmniejszenia funduszu, inwestycje, centralne zaopatrzenie oraz wynik finansowy.
 9. Powiązanie kont księgowych poszczególnymi pozycjami informacji dodatkowej za rok 2021 – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dot. informacji dodatkowej i ich zastosowanie w praktyce, przykłady liczbowe i zadania z praktyki w zakresie zdań własnych i zleconych.
 10. Przygotowanie do sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego państwowej i samorządowej jednostki budżetowej oraz samorządowego zakładu budżetowego za rok 2021.
 11. Przygotowanie do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego za rok 2021 przez jednostkę nadrzędną – definicja jednostki nadrzędnej oraz omówienie obowiązku dot. eliminowania wzajemnych rozliczeń, w tym w zakresie dysponenta II stopnia, dodatkowe wyjaśnienia MF w zakresie kont 840, 640, 290 dla państwowych jednostek budżetowych.
 12. Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za rok 2021 – bilans z wykonania budżetu JST oraz omówienie obowiązku dot. eliminowania wzajemnych rozliczeń.
 13. Przykłady nieprawidłowości z praktyki i ich wpływ na rzetelność sprawozdania finansowego za rok 2021 – studium przypadku.
 14. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

Doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Roczne sprawozdanie finansowe (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 18.05.2022 r. (środa), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń