logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Rejestr umów jednostek sektora finansów publicznych

Cele i korzyści ze szkolenia:

Finanse publiczne to procesy gromadzenia i wydatkowania środków publicznych, których jawność realizowana będzie począwszy od 1 lipca 2022 roku poprzez prowadzenie i udostępnianie danych rejestru umów. Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad funkcjonowania nowego rejestru umów w świetle art. 34a i art. 34b ustawy o finansach publicznych. Na szkoleniu omówione zostaną zasady prowadzenia przez Ministra Finansów systemu teleinformatycznego stanowiącego rejestr umów, zasady wprowadzania danych do rejestru przez kierowników jednostek sektora finansów publicznych, zasady i zakres udostępniania danych rejestru umów oraz odpowiedzialność karna związana m.in. z niewprowadzaniem danych lub podawaniem nieprawdziwych danych w rejestrze umów.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do państwowych oraz samorządowych instytucji publicznych, jednostek sektora finansów, w tym ministerstw, sądów, prokuratur, gmin, powiatów, województw, szkół, przedszkoli, żłobków, zarządów dróg, samorządowych zakładów budżetowych i jednostek budżetowych, agencji rządowych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych i samorządowych osób prawnych, SPZOZ, instytucji kultury, uczelni, PAN, ZUS, KRUS, NFZ, PFRON oraz państwowych funduszy celowych.

Program nauczania:

 1. Jakie procesy obejmują finanse publiczne? – strona dochodowa/przychodowa i strona wydatkowa/kosztowa.
 2. Jednostki sektora finansów publicznych oraz jawność i przejrzystość finansów publicznych – zmiana zasady jawności gospodarowania środkami publicznymi ustawą z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
 3. Podstawa prawna i pojęcie rejestru umów w świetle art. 34a ustawy o finansach publicznych.
 4. Kto prowadzi rejestr umów – Minister Finansów czy kierownik jednostki sektora finansów publicznych?
 5. Rejestr umów jako system teleinformatyczny – czy jednostka sektora finansów publicznych powinna tworzyć własny rejestr umów?
 6. Obowiązki kierownika jednostki sektora finansów publicznych w zakresie wprowadzania danych do rejestru umów i podawania w nim prawdziwych danych – kto ma wprowadzać dane do rejestru umów: kierownik jednostki, księgowość, zamówienia publiczne?
 7. Czy rejestr umów obejmuje tylko umowy wydatkowe, czy też dochodowe?
 8. Jakie umowy wprowadza się do rejestru umów ? – umowy cywilnoprawne, umowy administracji publicznej, umowy pisemne, umowy dokumentowane, umowy elektroniczne, umowy zawierane w formie szczególnej, umowy ustne i umowy zawarte w sposób dorozumiany bez użycia słów (per facta concludentia), porozumienia administracyjne, umowy w zakresie wykonywania czynności organu władzy publicznej, umowy w jednostkach oświaty, pomocy społecznej i w żłobkach dot. poboru należności publicznoprawnych niepodatkowych, itp..
 9. Jak ustalić wartość przedmiotu umowy powyżej 500 zł? – kwota brutto czy netto w świetle ustawy z 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług oraz w świetle zasad wyceny należności i zobowiązań wg. ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości.
 10. Jakich umów nie wprowadza się do rejestru umów? – wyłączenie dla umów ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, wyłączenie dla umów w zakresie przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, wyłączenie dla umów w zakresie przepisów o przymusowej restrukturyzacji, wyłączenie dla umów którym nadano klauzulę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych lub którym muszą towarzyszyć, na podstawie odrębnych przepisów, szczególne środki bezpieczeństwa lub jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa lub umów dotyczących produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi.
 11. Jakie dane o umowach należy wprowadzić do rejestru umów? – numer umowy, data i miejsce zawarcia umowy, okres obowiązywania umowy, oznaczenie stron umowy, określenie przedmiotu umowy, wartość przedmiotu umowy, informacje o źródłach i wysokości współfinansowania umowy, uzupełnienie i zmiana umowy, rozwiązanie i odstąpienie od umowy, wypowiedzenie i wygaśnięcie umowy.
 12. Jak rozumieć wygaśnięcie umowy – czy zapłata, kompensata, przeniesienie własności rzeczy itp. wzorem przepisów rozdziału 7 działu III ustawy z dnia 29 sierpnia Ordynacja podatkowa powinna być wykazywana w rejestrze umów jako wygaśnięcie umowy?
 13. Umowa dochodowa jako należność jednostki sektora finansów publicznych.
 14. Umowa wydatkowa jako zobowiązanie (zaangażowanie) jednostki sektora finansów publicznych.
 15. Umowa i jej związek z budżetem i planem finansowym w świetle ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – kiedy w związku z podpisaniem umowy mogą powstać problemy z dyscypliną finansów publicznych, a kiedy dyscypliny nie ma?
 16. Problem szczególny związany z podatkiem VAT i pomniejszaniem danych wykazywanych w sprawozdaniu RB-27S, RB-27ZZ, RB-27, RB-28S i RB-28 o podatek VAT co powoduje niezgodność danych wykazywanych w rejestrze umów z danymi wykazywanymi w sprawozdaniu typu „RB”.
 17. Termin wprowadzania danych o umowach do rejestru umów i sankcje za przekroczenie 14 dniowego terminu.
 18. Problem z art. 13 i z art. 15 ustawy z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw – 1 lipca 2022 jako termin w którym musi ruszyć rejestr umów jako system teleinformatyczny a obowiązek wprowadzenie do niego umów zawartych od dnia 1 stycznia 2022.
 19. Odpowiedzialność karna wynikająca z art. 34b ustawy o finansach publicznych – kto podlega odpowiedzialności za niewprowadzanie danych do rejestru umów oraz za podawanie nieprawdziwych danych, a kto podlega sankcją za nieprowadzenie, nieaktualizowanie, nieudostępnianie danych rejestru umów?
 20. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

Doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Rejestr umów jednostek sektora finansów publicznych (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 31.05.2022 r. (wtorek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30.05.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń