logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Kontrola gminy w firmach odbierających nieczystości ciekłe i kontrola obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie nieczystości ciekłych

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw samorządy będą mogły skuteczniej walczyć z osobami, które niezgodnie z prawem pozbywają się nieczystości. Mieszkańcy za utrudnianie kontroli zapłacą nawet 5 tys. zł, a samorządy za zaniechania w ich przeprowadzaniu będzie grozić sankcja do 50 tys. zł.

Adresaci:

Pracownicy urzędów gmin, związków międzygminnych oraz podmiotów i jednostek organizacyjnych zajmujących się odpadami komunalnymi.

Celem szkolenia

Na szkoleniu zostaną omówione procedury i zasady kontroli prowadzonej przez pracowników gmin obowiązków nałożonych na właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, wyposażenia nieruchomości w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz procedury kontroli przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji edytowalnej /wzory pism/ oraz adres mailowy do prowadzącego w celu zadawania dodatkowych pytań po szkoleniu.

Nowe wzory dokumentów – dostępne dla uczestników – dedykowane specjalnie do tematyki szkolenia

Program szkolenia:

Część I KONTROLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

 1. Jak przeprowadzić kontrolę u właścicieli nieruchomości w zakresie przestrzegania obowiązków ustawowych?
  • obowiązek kontroli prowadzonej przez wójta/ burmistrza/ prezydenta
  • kto przeprowadza kontrolę?
  • jakie obowiązki właścicieli podlegają kontroli?
  • czy należy opracować plan kontroli?
  • zarządzenie w sprawie kontroli
  • z jaka częstotliwością należy kontrolować właścicieli nieruchomości?
  • kontrola nieruchomości należącej do osoby fizycznej a kontrola nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza,
  • czy kontrole przeprowadza jeden pracownik?
  • Jak ma być treść upoważnienie pracowników przeprowadzających kontrolę?
  • obowiązek okazania legitymacji służbowej,
  • czy wcześniej zawiadamiać właścicieli nieruchomości o kontroli?
  • czy kontrolę należy przeprowadzić na terenie nieruchomości?
  • czy można kontrole przeprowadzić w siedzibie urzędu gminy/miasta?
  • czy przy kontroli musi być obecny właściciel nieruchomości?
  • jak powinna być treść protokołu z przeprowadzonej kontroli?
  • doręczanie protokołu z kontroli,
  • wykorzystanie ustaleń kontroli w prowadzonym postępowaniu dowodowym,
  • czy pracownicy odpowiadają za brak prowadzonych kontroli?
  • odpowiedzialność finansowa pracowników urzędu za brak kontroli – kary pieniężne
  • udział policji w czynnościach kontrolnych,
  • mandaty karne za niewykonanie obowiązków przez właścicieli nieruchomości, kto może nałożyć?

CZĘŚĆ II KONTROLA PRZEDSIĘBIORCÓW ASENIZACYJNYCH

 1. Planowanie kontroli u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 2. Obszary ryzyka naruszenia przepisów przez przedsiębiorców asenizacyjnych – co ma organ gminy kontrolować
 3. Z jaka częstotliwością wójt/ burmistrz / prezydent ma przeprowadzać kontrolę przedsiębiorców asenizacyjnych?
 4. Jak przeprowadzić kontrole u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  • zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli
  • termin wszczęcia kontroli
  • oględziny pojazdów – kiedy można przeprowadzić i w jakim czasie?
  • oględziny z dokumentów,
  • doręczanie upoważnienia do kontroli,
  • zmiana osób przeprowadzających kontrolę,
  • treść upoważnienia dla osób kontrolujących,
  • obowiązki przedsiębiorcy w trakcie prowadzonej kontroli,
  • kontrola przeprowadzana w sposób zdalny,
  • kontrola przeprowadzana w siedzibie gminy,
  • czynności kontrolne a zakłócanie prowadzonej działalności gospodarczej,
  • czas trwania kontroli,
  • przedłużenie czasu wykonywania czynności kontrolnych,
  • przerwanie czynności kontrolnych,
  • książka kontroli,
  • sprzeciw wobec prowadzonych czynności kontrolnych,
  • protokół kontroli,
  • porównanie danych w stacji zlewnej,
  • udział rzeczoznawców i wykorzystanie niezbędnego sprzętu podczas czynności kontrolnych,
  • uzyskiwanie informacji niezbędnych do kontroli od innych podmiotów i organów,
  • przesłuchiwanie osób,
  • kary za utrudnienia przeprowadzonej kontroli,
  • działalność bez uzyskania zezwolenia – kary,
  • treść zezwolenia na wykonywanie działalności,
  • sprawozdania składane przez przedsiębiorców asenizacyjnych,
  • weryfikacja danych w złożonych sprawozdaniach,
  • kary pieniężne za brak sprawozdania. Nierzetelne sprawozdanie – kiedy nakładać?

Osoba prowadząca szkolenie:

Współpracownik wielu samorządów. Jako pierwszy w Polsce, już od początku 2012 roku przygotował i wprowadził nowe rozwiązania w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, przeprowadził kilkaset szkoleń dla gmin i związków międzygminnych z tematyki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, egzekucji administracyjnej zaległości w opłatach oraz nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opracował jako pierwszy w Polsce uchwały – akty prawa miejscowego, które wprowadziła nowelizacja ustawy, w tym wzór deklaracji. Osoba świetnie orientująca się w problemach jakie napotykają pracownicy gmin w stosowaniu przepisów ustawy śmieciowej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Kontrola gminy w firmach odbierających nieczystości ciekłe i kontrola obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie nieczystości ciekłych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 25.05.2022 r. (środa), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.05.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń