logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Ewidencja gruntów i budynków oraz rejestr cen nieruchomości w świetle najnowszych zmian prawnych

To szkolenie już się odbyło.

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

Przekazanie wiedzy dotyczącej charakteru ewidencji gruntów i budynków. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktami prawnymi, procedurami oraz dokumentami na podstawie których prawidłowo winny być ujawnianie praw do nieruchomości w rejestrach ewidencji gruntów i budynków.

Adresaci szkolenia:

Geodeci, projektanci, architekci, branżyści (zajmujący się np. zaopatrzeniem w media jak woda, gaz, energia), pracownicy starostw powiatowych prowadzący ten rejestr, notariusze, zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, deweloperzy rynku nieruchomości, inwestorzy w nieruchomości, urbaniści.

Program nauczania:

 1. Krótka geneza ewidencji gruntów i budynków (egib) w Polsce, czyli o tym dlaczego nie ma w Polsce jeszcze katastru nieruchomości?
 2. Definicja ewidencji gruntów i budynków. Ewidencja a kataster nieruchomości, czyli o tym czym jest ten rejestr i dlaczego jest taki istotny?
 3. Charakter ewidencji gruntów i budynków. Ewidencja gruntów i budynków referencyjnym rejestrem publicznym, czyli dlaczego informacje zawarte w tym rejestrze są ważne ale nie rozwiązują wszystkich naszych problemów z nieruchomościami?
 4. Zakres informacji, który obejmuje egib, czyli o bogactwie wiedzy jaką można czerpać z tego rejestru.
  • Zmniejszenie ilości ewidencjonowanych informacji o budynkach w nowym rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
  • Wyodrębnienie budynków, które nie podlegają ewidencjonowaniu w nowym rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
 5. Zakładanie, prowadzenie i aktualizacja informacji zawartych w egib, czyli o niekończącej się historii, m.in.:
  • z wnioskiem czy bez wniosku, aktualizacja danych czynnością materialno – techniczną po nowelizacji Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, interpretacja treści art.24 ust.2b pkt 1 lit h Ustawy Pgik.
  • informacje o zawartych umowach dzierżawy po nowelizacji Ustawy Pgik (co z danymi zarejestrowanymi do 30 lipca 2020r.? Jak reagować na wnioski składane po nowelizacji Ustawy Pgik?),
  • zmiana zakresu gromadzonych innych informacji w ewidencji,
  • obowiązek zawiadamiania organów ewidencyjnych przez właścicieli/władających gruntami, budynkami i lokalami o zmianach danych. Egzekwowanie ww. obowiązków. Interpretacja treści art.22 ust.2 i ust. 3 Ustawy Pgik
 6. Podmiot i przedmiot ewidencyjny, czyli o gruntach budynkach lokalach i ich władających i właścicielach.
 7. Odpłatne i nieodpłatne wydawanie informacji zawartych w egib, czyli komu informacja należy się „za darmo”, a kto musi znaleźć „parę groszy”?, m.in. :
  • ochrona danych osobowych,
  • ustawa o informatyzacji (…) i zwolnienia z opłat na jej podstawie;
  • interes prawny;
  • nr ksiąg wieczystych – jaki to rodzaj danych podmiotowe czy przedmiotowe?
 8. Rejestr cen nieruchomości (RCN) – zmiana ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, czyli o czymś co rzeczoznawcy majątkowi lubią najbardziej.
  • Zmiana nazwy rejestru ale nie tylko
  • Zakres informacji w RCN według nowych przepisów
  • Sposób gromadzenia i udostępniania informcji zgromadzonych w RCN według nowych przepisów
 9. Wymiana informacji między ewidencją gruntów i budynków a księgami wieczystymi, czyli o tym co i gdzie ma priorytet, min.:
  • zawiadamianie sądów wieczystoksięgowych o zmianach w egib, dokumenty z tym związane;
  • zawiadomienia od sądów wieczystoksięgowych
 10. Wymiana informacji między egib a innymi rejestrami, czyli o harmonizacji baz danych., m.in.:
  • ewidencja miejscowości ulic i adresów a egib;
  • inne rejestry publiczne
 11. Wymiana informacji między organami służby geodezyjnej i kartograficznej, czyli o pomocy wzajemnej w rozwiązywaniu geodezyjnych problemów.
 12. Wykorzystanie egib w gospodarce przestrzennej, czyli czy bez egib mielibyśmy ład przestrzenny?
 13. Wykorzystanie egib w gospodarowaniu nieruchomościami, ważne informacje dla gospodarujących nieruchomościami samorządowymi i Skarbu Państwa.
 14. Wykorzystanie egib w statystyce publicznej, czyli egib źródłem wiedzy dla tendencji i trendów.
 15. Wykorzystanie egib dla wymiaru podatków i świadczeń, czyli „płać i płacz” jeśli posiadasz nieruchomość, w tym m.in.:
  • kontury użytków gruntowych wykazywane w ewidencji np. tereny mieszkaniowe, grunty rolne zabudowane, drogi i in., których przebieg i zasięg ma wpływ na wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego,
  • czy zawsze organ podatkowy związany jest treścią ewidencji gruntów i budynków?
 16. Informacje egib w planowaniu inwestycyjnym i realizacji inwestycji, czyli o wykorzystaniu informacji ewidencyjnych w projektowaniu i budownictwie.
 17. Wykorzystanie egib w ochronie środowiska, czyli z ekologią „za pan brat”.
 18. Wykorzystanie egib w gospodarce rolnej, czyli bez informacji z egib nie ma zrównoważonej produkcji rolniczej.
 19. Wykorzystanie egib w pracach geodezyjnych i kartograficznych, czyli coś dla geodetów, geomatyków i kartografów, m. in.:
  • zmiany wprowadzone nowelizacją rozporządzenia o standardach wykonywania prac geodezyjnych,
  • atrybuty punktów granicznych i obiektów egib.
 20. Zasady ustalania przebiegu granic ewidencyjnych w świetle nowych przepisów wykonawczych do Ustawy Pgik.
 21. Lasy a egib, czyli o lasach państwowych, prywatnych oraz ich ewidencjonowaniu w relacji z Ustawą o lasach.
 22. Relacje między prawem wodnym a egib, czyli nieco o gruntach pod wodami i ich granicach oraz wpływie prawa wodnego.
 23. Wykorzystanie informacji zawartych w egib w postępowaniach administracyjnych, czyli o poszukiwaniu dowodów w sprawach administracyjnych.
 24. Egib jako baza dla systemów informacji przestrzennej, czyli egib szkieletem informacji przestrzennej.
 25. Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach oraz Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów, czyli o integracji informacji ewidencyjnych.
 26. Modernizacje ewidencji gruntów i budynków, czyli po co tyle zachodu i jakie są z tego efekty? W tym m.in.:
  • jak ustrzec się błędów ucząc się na błędach innych?,
  • jak skutecznie i zgodnie z prawem poinformować właścicieli/władających nieruchomościami o modernizacji i jej skutkach
  • Modernizacje tylko według art.24a – zmiana przepisów wykonawczych
  • Opiniowanie i uzgadnianie projektów modernizacji po zmianie przepisów wykonawczych do Ustawy Pgik
 27. Problemy z jakością i rzetelnością informacji zawartej w egib, czyli o tym czy faktycznie, że „koń jaki jest, każdy widzi”
 28. Podsumowanie i praktyczne rady dla korzystających z zasobów ewidencji gruntów i budynków.

Osoba prowadząca szkolenie:

Mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych. Od 2004 r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Wieloletnia praktyka w dziedzinie geodezji i kartografii. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Dotychczas szereg przeprowadzonych szkoleń w ramach środków unijnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki m.in. w takich jednostkach jak urzędy miejskie, urzędy gmin, szkolenia dla pracowników starostw powiatowych. Szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Ewidencja gruntów i budynków oraz rejestr cen nieruchomości w świetle najnowszych zmian prawnych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 16.05.2022 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń