logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Kontrola deklaracji śmieciowych

Adresaci:

Pracownicy urzędów gmin, związków międzygminnych oraz podmiotów i jednostek organizacyjnych zajmujących się odpadami komunalnymi.

Cel szkolenia

Na szkoleniu zostaną omówione procedury i zasady kontroli oraz weryfikacji prowadzonej przez pracowników zajmujących się opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, danych zawartych w składanych przez właścicieli nieruchomości deklaracjach o wysokości opłaty.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji edytowalnej /wzory dokumentów/ oraz specjalnie dedykowany adres mailowy do prowadzącego w celu zadawania dodatkowych pytań po szkoleniu. Bez ograniczeń czasowych i ilościowych. Całkowicie nowe wzory dokumentów – dostępne dla uczestników – dedykowane specjalnie do tematyki szkolenia

Program szkolenia:

 1. Kto składa deklarację,
 2. Czy deklarację składa jeden ze współwłaścicieli nieruchomości,
 3. Kilka deklaracji z jednego budynku jednorodzinnego,
 4. Wspólność małżeńska a deklaracja,
 5. Odpowiedzialność współmałżonka za opłatę, w sytuacji gdy deklarację złożył tylko mąż lub żona,
 6. Odpowiedzialność pozostałych właścicieli nieruchomości za opłatę, w sytuacji gdy deklarację złożył tylko jeden ze współwłaścicieli a ujawnił w treści deklaracji dane pozostałych współwłaścicieli,
 7. Właściciel nieruchomości a najemca, na kim ciąży obowiązek złożenia deklaracji,
 8. Zmiana deklaracji składana przez kolejnego współwłaściciela,
 9. Czy można złożyć kilka deklaracji z budynku wielolokalowego
 10. Odpowiedzialność za zaległości w budynku wielolokalowym
 11. Deklaracja z nieruchomości zamieszkałej, jakie dane w przypadku metody od ilości osób, gospodarstwa, zużycia wody, powierzchni,
 12. Deklaracja z nieruchomości niezamieszkałej, ile pojemników lub worków podlega ujawnieniu w treści dokumentu,
 13. Czy właściciel nieruchomości niezamieszkałej może zadeklarować tylko jeden pojemnik, gdy twierdzi, że nie powstają na jego nieruchomości pozostałe frakcje odpadów komunalnych,
 14. Deklaracja na kilka gospodarstw domowych,
 15. Czy w deklaracji ujawnia się wysokość zwolnienia /KDR, kryterium dochodowe, kompostowanie/,
 16. Czy właściciel składa deklaracje, gdy tyko posiada Kartę Dużej Rodziny – problem gmin ze zwolnieniem,
 17. Weryfikacji ilości osób zamieszkujących nieruchomość w budynku jednorodzinnym lub wielolokalowym,
 18. Przypadki studentów, uczniów w internatach, osób pracujących za granicą lub dojeżdżających do pracy w innej gminie,
 19. Kierowcy zawodowi w treści deklaracji,
 20. Osoby w DPS-ach, w szpitalach a treść deklaracji,
 21. Czynności sprawdzające prowadzone przez organ w ramach weryfikacji danych zawartych w deklaracjach,
 22. Wezwanie właściciela nieruchomości do udzielenia wyjaśnień,
 23. Czy organ może żądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zwarte w deklaracjach,
 24. Jakie dokumenty przedstawia właściciel nieruchomości,
 25. Umowa o pracę, umowa najmu, zaświadczenie ze szkoły wyższej lub innej placówki edukacyjnej,
 26. Czy można żądać potwierdzenia uiszczania opłaty w innej gminie,
 27. Czy jak opłata jest wnoszona w innej gminie, to czy faktycznie nie powstaje obowiązek opłaty w kolejnej gminie,
 28. Czynności dowodowe, przesłuchanie świadków, dowody z dokumentów, oględziny nieruchomości,
 29. Gdzie może zwrócić się organ w celu weryfikacji danych zwartych w deklaracji,
 30. Czy jednostki zewnętrzne /OPS, szkoła, ZOL, inna gmina/ muszą podać informacje na żądanie organu gminy weryfikującego treść deklaracji,
 31. Czy żądać aktu zgonu,
 32. Przebywanie w zakładzie karnym a opłata,
 33. Zamieszkiwanie przez cudzoziemców a wysokość opłaty,
 34. Czy DPS-y to nieruchomości zamieszkałe, trudne przypadki w deklaracjach,
 35. Budynek wielolokalowy a weryfikacja ilości osób zamieszkujących, w jaki sposób pozyskać dane,
 36. Co to jest gospodarstwo domowe,
 37. Wyjazd a deklaracja zerowa,
 38. Weryfikacja ilości zużytej wody – pozyskiwanie danych przez organ,
 39. Ciekawe przypadku dokonywania odpisów w przypadku metody od zużycia wody,
 40. Weryfikacja danych w przypadku opłaty od powierzchni,
 41. Faktyczne zamieszkiwanie a metoda od wody lub powierzchni, czy postaje nadal obowiązek uiszczania opłaty,
 42. Upoważnienie pracownika organu do kontroli,
 43. Jak ma wyglądać kontrola nieruchomości, wymagane dokumenty,
 44. Czy skuteczna metodą weryfikacji jest przeprowadzenie oględzin,
 45. Jak określić wysokość należnej opłaty wstecz, gdy właściciel zamieszkuje od lat a nie jest złożona deklaracja lub zmiana deklaracji,
 46. Czy Policja lub Straż Miejska może pomóc w kontroli,
 47. Ilość faktycznie powstających odpadów komunalnych na nieruchomości niezamieszkałej a treść deklaracji – weryfikacja,
 48. Czy podmiot odbierający odpady komunalne ma obowiązek informować organ o zwiększonej ilości odpadów z danej nieruchomości,
 49. Złożenie korekty deklaracji a prowadzone postępowanie wymiarowe lub kontrola, oraz inne ciekawe przypadki występujące w związku ze składaniem deklaracji i weryfikacją danych.

Osoba prowadząca szkolenie:

były Sekretarz, trener. Współpracownik wielu samorządów. Jako pierwszy w Polsce, już od początku 2012 roku przygotował i wprowadził nowe rozwiązania w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, przeprowadził kilkaset szkoleń dla gmin i związków międzygminnych z tematyki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, egzekucji administracyjnej zaległości w opłatach oraz nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opracował jako pierwszy w Polsce uchwały – akty prawa miejscowego, które wprowadziła nowelizacja ustawy, w tym wzór deklaracji. Przeprowadził najwięcej szkoleń z problematyki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce. Doświadczenie blisko ośmiuset przeprowadzonych szkoleń dla pracowników samorządowych, wiele tysięcy zadowolonych uczestników, zdecydowana większość pracowników jednostek w Polsce uczestniczyła w szkoleniach prowadzonych przez Roberta Litwinka.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Kontrola deklaracji śmieciowych (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 20.01.2022 r. (czwartek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.01.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń