logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z uwzględnieniem nowych uprawnień organizacji ekologicznych

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po nowelizacji ustawy OOŚ z 30 marca 2021 r. w zakresie nowych uprawnień organizacji ekologicznych obejmujących możliwość zaskarżenia nie tylko decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dotychczasowy art. 44 ustawy ooś) ale również decyzji inwestycyjnych np. pozwolenia na budowę, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej itp.

Na szkoleniu zostanie zaprezentowana procedura udzielania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z uwzględnieniem znowelizowanych przepisów, zakładających m.in. prawo złożenia odwołania i skargi do sadu administracyjnego dla organizacji ekologicznych w przypadku niezgodności decyzji „wykonawczej” (zezwolenia na inwestycję) z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uczestnicy dowiedzą się:

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do urzędników (w szczególności gmin i starostw powiatowych) zaangażowanych w wydawanie decyzji środowiskowych.

Program szkolenia:

 1. Koncepcja oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć (OOŚ PP)
  • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach a zezwolenie na inwestycję w rozumieniu przepisów dyrektywy 2011/92
  • Pojęcie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w tym pojęcie przedsięwzięcia,
  • ocena oddziaływania na środowisko a ocena wodnoprawna
 2. Podział i kwalifikacja przedsięwzięć:
  • Jakie przedsięwzięcia wymagają ooś?
  • przedsięwzięcia z tzw. I grupy
  • dzielenie przedsięwzięć – powiązania technologiczne a funkcjonalne,
  • przebudowa, rozbudowa, montaż jako kryteria kwalifikacji w grupie I
  • przedsięwzięcia z II grupy
  • screening – kryteria selekcji,
  • kumulacja przedsięwzięć – nowe kryteria
  • przebudowa, rozbudowa, montaż jako przedsięwzięcia wymagające screeningu
  • kwalifikacja przedsięwzięć podprogowych
 3. Organy właściwe do wydania DUŚ, w tym zmiany wynikające z nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r.
  • nowe kompetencje RDOŚ
  • właściwość wójta dla inwestycji realizowanych przez gminę
 4. Wniosek o wydanie decyzji:
  • wymagane załączniki
  • kopie map ewidencyjnych i wypisy z rejestru gruntów po nowelizacji z 2019 r.
 5. Współdziałanie (opinie i uzgodnienia) w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
  • opinie i uzgodnienia – koncepcja współdziałania
  • wyłączenie obowiązku współdziałania,
  • nowe organy współdziałające – zakres i skutki współdziałania,
  • uzgodnienie negatywne i opiniowanie negatywne,
  • uzgodnienie w trybie posiedzenia – nowelizacja kpa i jej wpływ na postępowanie uzgodnieniowe/opiniodawcze
 6. Strony i uczestnicy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
  • pojęcie strony postępowania. Kryterium „odległościowe”.
  • Nieruchomość o nieuregulowanym lub nieustalonym stanie prawnym
  • wezwania i doręczenia w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • doręczenie decyzji przez obwieszenie i publikację w BIP – wynikające z nowelizacji ustawy ooś z 30 marca 2021 r.
  • udział organizacji ekologicznej i innej organizacji społecznej – podstawy prawne, kryteria dopuszczenia do postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 7. Postępowanie z udziałem społecznym:
  • obwieszczenie publiczne o wszczęciu postępowania z udziałem społecznym a obwieszczenie o wszczęciu postępowania,
  • udział społeczeństwa – bieg terminów, wyłożenie niezbędnej dokumentacji sprawy, sposób składania i rozpatrywania uwag i wniosków.
 8. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:
  • pozytywna i negatywna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  • treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z „warunkami”
  • etapowość dotychczasowych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i jej likwidacja,
  • kontrola spełniania wymogów ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym, w tym również na etapie prowadzonym przez organy architektoniczno-budowlane
  • nieważność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • administracyjne kary pieniężne związane z niewykonaniem DUŚ,
 9. Nowe uprawnienia procesowe organizacji ekologicznych wynikające z nowelizacji ustawy ooś z 30 marca 2021 r.
  • Prawo żądania zastosowania przez sąd środka tymczasowego – wtrzymania wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  • Przesłanki zastosowania „środka tymczasowego” z dyrektywy 2011/92 a nowelizacja ustawy ooś.
  • Prawo do złożenia odwołania i zaskarżenia „zezwoleń na inwestycje” – wynikające z nowelizacji ustawy OOŚ.
  • Zakres i termin zaskarżenia oraz jego treść.
  • skutki zaskarżenia – dla „zezwolenia na inwestycję” oraz dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zakres „zezwoleń na inwestycje” objętych nowelizacją oraz terminy określające możliwość zastosowania nowych uprawnień procesowych organizacji ekologicznych.

Osoba prowadząca szkolenie:

Doktor habilitowany nauk prawnych, praktyk w konsultingu ochrony środowiska, pracownik naukowy Wydziału Prawa KUL. Od 10 lat prowadzi szkolenia z prawa ochrony środowiska, zarówno metodami tradycyjnymi, jak i jako e-szkolenia. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców, pracowników RDOŚ i lasów państwowych oraz kadry Inspekcji Ochrony Środowiska i urzędników administracji ogólnej z całej Polski.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z uwzględnieniem nowych uprawnień organizacji ekologicznych (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 25.05.2022 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.05.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń