logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Dochodzenie przez ośrodki pomocy społecznej należności pieniężnych w drodze egzekucji administracyjnej – nowe regulacje prawne wynikające z nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym

To szkolenie już się odbyło.

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie skierowane do kierowników ośrodków pomocy społecznej oraz pracowników ośrodków pomocy społecznej, którym powierzono obowiązki w zakresie dochodzenia należności pieniężnych będących w zakresie właściwości rzeczowej Ośrodków. Na szkoleniu są też mile widziane i inne osoby zainteresowane dochodzeniem należności „socjalnych” w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

Wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów znowelizowanych ustaw o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (nowelizacja z dnia: 4 lipca 2019 roku o kosztach egzekucyjnych) a także projektowanych, kolejnych przepisów rozporządzania Ministra Finansów w sprawie: postępowania wierzycieli należności pieniężnych; wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych, w sprawie danych zawartych w upomnieniu, nowych wzorów tytułów wykonawczych, zasad współdziałania wierzycieli, organów egzekucyjnych i dłużników zajętych wierzytelności, zasad odpłatności za udzielenie asysty i pomocy w czasie czynności egzekucyjnych i innych. Rok 2021 to także nowa wysokość kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym.

Omówienie zagadnień wynikających z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym. Podczas szkolenia zostaną omówione nowe wzory tytułów wykonawczych stosowanych przy egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zasady postępowania wierzycieli w związku ze stosowaniem postępowania egzekucyjnego. Uczestnicy szkolenia uzyskają odpowiedzi m. in. pytania: kiedy odpisy tytułów wykonawczych sporządza wierzyciel, a kiedy sporządza je organ egzekucyjny?, kiedy jest sporządza wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego?, co powinien zawierać informacja wierzyciela stanowiąca załącznik do tytułu wykonawczego?, kiedy wierzyciel sporządza dalszy tytuł wykonawczy, a kiedy sporządza zmieniony tytuł wykonawczy?, czy zawsze jest obowiązek sporządzenia upomnienia oraz kto określa wzór upomnienia?, na czym polega multiplikowalność tytułu wykonawczego?, w jakim zakresie stosujemy Kodeks postępowania administracyjnego do postępowania egzekucyjnego?, jak orzekać o utracie tytułu wykonawczego?, na jakiej podstawie stosować reklamacje korespondencji wierzyciela? oraz czy istnieje możliwość ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego oraz jakie są w tym zakresie przesłanki?

Program nauczania:

 1. Podstawy prawne dochodzenia należności z zakresu tzw. pomocy socjalnej, a mianowicie ustaw: ustawy pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o systemie oświaty, o dodatkach mieszkaniowych oraz o dodatkach energetycznych, rozporządzenia dobry start i innych.
 2. Obowiązek dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych i wydatków z pomocy społecznej w świetle dyscypliny finansów publicznych.
 3. Pozycja wierzyciela oraz jego obowiązki.
 4. Egzekucja administracyjna świadczeń realizowanych przez urząd pracy a delikty odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 5. Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego.
 6. Czynności wierzyciela, w tym obowiązki informacyjne, upomnienie, zawiadomienie o zagrożeniu wpisem do Rejestru Należności Publicznoprawnych. Koszty upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym. Obowiązki wierzyciela należności pieniężnych.
 7. Wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji administracyjnej, tytuł wykonawczy oraz informacja wierzyciela o zobowiązanym.
 8. Postępowanie egzekucyjne w administracji a egzekucja administracyjna.
 9. Ponowny tytuł wykonawczy, kolejny tytuł wykonawczy, dalszy tytuł wykonawczy, zmieniony tytuł wykonawczy, informacja wierzyciela o istotnych zdarzeniach wpływających na postepowanie egzekucyjne.
 10. Zasady współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego oraz dłużnika zajętej wierzytelności. Formy współpracy, w tym postanowienie jako podstawowe orzeczenie w postępowaniu egzekucyjnym.
 11. Poszukiwanie majątku zobowiązanego.
 12. Środki prawne w postepowaniu egzekucyjnym: sprzeciw, zarzut, skarga, skarga na przewlekłość postępowania, zażalenie, inne.
 13. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego oraz umorzenie postępowania egzekucyjnego.
 14. Możliwość dobrowolnego wykonania obowiązku dochodzonego w drodze egzekucji administracyjnej – pozycja prawna wyręczyciela egzekucyjnego.
 15. Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Przesłanki i powinności wierzyciela.

Osoba prowadząca:

mgr Arkadiusz Jerzy SPUTOWSKI – freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zakresie studiów podyplomowych: „skarbowość i podatki”; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie „wiedzy o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, b. starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego. Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych.” Oraz cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Dochodzenie przez ośrodki pomocy społecznej należności pieniężnych w drodze egzekucji administracyjnej – nowe regulacje prawne wynikające z nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 14.01.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń