logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Aktualizacja dotacji oświatowych w 2021 r.

Adresaci szkolenia:

o Skarbnicy jednostek samorządu terytorialnego,

o Pracownicy urzędów gmin, miast i starostw powiatowych zajmujący się naliczaniem, przekazywaniem, rozliczaniem i kontrolą prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowych,

o Pracownicy zespołów obsługi oświaty lub centrów usług wspólnych w gminie i w powiecie obsługujących dotacje oświatowe,

o Osoby prowadzące albo reprezentujące dotowane – publiczne i niepubliczne – szkoły, placówki wychowania przedszkolnego i placówki oświatowe.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie i wyjaśnienie zasad udzielania dotacji w okresie ograniczenia funkcjonowania przedszkola, szkoły, placówki w związku z epidemią COVID-19, rozliczanie kosztów wychowania przedszkolnego między gminami. Podczas szkolenia poruszone zostaną m.in. kwestie obowiązku rozliczenia przez podmioty dotowane dotacji za 2020r. na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, obowiązek wyodrębnienia przez JST wydatków na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. , nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli dotacji udzielonych w latach 2018-2020r.

Program szkolenia:

 1. Obliczanie wysokości dotacji na 2021r. i AKTUALIZACJA WYSOKOŚCI KWOT DOTACJI i PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI:
  • Zasady udzielania dotacji w okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły/placówki w związku z epidemią COVID-19, w tym zmiany w zakresie zasad liczenia uczniów i naliczania dotacji dla szkół niepublicznych dla dorosłych, wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 2382), wchodzące w życie z dniem 1 stycznia i 1 lutego 2021 roku.
  • Obliczanie wysokości kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla JST na 2021r., w tym zmiany wag dla małych szkół (do 18-tu uczniów w klasie), realizujących obowiązek szkolny i nauki – w gminach o obniżonej dochodowości, przyznanie tej wagi od 2021 roku również szkołom niepublicznym dla dzieci i młodzieży, zmiany w liczeniu dotacji w szkołach dla dorosłych: obniżenie dotacji miesięcznej a podwyższenie dotacji za efekt.
  • Obliczanie wysokości podstawowej kwoty dotacji: definicja pojęcia wydatków bieżących, rodzaje wydatków przyjmowanych do obliczenia podstawy udzielenia dotacji.
  • Proponowany sposób obliczenia wysokości podstawowej kwoty dotacji na początku roku, w miesiącu pierwszej aktualizacji i październiku na podstawie wydatków bieżących
  • Ustalanie statystycznej liczby uczniów
  • Różne warianty postępowania z wyrównaniem dotacji lub potrącaniem – przeliczenie dotacji po aktualizacji
  • Ograniczenia zmiany wysokości miesięcznej kwoty dotacji: maksymalny dopuszczalny wzrost/ spadek wysokości dotacji
  • Aktualizacja: w szczególnie uzasadnionych przypadkach
  • Ustalanie rzeczywistej liczby uczniów dotowanych

  2.ZASADY ZWROTU DOTACJI ZA UCZNIÓW PRZEDSZKOLI, NIEBĘDĄCYCH MIESZKAŃCAMI JST UDZIELAJĄCYCH DOTACJI

  • Sposób obliczania kwoty kosztów wychowania przedszkolnego w samorządowych placówkach wychowania przedszkolnego – podlegających rozliczaniu.
  • Obliczanie zwrotu za dzieci uczęszczające do dotowanych placówek wychowania przedszkolnego.
  • Wpływ przepisów dotyczących aktualizacji dotacji i ograniczeń wzrostu lub spadku dotacji na rozliczenia między gminami.

  3.Rozliczenie przez podmioty dotowane dotacji za 2020r. na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

  PRZYKŁADOWE SPOSOBY WYLICZENIA I ROZLICZENIA PRZEZ PODMIOT DOTOWANY wydatków w przedszkolach i szkołach w podziale na uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych, w tym rozliczenie wydatków wg wzoru określonego w ustawie.

  Obowiązek zwrotu dotacji otrzymanej na uczniów z orzeczeniami, niewykorzystanej do końca roku.

  4.EWIDENCJA KSIĘGOWA DOTACJI i ich rozliczenie w związku obowiązkiem przeznaczenia dotacji na uczniów z orzeczeniami na kształcenie specjalne

  5.Obowiązek wyodrębnienia przez JST wydatków na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – PRZYKŁADY WYLICZENIA KWOT przewidzianych w subwencji i wydatków na kształcenie specjalne

  6.Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli udzielania dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2018-2020r.

Osoba prowadząca kurs:

Katarzyna Kułakowska: Doświadczona trenerka w zakresie dotacji oświatowych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego (ponad 28 lat) w tym kontroli udzielania dotacji. Specjalista z zakresu rachunkowości i finansów publicznych, wieloletni wykładowca w szkole wyższej z przedmiotu Finanse i zamówienia publiczne i w latach 2016-2020 wykładowca na podyplomowych studiach z przedmiotu Rachunkowość budżetowa i sprawozdawczość finansowa jednostek samorządu terytorialnego.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Aktualizacja dotacji oświatowych w 2021 r. (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 12.03.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11.03.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń