logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Rewolucja w zakresie weryfikacji autentyczności dokumentów - nowy system bezpieczeństwa dokumentów publicznych w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r., w tym Rejestr Dokumentów Publicznych i obowiązek weryfikacji wskazanych w nim dokumentów

Dnia 12 lipca 2019 r. weszła w życie ustawa o dokumentach publicznych. Głównym celem tej regulacji jest walka z fałszerstwami dokumentów, a także z wykorzystywaniem ich do popełniania przestępstw np. wyłudzania kredytów, czy kradzieży tożsamości. Obowiązujące do tej pory przepisy dotyczące dokumentów publicznych były rozproszone kilkuset aktach prawnych, a jednocześnie brakowało jednolitych standardów zabezpieczeń przed fałszowaniem, jak i organu odpowiedzialnego za kształtowanie polityki bezpieczeństwa w tym obszarze. Konieczne zatem stało się zatem kompleksowe uregulowanie kwestii zabezpieczenia dokumentów publicznych, od momentu ich projektowania, poprzez nadzór nad ich produkcją, oraz wsparcie o działania prewencyjne i edukacyjne. Ta nowa regulacja zawiera szereg informacji, które winien znać każdy urzędnik, czy też inny funkcjonariusz publiczny, a także obowiązki, do których musi się zastosować. Może to uczynić sam, studiując rozwiązania ustawowe, albo może być mu to zwięźle przedstawione na szkoleniu, w trakcie którego prowadzący zwróci uwagę na najważniejsze zapisy ustawy z punktu widzenia uczestników.

Cel szkolenia:

W trakcie szkolenia zostaną szczegółowo omówione m.in. kategorie dokumentów publicznych i rodzaje zabezpieczeń, które powinny je chronić, sposoby weryfikacji autentyczności dokumentów i obowiązki wszystkich funkcjonariuszy publicznych w tym zakresie, zasady przechowywania dokumentów publicznych, Rejestr Dokumentów Publicznych oraz jego zawartość, w tym zawartość powszechnie dostępna, kwestie ważności dokumentów publicznych wydawanych na podstawie przepisów dotychczasowych.

Rejestr Dokumentów Publicznych powstał już w połowie 2020 roku, a z początkiem tego roku, każdy urzędnik, czy też inny funkcjonariusz publiczny, będzie mieć związane z nim obowiązki, o których lepiej dowiedzieć się jak najszybciej i przygotować się do ich wykonania.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy wszystkich organów administracji, którzy w swej pracy opierają się na dokumentach wymienionych w ustawie tj. włodarze gmin – wójtowie, burmistrzowie i prezydentowie miast oraz ich zastępcy – w celu zobrazowania rzeczywistych potrzeb organizacyjnych, kadrowych i finansowych, wynikających z nowej regulacji; kierownicy i pracownicy poszczególnych komórek urzędów gmin zajmujących się kwestiami związanymi z nową regulacją, tzn. wszyscy pracownicy, którzy w swej pracy stykają się i stykać będą z dokumentami publicznymi w rozumieniu omawianej ustawy, w tym szczególnie pracownicy urzędów stanu cywilnego, pracownicy zajmujący się wydawaniem dowodów osobistych i innych dokumentów wymienionych w ustawie; pracownicy innych organów administracji publicznej.

Program szkolenia:

 1. Wstęp – zakres przedmiotowy ustawy i cel regulacji
 2. Podstawowe pojęcia ustawy, w tym definicja oraz hierarchia dokumentów publicznych w zależności od ich znaczenia dla bezpieczeństwa państwa i przypisanie tym dokumentom wymaganych minimalnych zabezpieczeń.
 3. Funkcje ministra właściwego do spraw wewnętrznych jako organu odpowiedzialnego za kształtowanie polityki bezpieczeństwa dokumentów publicznych i zapewnienie funkcjonowania systemu bezpieczeństwa dokumentów publicznych.
 4. Procedura opracowywania wzorów dokumentów publicznych.
 5. Wymogi dla wytwórców dokumentów publicznych (ogólne standardy wytwarzania i produkcji dokumentów publicznych).
 6. Obowiązki organów emitujących dokumenty publiczne i kontrola ich wypełniania.
 7. Obowiązki funkcjonariuszy publicznych w zakresie weryfikacji autentyczności dokumentów.
 8. Zasady przechowywania blankietów dokumentów publicznych oraz dokumentów publicznych (ogólne standardy ochrony dokumentów publicznych przed dostępem osób nieuprawnionych).
 9. Rejestr Dokumentów Publicznych.
 10. Komisja ds. oceny jakości wydawanych dokumentów publicznych.
 11. Przepis karny, przyczyna jego wprowadzenia, kopiowanie dokumentów a RODO.
 12. Zmiany w przepisach obowiązujących.
 13. Przegląd pozostających w obiegu prawnym dokumentów wypełniających funkcje dokumentu publicznego, ważność dokumentów publicznych wydawanych na podstawie przepisów dotychczasowych i inne ważne przepisy przejściowe.
 14. Pytania i dyskusja.

Osoba prowadząca szkolenie:

Radca prawny, były członek pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Od 2014 r. prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego. Od 2016 r. radca prawny w urzędzie gminy. Trener jest autorem komentarza do w/w ustawy.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Rewolucja w zakresie weryfikacji autentyczności dokumentów - nowy system bezpieczeństwa dokumentów publicznych w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r., w tym Rejestr Dokumentów Publicznych i obowiązek weryfikacji wskazanych w nim dokumentów (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 15.03.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12.03.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń