logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Wymiar i pobór opłaty za przedszkole samorządowe – od decyzji do tytułu wykonawczego. Ulgi w spłacie opłaty – procedura postępowania od wniosku do decyzji

Począwszy od dnia 1 stycznia 2018 roku na wskutek wejścia w życie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wprowadzono wiele istotnych zmian w zakresie ustalania i poboru opłat za przedszkola. W art. 52 ust. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych stwierdzono wyraźnie, że opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W związku z jednoznacznym rozstrzygnięciem w ustawie o publicznoprawnym, a nie cywilnoprawnym, charakterze przedmiotowych opłat, nie ma podstaw do zawierania przez dyrektorów przedszkoli publicznych umów cywilnoprawnych z rodzicami, określających wysokość i zasady wnoszenia opłat. Dochodzenie należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego następuje na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Do opłat tych stosować należy także dział III Ordynacji podatkowej.

Tak stan rzeczy powoduje to, iż całość zagadnień związanych z ustaleniem i poborem tych opłat toczyć się będzie na podstawie ustawy – kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o finansach publicznych (art. 60 – 68).

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest pracowników urzędów gmin, miast oraz samorządowych jednostek organizacyjnych, którym powierzono obowiązki wierzyciela w zakresie dochodzenia należności pieniężnych oraz prowadzenia orzecznictwa administracyjnego i egzekucyjnego w zakresie opłat za przedszkole. Szkolenie jest także dedykowane pracownikom samorządowych organów egzekucyjnych.

Na szkoleniu mile widziane osoby zainteresowane tematyką postępowania egzekucyjnego – zadań i uprawnień wierzyciela należności pieniężnych.

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

Wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i swobodnego poruszania się w obszarze procedur administracyjnych obowiązujących w administracji publicznej oraz omówienie praktycznych problemów związanych z postępowaniem administracyjnym m.in. na podstawie aktualnego orzecznictwa. Szkolenie zwraca szczególną uwagę na nowe zasady ogólne postępowania administracyjnego oraz nowe i zmodyfikowane instytucje procedury administracyjnej, w kontekście konieczności egzekucyjnego dochodzenia zaległych opłat za przedszkole.

Istotnym elementem przedmiotowego szkolenia jest omówienie nowych zasad związanych z wymiarem i poborem opłat za przedszkole oraz z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego.

Podczas szkolenia udzielone zostaną odpowiedzi na następujące kwestie:

Uczestnicy szkolenia otrzymają autorskie wzory n/w dokumentów:

 1. Uchwała organu stanowiącego jst w sprawie określenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez jst
 2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
 3. Decyzja w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
 4. Wzór upomnienia
 5. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego (v.1.)
 6. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego (v.2.)
 7. Informacja wierzyciela dla organu egzekucyjnego
 8. Informacja wierzyciela dla organu egzekucyjnego (ustalenie właściwości miejscowej)
 9. Wniosek wierzyciela o doręczanie mu pism sporządzonych w postępowaniu egzekucyjnym przez elektroniczną skrzynkę podawczą
 10. Wzór zawiadomienia o zagrożeniu ujawnieniem w Rejestrze Należności Publicznoprawnych
 11. Wzór uchwały rady gminy wyrażającej zgodę na ujawnienie należności pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego w Rejestrze Należności Publicznoprawnych
 12. Upoważnienie dla kierownika nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej JST (wierzyciel)
 13. Upoważnienie dla pracownika nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej JST (wierzyciel)
 14. Upoważnienie dla kierownika nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej JST (organ egzekucyjny)
 15. Upoważnienie dla pracownika nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej JST (organ egzekucyjny)
 16. Upoważnienie do załatwiania spraw
 17. Rozliczenie czasu pobytu dziecka w przedszkolu
 18. Decyzja o odroczeniu terminu płatności opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
 19. Decyzja o odroczeniu terminu płatności / rozłożeniu na raty opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
 20. Decyzja o umorzeniu zaległości podatkowej w opłacie za korzystanie z wychowania przedszkolnego / odsetek za zwłokę / opłaty prolongacyjnej
 21. Decyzja o umorzeniu z urzędu zaległości podatkowej w opłacie za korzystanie z wychowania przedszkolnego
 22. Uchwała organu stanowiącego jst w sprawie określenia warunków zwolnienia z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
 23. Uchwała organu stanowiącego jst w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola
 24. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
 25. Zarządzenie w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Program nauczania:

 1. Wymiar opłaty za przedszkole
  1. Zasady ogólne postępowania administracyjnego
  2. Strona postępowania
  3. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  4. Postępowanie dowodowe
  5. Protokoły, adnotacje i metryka sprawy administracyjnej
  6. Zapoznanie się aktami sprawy przed wydaniem decyzji
  7. Decyzja administracyjna, podstawa prawna i elementy składowe decyzji
  8. Metryka sprawy administracyjnej
 2. Preferencje w spłacie opłaty za przedszkole
  1. Wniosek o ulgę w spłacie
  2. Postępowanie dowodowe w sprawie ulgi
  3. Decyzja administracyjna w sprawie ulgi – podstawa prawna i elementy takiej decyzji
  4. Metryka sprawy administracyjnej
 3. Prawa i obowiązki wierzyciela należności pieniężnej w rozumieniu rozporządzenia „wierzycielskiego”
  1. Egzekucja „miękka”
  2. Ewidencja działań w egzekucji miękkiej
  3. Kwota bagatelna
  4. Obowiązki wierzyciela przy wszczęciu postępowania egzekucyjnego
  5. Obowiązki wierzyciela w trakcie postępowania egzekucyjnego
 4. Wszystko o upomnieniu
  1. Istota upomnienia
  2. Znaczenie upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym
  3. Elementy upomnienia
  4. Podpis w upomnieniu
  5. Doręczenie upomnienia pełnomocnikowi
  6. „Pojemność” upomnienia
  7. Upoważnienie do podpisu upomnienia – wymóg czy konieczność
  8. Obowiązek w zapłacie kosztów upomnienia
  9. Ulgi w spłacie kosztów upomnienia – procedura w zakresie ulg
  10. Przedawnienia w upomnieniu – doręczenia, windykacja kosztów
  11. Koszty upomnienia w kontekście znowelizowanej ustawy o finansach publicznych
  12. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 5. Upoważnienie
  1. Upoważnienia z ustaw ustrojowych
  2. Upoważnienia z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
  3. Upoważnienia w myśl standardów kontroli zarządczej
  4. Upoważnienia w myśl standardów INTOSAI
 6. Rejestr Należności Publicznoprawnych
  1. Pojęcie i istota Rejestru Należności Publicznoprawnych.
  2. Rejestr Należności Publicznoprawnych w kontekście zadań JST
  3. Dane wpisywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych
  4. Zakres kwotowy wpisu do Rejestru Należności Publicznoprawnych
  5. Sprzeciw jako środek prawny
  6. Wpływ sprzeciwu na postępowanie egzekucyjne
  7. Wpis do Rejestru Należności Publicznoprawnych a postępowanie egzekucyjne
  8. Postanowienie o niedopuszczalności sprzeciwu
  9. Forma postępowania o wpis do Rejestru Należności Publicznoprawnych
 7. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego
  1. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
  2. Tytułu wykonawczy
  3. Rodzaje tytułu wykonawczego
  4. Dokumenty towarzyszące tytułowi wykonawczemu
 8. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego / umorzenie postępowania egzekucyjnego
 9. Odpowiednie, czyli jakie stosowanie przepisów działu III Ordynacji podatkowej
 10. Opłata za przedszkola a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Szkolenie jest prowadzone w formie prezentacji multimedialnej oraz wykładu interaktywnego – przy wykorzystaniu metody werbalnej.

Prowadzący:

Freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie „wiedzy o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); współpracownik kilku firm audytorskich na terenie Polski,: audytor środków pochodzących z UE (wykonanych ponad 40 audytów projektów środków z UE); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, b. starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego, autor ponad 100 artykułów / specjalistycznych publikacji z zakresu prawa podatkowego i dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz audytu wewnętrznego, które ukazały się m. in. w Rachunkowości Budżetowej, Gazecie Samorządu i Administracji, Vademecum Podatkowo – Księgowym, Biuletynie Instytutu Studiów Podatkowych, Finansach Publicznych), autor 20 poradników i książek z zakresu prawa podatkowego, audytu wewnętrznego oraz egzekucji administracyjnej; trener i wykładowca (m. in. trener i wykładowca w szkoleniach generalnych i specjalistycznych dla służby cywilnej) oraz wielu firm szkoleniowych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Wymiar i pobór opłaty za przedszkole samorządowe – od decyzji do tytułu wykonawczego. Ulgi w spłacie opłaty – procedura postępowania od wniosku do decyzji (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 15.03.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12.03.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń