logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Zasady sporządzania jednostkowego i łącznego sprawozdania finansowego oraz informacji dodatkowej za rok 2020 w świetle nowych komunikatów Ministerstwa Finansów

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad sporządzania rocznej sprawozdawczości finansowej za rok 2020, jednostkowego i łącznego bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian funduszu, informacji dodatkowej oraz zbudowanie systemu eliminowania wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami objętych sprawozdaniem łącznym. „Informacja dodatkowa” wymaga zbudowania specyficznego systemu zbierania i opracowania danych, a także prezentacji danych w formie specjalnych tabel i zestawień stanowiących merytoryczną część informacji dodatkowej. Na szkoleniu omówione zostaną zasady wykazywania danych księgowych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i kosztów, w tym przychodów i kosztów zaliczanych do działalności operacyjnej podstawowej, działalności pozostałej, działalności finansowej, należności i zobowiązań budżetowych, odsetek, odpisów aktualizujących należności, rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów oraz aktywów trwałych i obrotowych w zakresie obowiązujących na dzień 31 grudnia 2020 zasad wyceny oraz zasad ustalania wyniku finansowego za rok 2020.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, gmin, powiatów, województw, urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów pracy, ministerstw i urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich i administracji zespolonej, inspekcji i inspektoratów, sądów i prokuratury, krajowej administracji skarbowej, wojska i służb mundurowych, dysponentów państwowych funduszy celowych i rachunków dochodów własnych oraz centrów usług wspólnych (SCUW), a także organów kontroli państwowej.

Program nauczania:

 1. Obowiązki i odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego oraz kierownika centrum usług wspólnych za rachunkowość i sprawozdawczość finansową – wykaz terminów sprawozdawczych obowiązujących w roku 2021 w zakresie sprawozdań finansowych za rok 2020.
 2. Identyfikacja podmiotu sprawozdawczego w systemie REGON na sprawozdaniu finansowym a zastosowanie numeru NIP na dokumentach źródłowych podmiot rachunkowości i sprawozdawczości finansowej – obowiązki sprawozdawcze jednostek sektora finansów publicznych za rok 2020 z uwzględnieniem art. 80 ustęp 1 ustawy o rachunkowości.
 3. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej obowiązujące w Polsce w roku 2020 – zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w rachunkowości budżetowej i ich zastosowanie w praktyce na dzień 31 grudnia 2020 roku w zakresie sprawozdań finansowych.
 4. Przygotowanie do sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020 przez państwową i samorządową jednostkę budżetową, samorządowy zakład budżetowy oraz dysponenta państwowego funduszu celowego – analiza wzorów sprawozdań i obowiązków sprawozdawczych dla dysponentów części budżetowych, dysponentów II stopnia, dysponentów państwowych funduszy celowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.
 5. Powiązanie kont księgowych z poszczególnymi pozycjami bilansu jednostki i zakładu budżetowego za rok 2020 – aktywa trwałe i obrotowe, należności i zobowiązania, odpisy umorzeniowe środków trwałych, odpisy aktualizujące należności (wyjaśnienie dlaczego nie można księgować odsetek przypisanych a niezapłaconych na koncie 290), rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów, przykłady rozliczeń międzyokresowych przychodów, przykłady rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych kosztów, fundusz jednostki i wynik finansowy oraz stan (wynik) państwowego funduszu celowego w bilansie jednostki budżetowej i nieprawidłowości dot. funduszy celowych wykazywanych w bilansach samorządowych jednostek budżetowych.
 6. Powiązanie kont księgowych i paragrafów klasyfikacji budżetowej z poszczególnymi pozycjami rachunku zysków i strat za rok 2020 – przychody i koszty z tytułu działalności operacyjnej podstawowej, w tym przychody stanowiące dochody budżetowe, pozostałe przychody i koszty operacyjne niezwiązane bezpośrednio z działalnością podstawową, w tym dodatnie i ujemne skutki finansowe zdarzeń nadzwyczajnych, przychody i koszty finansowe, wynik finansowy i zasady jego ustalania z podatkiem VAT.
 7. Powiązanie kont księgowych poszczególnymi pozycjami zestawienia zmian funduszu jednostki i zakładu budżetowego za rok 2020 – zwiększenia i zmniejszenia funduszu, inwestycje, centralne zaopatrzenie oraz wynik finansowy.
 8. Powiązanie kont księgowych poszczególnymi pozycjami informacji dodatkowej za rok 2020 – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dot. informacji dodatkowej i ich zastosowanie w praktyce w zakresie:
  • szczegółowego zakresu zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych dla pozycji 1.1.,
  • zasad ustalania aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury dla pozycji 1.2.,
  • kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych dla pozycji 1.3.,
  • wartości gruntów użytkowanych wieczyście dla pozycji 1.4.,
  • wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów dla pozycji 1.5.,
  • liczby oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych dla pozycji 1.6.,
  • danych o odpisach aktualizujących wartość należności dla pozycji 1.7.,
  • danych o stanie rezerw według celu ich utworzenia dla pozycji 1.8.,
  • podziału zobowiązań długoterminowych dla pozycji 1.9.,
  • kwoty zobowiązań w zakresie leasingu dla pozycji 1.10.,
  • kwoty zobowiązań w ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń dla pozycji 1.11.,
  • kwoty zobowiązań warunkowych w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, dla pozycji 1.12.,
  • wykazu istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych dla pozycji 1.13.,
  • łącznej kwoty otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie dla pozycji 1.14.,
  • kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze dla pozycji 1.15,
  • innych informacji dla pozycji 1.16.,
  • wysokości odpisów aktualizujących wartość zapasów dla pozycji 2.1.,
  • kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetek oraz różnic kursowych, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym dla pozycji 2.2.,
  • kwoty i charakteru poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie dla pozycji 2.3.,
  • informacji o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych dla pozycji 2.4.,
  • innych informacji dla pozycji 2.5.,
  • inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki dla pozycji 3.
 9. Wzory tabel i zestawień niezbędnych do sporządzenia załącznika 12 ”Informacja dodatkowa”, a także pełny ich zakres merytoryczny – przykłady liczbowe i zadania z praktyki w zakresie zdań własnych i zleconych.
 10. Przygotowanie do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego za rok 2020 przez jednostkę nadrzędną – definicja jednostki nadrzędnej oraz omówienie obowiązku dot. eliminowania wzajemnych rozliczeń, w tym w zakresie dysponenta II stopnia, dodatkowe wyjaśnienia MF w zakresie kont 840, 640, 290 dla państwowych jednostek budżetowych.
 11. Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za rok 2020 – bilans z wykonania budżetu JST oraz omówienie obowiązku dot. eliminowania wzajemnych rozliczeń.
 12. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Zasady sporządzania jednostkowego i łącznego sprawozdania finansowego oraz informacji dodatkowej za rok 2020 w świetle nowych komunikatów Ministerstwa Finansów (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 09.03.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 08.03.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń