logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Zasady ustalania, dokumentowania i księgowania należności budżetowych zgodnie z przepisam ustawy o finansach publicznych - problem błędnego opodatkowania VAT

Cele i korzyści ze szkolenia:

Interpretacja ogólna nr PT1.8101.3.2019 Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań publicznych m.in. w zakresie edukacji publicznej i pomocy społecznej, nałożonych na nie odrębnymi przepisami, zmienia o 180 stopni dotychczasowe stanowiska KAS wyrażone w interpretacjach indywidualnych w kwestii opodatkowania VAT jednostek samorządu terytorialnego. Oznacza to, iż jednostki samorządu terytorialnego zobligowane zostały do zaprzestania błędnych zasad opodatkowania VAT szkół, przedszkoli, jednostek pomocy społecznej a nawet żłobków, zamiany zasad dokumentowania i poboru większości należności budżetowych w reżimie publiczno-prawnym określonym obowiązującymi przecież od 1 stycznia 2010 roku przepisami ustawy o finansach publicznych.

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zarządzania należnościami budżetowymi publicznoprawnymi niepodatkowymi oraz należnościami cywilnoprawnymi jednostek budżetowych oświaty, pomocy społecznej i żłobków, w tym należności niepodlegających i nadal podlegających pod VAT, ich wyceny na dzień powstania i na dzień bilansowy, weryfikacji prawdopodobieństwa ich uzyskania oraz zasad dokonywania odpisów aktualizujących należności wątpliwe.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, gmin, powiatów, województw, urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów pracy, ministerstw i urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich i administracji zespolonej, inspekcji i inspektoratów, sądów i prokuratury, krajowej administracji skarbowej, wojska i służb mundurowych, dysponentów państwowych funduszy celowych i rachunków dochodów własnych oraz centrów usług wspólnych (SCUW), a także organów kontroli państwowej.

Program nauczania:

 1. Zadania publiczne i zasady systemowe ustalania należności stanowiących dochody budżetowe obowiązujące od 1 stycznia 2010 roku – należności cywilnoprawne a należności publicznoprawne niepodatkowe w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych.
 2. Zmiany w samorządowym VAT – interpretacja ogólna Nr PT1.8101.3.2019 Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego i jej analiza budżetowa, oraz jej wpływ na księgowość i zasady poboru dochodów budżetowych po likwidacji VAT w jednostkach budżetowych oświaty i pomocy społecznej oraz w żłobkach.
 3. Pojęcie reżimu publiczno-prawnego i jego wpływ na cenę zadania publicznego – opłaty za pobyt i żywienie dziecka w żłobku i w przedszkolu, za żywienie w szkole, w tym nauczycieli i pracowników administracyjnych, opłaty za duplikaty świadectw, usługi opiekuńcze w jednostkach pomocy społecznej itp..
 4. Ustawa z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych – opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach jako niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym.
 5. Niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych żłobków, przeszkoli, szkół, jednostek pomocy społecznej – zasady ich ustalania, poboru, dokumentowania i rozliczania w świetle art. 60-67 ustawy o finansach publicznych, KPA i przepisów działu III ustawy Ordynacja podatkowa.
 6. Ustalanie, dokumentowanie i księgowanie opłat pobieranych przez żłobki, przedszkola, szkoły i jednostki pomocy społecznej podlegających i niepodlegających pod VAT – kwota główna, odsetki, rozliczanie wpłat i zaległości.
 7. Rozróżnianie należności o charakterze publicznoprawnym niepodatkowym od należności o charakterze cywilnoprawnym oraz zasady niedochodzenia „drobnych” należności w roku 2021 – niedochodzenie należności z Tarczy.
 8. Rejestr Należności Publicznoprawnych (RNP) i zasady wpisywania do rejestru osób zalegających z opłatami dla żłobków, przedszkoli, szkół, jednostek pomocy społecznej.
 9. Odpisy aktualizujące należności wątpliwe – zakres zastosowania konta 290.
 10. Ewidencja księgowa dochodów i wydatków budżetowych w jednostce budżetowej podlegających pod VAT w ramach centralizacji rozliczeń w VAT, w tym w ramach rachunku dochodów własnych w roku 2021.
 11. Kontrola NIK centralizacji rozliczeń w VAT i jej wnioski niestety negatywne dla gmin, powiatów, województw – problem jednostek nadal błędnie dokumentujących fakturami VAT opłaty pobierane przez żłobki, przedszkola, szkoły, jednostki pomocy społecznej.
 12. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Zasady ustalania, dokumentowania i księgowania należności budżetowych zgodnie z przepisam ustawy o finansach publicznych - problem błędnego opodatkowania VAT (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 01.03.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.02.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń