logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Założenia do szczegółowej organizacji roku szkolnego 2021/2022 w tym arkusza organizacji

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego przygotowania organizacji pracy szkoły/przedszkola na rok szkolny 2021/2022 z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym i zagrożenia epidemiologicznego. Zwrócenie uwagi na elementy arkuszy organizacyjnych stanowiące podstawę do kontroli danych, wprowadzanych przez placówki oświatowe do SIO.

Adresaci:

Szkolenie kierowane jest do Dyrektorów, Głównych księgowych oraz osób zajmujących się zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych ze strony organu prowadzącego.

Program szkolenia

 1. Najważniejsze elementy arkuszy organizacyjnych – ważnego dokumentu okołobudżetowego.
 2. Co musi zawierać arkusz by był podstawą do zatwierdzenia i planowania przyszłorocznego budżetu?
 3. Tworzenie szkolnych planów nauczania zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 4. Zasady: tworzenia oddziałów, podziału na grupy, tworzenia stanowisk kierowniczych i inne.
 5. Tworzenie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego.
 6. Organizacja i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 7. Sposoby i tryb organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.
 8. Warunki i sposób organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.
 9. Organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
 10. Warunki i tryb udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki
 11. Zatrudnianie nauczycieli – różne formy, różny wymiar godzin (etaty łączone), godziny ponadwymiarowe, uzupełnienia i ograniczenia, grupy uprzywilejowane, specjaliści, pomoc nauczyciela, stanowiska kierownicze, obniżki.
 12. Obniżka pensum dla nauczyciela niepełnosprawnego
 13. Tryb postępowania w sprawach kadrowych, zmiany od 01 września 2021 r.
  • Przeniesienie nauczyciela na podstawie art.18 KN
  • Uzupełnienie etatu nauczyciela w innej szkole
  • Dodatkowe zatrudnienie nauczycieli w innej szkole
  • Ograniczenie etatu nauczycieli
  • Stan nieczynny nauczycieli
  • Zatrudnianie osób niebędących nauczycielami
 14. Wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli
 15. Wymagania kwalifikacyjne wobec dyrektorów
 16. Zadania dyrektora szkoły dotyczące opracowania arkusza organizacji na rok szkolny 2021/2022.
 17. Zadania organu prowadzącego szkoły dotyczące opracowania arkusza organizacji na rok szkolny 2021/2022.
 18. Opiniowanie organizacji pracy szkoły – co konkretnie i w jakim czasie?
  • terminy zasięgania opinii do arkusza organizacyjnego
  • zatwierdzania arkusza organizacji i jego zmian

  Osoba prowadząca szkolenie:

  dyrektor jednostki oświatowej zajmującej się obsługą finansową i działalnością podległych jednostek oświatowych w Gminie Stary Sącz. Ukończyła studia z zakresu zarządzania o specjalności zarządzanie strategiczne, co w dużej mierze ułatwiło budowanie strategii oświatowej na szczeblu gminnym. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym jako główna księgowa w jednostce organizacyjnej podległej Gminie Stary Sącz oraz kilkunastoletnie doświadczenie na stanowisku inspektora w wydziale finansowo – księgowym Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu. Prelegentka międzynarodowej konferencji naukowej w Zagórzu Śląskim nt. "Budżetowania zadaniowego jako elementu procesu przemian w zarządzaniu finansami publicznymi jednostek samorządu terytorialnego”. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dla jednostek oświatowych z zakresu zmian w ustawie o systemie oświaty, dotyczących rekrutacji do szkół i przedszkoli.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Założenia do szczegółowej organizacji roku szkolnego 2021/2022 w tym arkusza organizacji (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 26.02.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25.02.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń