logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i publicznych szkół podstawowych - w świetle ustawy prawo oświatowe

Szkolenie adresujemy do:

Urzędników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin oraz starostwach powiatowych, zajmujących się wykonywaniem zadań związanych prowadzeniem oświaty, pracowników CUW i wydziałów edukacji, oraz do dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz przewodniczących i członków komisji rekrutacyjnych prowadzących postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i szkół.

Cele ogólne:

Nabycie kompetencji dotyczących praktycznego przygotowania procesu rekrutacji w oparciu o ustawę prawo oświatowe. Uczestnicy szkolenia zaktualizują swoją wiedzę dotyczącą postepowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i publicznych szkół na rok szkolny 2019/2010. Ponadto otrzymają wzory dokumentów towarzyszących procedurze rekrutacji.

Program nauczania:

 1. Formalno-prawne uwarunkowania prowadzenia rekrutacji -przepisy ustawy prawo oświatowe.
 2. Kryteria rekrutacji, ich hierarchia, kandydaci o szczególnym statusie uprzywilejowania oraz przypadki, w których kandydaci są przyjmowani w pierwszej kolejności
 3. Rekrutacja do publicznych przeszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego.
 4. Obowiązek zapewnienia przez gminę wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-5 letnich
 5. Obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dzieci 6 letnich.
 6. Konkursy ofert dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
 7. Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych.
 8. Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych sportowych/oddziałów sportowych i publicznych szkół mistrzostwa sportowego/oddziałów mistrzostwa sportowego.
 9. Rekrutacja do publicznych szkół i oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych.
 10. Rekrutacja do publicznych oddziałów międzynarodowych.
 11. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów rekrutacyjnych na rok szkolny 2021/2022
 12. Procedura postępowania rekrutacyjnego oraz sposób dokumentowania spełnienia kryteriów istotnych przy rekrutacji.
 13. Wniosek o przyjęcie kandydata i dokumentacja załączana do wniosku potwierdzająca spełnianie kryteriów.
 14. Zadania samorządu w związku z rekrutacją.
 15. Zadania dyrektora w procesie rekrutacji.
 16. Zadania komisji rekrutacyjnej.
 17. Procedura odwoławcza przysługująca kandydatom w przypadku odmowy przyjęcia kandydata.
 18. Ochrona danych osobowych w procesie rekrutacji
 19. Problemy i nieprawidłowości występujące w procesie rekrutacji
 20. Zadania organu prowadzącego dotyczące rekrutacji.
 21. Przyjmowanie cudzoziemców
 22. Podsumowanie i dyskusja

Osoba prowadząca kurs:

Prawnik, ekspert w zakresie prawa oświatowego, zarządzania edukacją, finansów publicznych i prawa pracy w oświacie. Doświadczony praktyk, specjalizujący się w problematyce konsolidacji usług publicznych realizowanych przez samorządy lokalne. Trener, edukator, autor wielu publikacji i opracowań- m. innymi dot. samorządowych centrów usług wspólnych, dotacji celowych na wyposażenie szkół w podręczniki, czy wydzielania środków na specjalną organizację nauki i metody pracy. Współautor nowelizacji przepisów ustawy karta nauczyciela oraz współautor komentarza do ustawy o systemie oświaty. Realizuje szkolenia dla urzędów miast, gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, firm szkoleniowych, doradczych, konsultingowych, dla MEN, MF, ORE, itp. Prowadzi również zajęcia ze studentami na uczelni wyższej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i publicznych szkół podstawowych - w świetle ustawy prawo oświatowe (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 08.02.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 280 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 05.02.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń