logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Jak przygotować dokumentację przetargową wg. nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych?

Szkolenie skierowane jest do

Pracowników działów zamówień publicznych, osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce, kierowników jednostek, członków komisji przetargowych, pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie lub prowadzenie postępowań do i powyżej progu stosowania ustawy, pracowników różnych działów odpowiedzialnych za przygotowywanie dokumentacji przetargowej.

Cele szkolenia:

Szkolenie pozwoli Uczestnikom na zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych do właściwego i bezbłędnego sporządzania dokumentacji przetargowych przez. Forma warsztatowa zajęć pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązywanie sytuacji budzących wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Szkolenie jest kompendium aktualnie obowiązujących przepisów Prawa Zamówień Publicznych i pozwala pracownikom na prawidłowe działanie w obszarze przetargów.

Program nauczania:

 1. Jak przygotować SWZ?
  1. Opis przedmiotu zamówienia
  2. Przedmiotowe środki dowodowe (nowe zasady składania)
  3. Termin wykonania zamówienia
  4. Warunki udziału w postępowaniu
  5. Podstawy wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu
  6. Podmiotowe środki dowodowe
  7. Wskazanie środków komunikacji elektronicznej /przykładowe
  8. zapisy dotyczące MINIPORTALU/
  9. Termin związania ofertą (nowe zasady)
  10. Termin składania i otwarcia ofert (brak jawnego otwarcia ofert)
  11. Kryteria oceny ofert
  12. Wadium
  13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
  14. Wizja lokalna (fakultatywna i obligatoryjna)
  15. Klauzule społeczne
 2. Jak przygotować ogłoszenie o zamówieniu?
 3. Jak przygotować wzór umowy?
  1. Klauzule zakazane
  2. Klauzule obowiązkowe
  3. Termin wykonania świadczenia
  4. Waloryzacja
  5. Klauzule społeczne
  6. Klauzula zatrudnienia
  7. Klauzula opcji
  8. Zmiany umów
  9. Kary umowne
  10. Odstąpienie od umowy
  11. Zasady dokonywania odbiorów i rozliczeń z wykonawcami
 4. Jak przygotować ogłoszenie o wykonaniu umowy.

Osoba prowadząca kurs:

Krzysztof Puchacz – Prawnik, były wieloletni pracownik organu kontroli państwowej -główny inspektor kontroli. Ceniony trener zamówień publicznych (ponad tysiąc godzin szkoleniowych rocznie), wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i finansów publicznych na wielu uczelniach. Autor wielu publikacji książkowych z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych i kontroli zarządczej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Jak przygotować dokumentację przetargową wg. nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych? (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 23.02.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 700 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.02.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń