logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Arkusz organizacyjny szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022- racjonalnie i skutecznie

Celem szkolenia

Przygotowanie organizacji kolejnego roku szkolnego jest jednym z najważniejszych zadań z zakresu zarządzania oświatą dla dyrektorów jednostek oświatowych, a także dla samorządowców odpowiedzialnych za lokalny system oświaty. Prawidłowe i umiejętne zaplanowanie organizacji szkół w największym stopniu determinuje zdolność sprawnego pozyskiwania subwencji oświatowej i planowania budżetu JST.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego przygotowania organizacji pracy szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 z uwzględnieniem rozproszonych zmian w przepisach prawa oświatowego, w tym: repetytorium podstaw prawnych organizacji pracy szkół podstawowych oraz prezentacja racjonalnych rozwiązań organizacyjnych, których stosowanie może usprawnić pracę szkół oraz lokalnych systemów oświaty.

Adresaci szkolenia:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy i pracownicy samorządowi odpowiedzialni za zadania JST związane z organizacją lokalnego systemu oświaty.

Program nauczania:

 1. Związek zadań realizowanych przez szkołę podstawową z modelem finansowania zadań oświatowych.
 2. Związek pozyskiwania środków z subwencji oświatowej z systemem informacji oświatowej – zadania dyrektora w zakresie prawidłowości wprowadzenia danych.
 3. Standardy organizacji pracy szkoły podstawowej wynikające z modelu finansowania zadań oświatowych.
  1. racjonalna liczebność oddziałów w szkole podstawowej;
  2. zasady realizacji zajęć edukacyjnych w podziale na grupy oddziałowe i międzyoddziałowe;
  3. organizacja zajęć wychowania fizycznego w grupach międzyklasowych– praktyczne rozwiązania.
 4. Nauka w klasach łączonych – zakres możliwych łączeń i tryb ich wprowadzenia. Czym różni się praca w klasach łączonych od pracy w grupie międzyklasowej.
 5. Katalog podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej na gruncie ustawy Prawo oświatowe.
 6. Ramowy plan nauczania szkoły podstawowej – zajęcia obowiązkowe dla ucznia oraz zajęcia obowiązkowe dla szkoły a fakultatywne dla ucznia.
 7. Godziny do dyspozycji dyrektora – praktyczny model ustalania liczby godzin przysługujących szkole i zasady ich wykorzystania.
 8. Organizacja religii, etyki, przygotowania do życia w rodzinie i doradztwa zawodowego – racjonalne rozwiązania.
 9. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i jej finansowanie.
  • Organizacja pracy nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach specjalistów: pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny – zapisy w statucie dające możliwość elastycznego przydziału zadań specjalistom.
  • Elastyczny model organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej – jak dążyć do efektywności i racjonalność tych zajęć?
 10. Trzy modele organizacji kształcenia specjalnego (oddział integracyjny, oddział specjalny, włączenie ucznia objętego kształceniem specjalnym do oddziału ogólnodostępnego) – analiza porównawcza pod względem organizacyjnym i finansowym. Jakie rozwiązania organizacyjne podnoszą efektywności form wsparcia?
 11. Cztery formy indywidualizacji kształcenia, co powinniśmy wiedzieć o ich organizacji i finansowaniu?
 12. Organizacja zajęć na warunkach określonych w odrębnych przepisach:
  • nauka języka polskiego dla cudzoziemców i osób powracających z zagranicy,
  • zajęcia umożliwiające podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej – zakres obowiązkowego stosowania i pozyskiwania środków na ten cel.
 13. Organizacja klas sportowych i dwujęzycznych – podstawy organizacji i finansowania.
 14. Organizacja biblioteki szkolnej i świetlicy szkolnej – racjonalne rozwiązania.
 15. Plan organizacji pracy szkoły w kwietniu i dostosowanie arkusza organizacyjnego do rzeczywistej liczby uczniów i realizowanych zadań w sierpniu.
 16. Planowanie pracy nauczycieli w arkuszu organizacyjnym – z nadgodzinami czy bez?
 17. Kompetencje kuratora oświaty, związków zawodowych i organu prowadzącego w procesie zatwierdzania arkusza organizacyjnego – zasada działania w ramach ustawowo przyznanych kompetencji. W jakich sytuacjach możliwe jest nakazanie dyrektorowi zmian w arkuszu organizacyjnym.

Osoba prowadząca kurs:

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Arkusz organizacyjny szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022- racjonalnie i skutecznie (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 10.03.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 09.03.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń