logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Arkusz organizacyjny przedszkola na rok szkolny 2021/2022- racjonalnie i skutecznie

Celem szkolenia

Przygotowanie organizacji kolejnego roku szkolnego jest jednym z najważniejszych zadań z zakresu zarządzania oświatą dla dyrektorów jednostek oświatowych, a także dla samorządowców odpowiedzialnych za lokalny system oświaty. Prawidłowe i umiejętne zaplanowanie organizacji przedszkoli w największym stopniu determinuje zapanowanie nad podstawową kwotą dotacji dla przedszkola oraz sprawne i skuteczne pozyskanie subwencji oświatowej i dotacji na zadania wychowania przedszkolnego. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego przygotowania organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2021/2022 z uwzględnieniem rozproszonych zmian w przepisach prawa oświatowego, w tym: repetytorium podstaw prawnych organizacji wychowania przedszkolnego, seminarium prezentujące racjonalne rozwiązania organizacyjne, których stosowanie może usprawnić pracę przedszkoli oraz lokalnych systemów oświaty.

Adresaci szkolenia:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy i pracownicy samorządowi odpowiedzialni za zadania JST związane z organizacją lokalnego systemu oświaty.

Program nauczania:

 1. Związek zadań realizowanych przez przedszkole z modelem finansowania zadań oświatowych (subwencja, dotacja) i systemem informacji oświatowej – zadania dyrektora w zakresie prawidłowości wprowadzenia danych.
 2. Organizacja wychowania przedszkolnego w JST – wyniki rekrutacji, grupy jednorodne czy grupy zróżnicowane wiekowo.
 3. Trzy formy organizacji kształcenia specjalnego (oddział integracyjny, oddział specjalny, włączenie ucznia objętego kształceniem specjalnym do oddziału ogólnodostępnego). Analiza porównawcza tych form pod względem organizacyjnym i finansowym.
 4. Standardy organizacji pracy przedszkola wynikające z przepisów prawa:
  1. liczebność oddziałów;
  2. czas pracy przedszkola i czas pracy poszczególnych oddziałów;
  3. czas pracy nauczyciela a czas zajęć przedszkolnych – praktyczne rozwiązania;
  4. przydział nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym.
 5. Zasady realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego:
  1. organizacja zajęć przygotowujących do posługiwania się językiem obcym nowożytnym – kwalifikacje nauczycieli;
  2. organizacja zajęć religii w przedszkolu.
 6. Formy indywidualizacji w wychowaniu przedszkolnym, w tym organizacja nauki języka polskiego dla cudzoziemców i osób powracających z zagranicy, co powinniśmy wiedzieć o ich organizacji i finansowaniu?
 7. Organizacja pracy nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach specjalistów: psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny – zapisy w statucie dające możliwość elastycznego przydziału zadań specjalistom.
 8. Tryb pracy nad arkuszem organizacyjnym.
 9. Planowanie pracy nauczycieli w arkuszu organizacyjnym.
 10. Kompetencje kuratora oświaty, związków zawodowych i organu prowadzącego

  w procesie zatwierdzania arkusza organizacyjnego – zasada działania w ramach ustawowo przyznanych kompetencji.

Osoba prowadząca kurs:

praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Arkusz organizacyjny przedszkola na rok szkolny 2021/2022- racjonalnie i skutecznie (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 09.03.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 08.03.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń