logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Problematyka zwierząt w kontekscie zadan gminy i powiatu wraz z omówieniem planowanej nowelizacji ustawy

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

Zebranie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie problematyki związanej z zadaniami gminy i powiatu dot. ochrony zwierząt i ochrony przed zwierzętami. Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia:

Ustawy o ochronie zwierząt, Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, Prawa łowieckiego- w tym nowelizacja, Ustawy o ochronie przyrody, Wybranych aspektów kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji-z uwzględnieniem zmian w KPA od 1 czerwca 2017 r.

Szkolenie jest skierowane:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do: pracowników urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, Inspekcji Weterynaryjnych, straży miejskich (gminnych) oraz przedstawicieli organizacji społecznych zajmujących się problematyką zwierząt (np. prowadzący schroniska dla zwierząt, podejmujący interwencje w sytuacji znęcania się nad zwierzętami przez właścicieli/opiekunów itd.)

Program nauczania:

MODUŁ I: AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE PRAWNE:

 1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia, podstawy prawne, pojęcia podstawowe
 2. Obowiązki gminy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
  1. Zagadnienia ujmowane w regulaminie utrzymania czystości i porządku:
   • obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
    • wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej- pojęcie tych terenów, zasady regulacji
    • zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach
    • problematyka deratyzacji
    • najczęściej popełniane błędy w regulaminie w zakresie tej tematyki- w świetle rozstrzygnięć nadzorczych oraz orzecznictwa
   • zadania związane z zapewnianiem zbierania, transportu, unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części
   • wydawania zezwoleń na świadczenie usług w zakresie:
    • ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
    • prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
    • prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
  2. zwierzęta bezdomne w gminie-program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt:
   • obligatoryjna zawartość programu
   • fakultatywna zawartość programu
   • tryb uchwalania
   • najczęściej popełniane błędy
   • problem sterylizacji i kastracji zwierząt nie będących zwierzętami bezdomnymi po zmianie ustawy w 2017 r.- czy wprowadzać ten zapis do Programu, jakie zapisy są najbardziej korzystne z punktu widzenia gminy
 3. czasowe odebranie zwierzęcia właścicielowi/opiekunowi z powodu znęcania się nad tym zwierzęciem- art. 7 ustawy o ochronie zwierząt:
  1. pojęcie znęcania się w świetle art. 6 uoz
  2. decyzja z art. 7 ust. 1- przesłanki, procedur, orzecznictwo
  3. decyzja z art. 7 ust. 3- decyzja „następcza”, sankcjonująca uprzedni odbiór w sytuacji stanu wyższej konieczności (przypadek niecierpiący zwłoki)- przesłanki, procedura, orzecznictwo, zasady prowadzenia postępowania dowodowego w tych sprawach
  4. decyzja w sprawie obciążenia właściciela, opiekuna kosztami transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia- przesłanki, procedura, orzecznictwo,
  5. problemy praktyki: ustalanie kręgu stron postępowania, zasady prowadzenia postepowania administracyjnego w ww.sprawach, ocena dowodów i uzasadnianie decyzji w sytuacjach „konfliktowych”, co robić, gdy nie wiadomo, gdzie zwierzę zostało przewiezione, brak współpracy organizacji z organem gminy itd.
 4. zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną- procedura, przesłanki odmowy wydania zezwolenia, cofnięcie zezwolenia, zmiana zezwolenia
 5. zezwolenie wydawane przez starostę na przetrzymywanie zwierzyny przez osobę, która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny- czasokres wyrażenia zgody, procedura
 6. zezwolenie wydawane przez starostę na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców- rozporządzenie, procedura, przesłanki wydania decyzji odmownej, cofanie zezwoleń, wygaśnięcie zezwolenia
 7. decyzja starosty o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny- przesłanki, procedura: kto może być wnioskodawcą, kto płaci za wykonanie odłowu/odstrzału
 8. NOWELIZACJA PRAWA ŁOWIECKIEGO – ZADANIA GMIN I POWIATÓW:
  1. opiniowanie planów łowieckich
  2. przyjmowanie przez starostów oświadczeń o ustanowieniu na nieruchomości zakazu wykonywania polowania
  3. zadania gmin dot. polowania zbiorowego
 9. ośrodek leczenia i rehabilitacji zwierząt
 10. rejestr zwierząt egzotycznych- procedura, problemy praktyki
 11. ochrona gatunkowa- zagadnienia węzłowe
 12. gatunki „inwazyjne”
 13. problematyka zwłok zwierzęcych- kto odpowiada, kto ponosi koszty utylizacji itd.

MODUŁ II: OMÓWIENIE PLANOWANEJ NOWELIZACJI PRZEPISÓW

 1. OMÓWIENIE PRZEPISÓW PRZEJŚCIOWYCH DO NOWELIZACJI: KIEDY JAKIE REGULACJE WCHODZĄ W ŻYCIE
 2. ZMIANY DOT. SCHRONISK DLA ZWIERZĄT
 3. ZMIANY DOT. UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT DOMOWYCH
 4. ZMIANY W ZAKRESIE DECYZJI DOT. CZASOWEGO ODBIORU ZWIERZĄT NAD KTÓRYMI ZNĘCA SIĘ WŁAŚCICIEL/OPIEKUN
 5. ZMIANY DOT. ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZAT
 6. PROBLEM CZIPOWANIA PSÓW
 7. KWESTIE DOT. DZIAŁANOŚCI ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH ZAJMUJĄCYCH SIĘ OCHRONĄ ZWIERZAT
 8. INNE ZMIANY (ZAKAZY DOT. ZWIERZAT FUTERKOWYCH/UBÓJ RYTUALNY/ODSZKODOWANIA)

Osoba prowadząca szkolenie:

Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia Publiczne na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przez prawie 7 lat pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa). Od 2012 r. trener szkoleń prawnych, współpracownik wielu firm szkoleniowych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Problematyka zwierząt w kontekscie zadan gminy i powiatu wraz z omówieniem planowanej nowelizacji ustawy (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 02.02.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 01.02.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń