logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Sporządzanie w BDO sprawozdań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

Cele i korzyści szkolenia

Przedstawienie nowego zakresu wniosku o zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, zadań i obowiązków wynikających z prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości odpadów, w tym karty przekazania odpadów komunalnych, zmian w ewidencji odpadów, zbiorczego zestawienia o odpadach.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie w szczególności skierowane do odbierających odpady komunalne, prowadzących PSZOK oraz podmiotów prowadzących zbieranie odpadów stanowiących frakcje odpadów komunalnych

Program szkolenia:

 1. Zasady sporządzania sprawozdań w BDO
  1. Uprawnienia użytkownika głównego i pośredniego, dodawanie użytkowników.
  2. Wymóg aktualizacji wpisu w BDO (wpis do RDR w poszczególnych gminach, miejsca prowadzenia działalności), konsekwencje za brak aktualizacji wpisu.
  3. Terminy składania sprawozdań za 2020 rok.
  4. Wysłanie i potwierdzenie złożenia sprawozdania za pośrednictwem BDO.
  5. Wezwanie do złożenia korekty i sposób jej sporządzenia (termin, sposób składania korekt).
  6. Składanie sprawozdania na podstawie pełnomocnictwa, opłata skarbowa od pełnomocnictwa.
  7. Czy dane zawarte w Kartach ewidencji odpadów w BDO zaciągną się do sprawozdania.
 2. Gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwestie problemowe:
  1. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.
  2. Zmiana definicji odpadów komunalnych
  3. Przenoszenie odpowiedzialności za zagospodarowanie odpadów, problemy mogące wystąpić w związku ze zmianą decyzji podmiotu do którego od lat przekazywaliśmy odpady.
  4. Zapisy w umowach z podmiotami, którym przekazujemy odpady do zagospodarowania umożliwiające pozyskanie niezbędnych danych do rzetelnego wypełnienia sprawozdania.
  5. Odbiór odpadów na podstawie umowy z gminą (urzędem gminy) oraz indywidualnych umów-czym się różnią, czy nadal przekazujemy da sprawozdania.
  6. Realizacja obowiązku osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych oraz poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji scedowana na podmiot odbierający odpady na podstawie umowy z gminą- na co zwrócić uwagę.
 3. Obliczanie wymaganych poziomów za 2020r.
  1. Obliczanie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych (przykład obliczania).
  2. Obliczanie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
  3. Obliczanie poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przez podmiot odbierający odpady od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, obliczanie Uo,
  4. Metodyka obliczania wysokości kary za nieosiągnięcie wymaganych poziomów.
 4. Sporządzanie sprawozdań komunalnych -krok po kroku:
  1. Podmioty obowiązane do składania sprawozdań
  2. Jaki typ sprawozdania wybrać, jakie odpady (na podstawie której umowy) i w których działach należy uwzględnić w sprawozdaniu.
  3. Sprawozdania zerowe w BDO – kto powinien je złożyć, czy zawsze należy je złożyć w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 9nb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  4. Zakres sprawozdania składanego przez podmiot odbierający odpady, prowadzącego PSZOK oraz inne podmioty zbierające odpady komunalne (art. 9nb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
  5. Jakie odpady komunalne zbierane np. w punktach skupu podlegają sprawozdawczości za 2020 rok.
  6. Jakie dane należy przygotować do opracowania sprawozdań,
  7. Jakie dane RIPOK-i i inni posiadacze odpadów powinni przekazywać podmiotom odbierającym odpady komunalne by móc zgodnie z przepisami prawa wypełnić sprawozdanie.
  8. Odpady komunalne ulegające i nieulegające biodegradacji.
  9. Jak i gdzie uwzględnić w sprawozdaniu odpady wysortowane np. ze zmieszanych odpadów komunalnych.
  10. Odpady magazynowane.
  11. Nazwa i adres instalacji przetwarzania odpadów – na co zwracać uwagę (czy to jest nazwa miejsca prowadzenia działalności), jaką podać nazwę instalacji w przypadku przekazania odpadów poza granice RP.
   • przekazanie odpadów osobom fizycznym lub odzysk poza instalacjami.
  12. Pozostałości przetwarzania odpadów komunalnych (191212 – podział na 2 frakcje, do 80 mm i powyżej- jak pozyskać dane.
  13. W jaki sposób dołączyć wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi zawarte były lub rozwiązane umowy na odbieranie odpadów komunalnych.
  14. Potwierdzenie złożenia sprawozdań w terminie – UPO.
  15. Jak wykonać korektę sprawozdania – sposób komunikacji z urzędem.
  16. Złożenie sprawozdania w przypadku awarii systemu BDO – jak postępować.
  17. Sankcje karne w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
 5. Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2020 rok:
  1. Podmioty obowiązane do sporządzania i składania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami,
  2. Zasady sporządzania sprawozdania w BDO -krok po kroku (pozyskanie danych z ewidencji odpadów w prowadzonej w formie papierowej i/lub elektronicznej);
  3. Terminy składania sprawozdań.

Osoba prowadząca szkolenie:

Główny specjalista w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Od wielu lat zajmuje się gospodarką odpadami, weryfikuje przedkładane przez organy gmin sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnym.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Sporządzanie w BDO sprawozdań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 25.01.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.01.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń