logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Komunalna gospodarka mieszkaniowa po zmianach przepisów w 2020 i 2021 roku

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami wprowadzonymi w latach 2020 i 2021 do Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego, ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego jak również do innych ustaw mających zastosowanie do realizacji komunalnej polityki mieszkaniowej.

W ramach szkolenia przedstawione zostaną również inne regulacje dotyczące obowiązków gmin w zakresie lokali mieszkalnych, w tym w szczególności przepisy o charakterze czasowym, związane z ogłoszonym stanem epidemii.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników samorządu zajmujących się gospodarką mieszkaniową chcących usystematyzować swoją wiedzę na ten temat.

Program nauczania:

 1. Gmina jako podmiot realizujący zadania w ramach rządowych programów mieszkaniowych
  • Zadania i obowiązki gminy wynikające ze zmian ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Gmina jako podmiot obsługujący dostęp mieszkańców do zasobu lokali dzierżawionych przez społeczne agencje najmu
  • Nowe regulacje dotyczące komunalnej gospodarki mieszkaniowej wprowadzone ustawą o zmianie niektórych ustaw popierających rozwój mieszkalnictwa.
  • Zadania i obowiązki gminy związane z dopłatami do czynszów w lokalach budowanych na podstawie programów mieszkaniowych dofinansowanych ze środków zewnętrznych.
 2. Społeczna agencja najmu – nowy podmiot w systemie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy
  • Społeczne agencje najmu na tle innych szczególnych form najmu, w szczególności najmu okazjonalnego oraz najmu instytucjonalnego.
  • Podmioty prowadzące społeczną agencję najmu – czy gmina jest zobowiązana do utworzenia agencji?
  • Umowa o współpracy ze społeczną agencją najmu – zasady zawierania, istotne postanowienia oraz podstawy i przesłanki rozwiązania umowy;
  • Tryb wyboru agencji najmu do współpracy z gminą w przypadku wielości agencji zainteresowanych współdziałaniem;
  • Uchwała rady gminy określająca kryteria korzystania z najmu za pośrednictwem społecznej agencji najmu. Omówienie obligatoryjnych elementów uchwały i wskazanie wątpliwości prawnych związanych z jej tworzeniem;
  • Model prawny działania agencji najmu na rynku: pośrednictwo czy swoista forma podnajmu lub poddzierżawy?
 3. Nowe regulacje w gospodarce komunalnym zasobem mieszkaniowym, w tym ograniczenia wprowadzone na czas obowiązywania stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego
  • Problematyka egzekucji wyroku nakazującego eksmisję z lokalu w świetle aktualnie obowiązujących przepisów.
  • Czy zawieszenie postępowań egzekucyjnych i wstrzymanie eksmisji może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą gminy wobec właściciela lokalu prywatnego?
  • Kto jest odpowiedzialny za zapłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu w okresie, kiedy eksmisja z lokalu jest niedopuszczalna?
  • Przedstawienie pozostałych czasowych regulacji szczególnych, które mogą mieć wpływ na czynności dotyczące lokali mieszkalnych które gmina wykonuje, lub w których gmina uczestniczy.

  Osoba prowadząca szkolenie:

  doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 2008 roku). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Komunalna gospodarka mieszkaniowa po zmianach przepisów w 2020 i 2021 roku (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 14.12.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13.12.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń