logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Przygotowanie do zamknięcia roku 2021 w Samorządowych Centrach Usług Wspólnych – uporządkowanie i ujednolicenie księgowości jednostek obsługiwanych z uwzględnieniem specyfikacji SIK

Cele i korzyści ze szkolenia:

Ustawa z 15 maja 2015 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw w znaczący sposób wpływa na organizację obsługi finansowo-księgowej gmin, powiatów, województw. Nowe przepisy umożliwiają utworzenie samorządowych centrów usług wspólnych, czyli jednostek zapewniających w szczególności obsługę organizacyjną, administracyjną lub/i księgową dla innych jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym dla szkół, przedszkoli, placówek, jednostek pomocy społecznej i innych, w tym SIK.

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad organizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych, powiatowych, wojewódzkich jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz wszystkich podległych im jednostek w roku 2021 w świetle obowiązkowej centralizacji rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Na szkoleniu omówione zostaną zasady przekazywania do SCUW obowiązków w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych, w tym w zakresie wspólnego rozliczenia podatku VAT. Adresaci szkolenia:

Szkolenie 1-dniowe dla samorządowych centrów usług wspólnych gmin, powiatów, województw oraz ich urzędów, jednostek budżetowych oświaty, pomocy społecznej, zarządów dróg, i innych samorządowych jednostek budżetowych oraz dla samorządowych instytucji kultury (SIK), w tym bibliotek jako jednostek obsługiwanych.

Program nauczania:

 1. Ustawa z 15 maja 2015 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw – główne założenia, charakterystyka najważniejszych zmian i rola centrów usług wspólnych, w tym: przekształcenie / likwidacja z mocy prawa dotychczas funkcjonujących biur obsługi oświaty, ZEAS, łączenie placówek wsparcia dziennego, domów pomocy społecznej z jednostkami pomocy społecznej, likwidacja centrów administracyjnych do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych, nowe zasady obsługi finansowej żłobków, klubów dziecięcych i ich zespołów, zasady obsługi instytucji kultury.
 2. Samorządowe Centra Usług Wspólnych w roku 2021 – formy organizacyjno-prawne Samorządowego Centrum Usług Wspólnych i zasady ich tworzenia.
 3. Kompetencje i odpowiedzialność kierownika jednostki obsługującej oraz kierowników jednostek obsługiwanych w Samorządowych Centrach Usług Wspólnych.
 4. Zasady powierzania obowiązków w zakresie rachunkowości, w zakresie sprawozdawczości, w zakresie rozliczeń podatku VAT do Samorządowego Centrum Usług Wspólnych – wyjaśnienie kiedy można nie zatrudniać głównych księgowych w jednostkach obsługiwanych oraz kto ma się podpisać pod sprawozdaniem budżetowym i pod JPKV7M.
 5. Zasady obsługi finansowo-księgowej jednostek i zakładów budżetowych objętych i nie objętych centralizacją rozliczeń w VAT w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych.
 6. Specyfika rachunkowości samorządowych instytucji kultury – SIK w SCUW.
 7. Podmiot rachunkowości i modele ewidencyjne – księgowanie dochodów i wydatków budżetowych z i bez podatku VAT, księgowanie należności i zobowiązań z i bez podatku VAT, księgowanie przychodów i kosztów, księgowanie aktywów trwałych i obrotowych, z uwzględnieniem kwoty 10tys zł, księgowanie środków państwowych funduszy celowych metodą budżetową i pozabudżetową.
 8. Ujednolicenie księgowań najważniejszych operacji gospodarczych gmin, powiatów, województw w Samorządowych Centrach Usług Wspólnych w zakresie rachunkowości organu budżetowego (finansowego), organu podatkowego, urzędu jako jednostki budżetowej, jednostek i zakładów budżetowych oraz powiązania organ – jednostka budżetowa przy oddzielnym i wspólnych rachunku organu i urzędu.
 9. Przygotowanie do ustalenia wyników finansowych jednostek obsługiwanych oraz wyniku wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 10. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa w SCUW – sprawozdawczość jednostki obsługującej a sprawozdawczość jednostek obsługiwanych w roku 2021.
 11. Przygotowanie do zamknięcia roku 2021 w SCUW i w jednostkach obsługiwanych.
 12. Przygotowanie do przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji za rok 2021 – kto za co odpowiada.
 13. Spis, potwierdzenie, weryfikacja a praca zdalna w jednostkach budżetowych – nowe stanowisko Ministerstwa Finansów dot. inwentaryzacji środków trwałych znajdujących się na terenie strzeżonym, które oprócz przeprowadzanego co 4 lata spisu z natury wprowadza coroczną inwentaryzację metodą weryfikacji.
 14. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Przygotowanie do zamknięcia roku 2021 w Samorządowych Centrach Usług Wspólnych – uporządkowanie i ujednolicenie księgowości jednostek obsługiwanych z uwzględnieniem specyfikacji SIK (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 29.12.2021 r. (środa), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28.12.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń