logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Inwestycje programu inwestycji strategicznych w budżecie i w księgowości jednostek sektora finansów publicznych

To szkolenie już się odbyło.

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad finansowania inwestycji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych z środków budżetowych i pozabudżetowych, w tym dotacji i płatności, z środków BGK w tym z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z środków państwowego funduszu celowego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z uwzględnienie zasad i rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej i finansowej obowiązujących w roku 2021 oraz lipcowych zmian w klasyfikacji budżetowej i Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP).

Na szkoleniu szczegółowo omówione zostaną zasady wyceny i zasady ewidencji księgowej środków trwałych w budowie (inwestycji) oraz środków trwałych o wartości do i powyżej 10 tys. złotych, z uwzględnieniem przepisów w zakresie podatku VAT dotyczących stosowania „białej listy” i obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.

Ponadto na szkoleniu omówione zostaną szczegółowo zasady ewidencji środków trwałych w budowie i środków trwałych w świetle rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem krajowego standardu rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”, który wpływa na sposób księgowania środków trwałych, i prawidłowe zastosowanie paragrafów 421, 472, 605, 606 (i innych) klasyfikacji budżetowej oraz wpływa na prawidłową politykę rachunkowości inwestycji środków trwałych na rok 2021.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dla wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, a szczególnie dla: ministerstw, urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich, administracji zespolonej, urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, zarządów nieruchomościami, jednostek oświaty, jednostek pomocy społecznej, urzędów pracy, sądów, prokuratury, służb mundurowych, wojska, KAS, RIO, NIK, ZUS, KRUS, dysponentów państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych osób prawnych i pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.

Program nauczania:

 1. Ustawa o finansach publicznych a pojęcie inwestycji w ustawie o finansach publicznych i w aktach wykonawczych.
 2. Ustawa o finansach publicznych a definicja wydatków bieżących i wydatków majątkowych – wydatki majątkowe a finansowanie środków trwałych i środków trwałych w budowie jako wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz problem szczególny związany z szczegółowym sposobem i trybem finansowania inwestycji z budżetu państwa niepotrzebnie blokującym finansowanie obiektów inwentarzowych do 10 tys. zł.
 3. Klasyfikacja budżetowa obowiązująca w roku 2021 i jej zmiany zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 1382) – rozdziały podmiotowe i rozdziały usługowe oraz specyfika zasad rozliczania dotacji w rozdziale w ramach SMUP.
 4. Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 – co to za środki oraz specyfika funkcjonowania środków funduszu Covid w BGK wraz z ich ujęciem w budżetach jednostek realizujących zadania inwestycyjne i bieżące w świetle lipcowych zmian w klasyfikacji budżetowej.
 5. Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – specyfika funkcjonowania RFPŁPIS jako środków funduszu Covid w BGK oraz ich ujęcie w budżetach jednostek realizujących zadania inwestycyjne finansowane z funduszu (programu) w świetle lipcowych zmian w klasyfikacji budżetowej.
 6. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – specyfika funkcjonowania RFIL jako środków funduszu Covid w BGK oraz ich ujęcie w budżetach jednostek realizujących zadania inwestycyjne z RFIL w świetle lipcowych zmian w klasyfikacji budżetowej.
 7. Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg – zasady gospodarowania środkami państwowego funduszu celowego oraz ich ujęcie w budżetach jednostek realizujących zadania inwestycyjne finansowane z RFRD w świetle lipcowych zmian w klasyfikacji budżetowej.
 8. Dotacje bieżące a dotacje majątkowe, problem z finansowaniem obiektów o wartości do 10tys. zł z wydatków bieżących, dotacje inwestycyjne a płatności z budżetu środków europejskich na zadania inwestycyjne – podstawowe pojęcie i zasady wykonywania oraz rozliczania dotacji i płatności, finansowanie budżetowe a finansowanie zewnętrzne inwestycji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych.
 9. Aktywa trwałe a aktywa obrotowe – definicja środków trwałych i definicja środków trwałych w budowie oraz nakładów na środki trwałe w świetle Dyrektywy 2013/34 oraz standardów ESA 2010 uchylających kwotę dolną jaka była w ESA 95.
 10. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2021 w jednostkach sektora finansów publicznych realizujących zadania inwestycyjne.
 11. Ustawa o rachunkowości a ustawa PIT i ustawa CIT – inwestycje w świetle prawa podatkowego i prawa bilansowego.
 12. Krajowy standard rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” i jego zastosowanie w jednostkach sektora finansów publicznych realizujących wydatki majątkowe – sposób przyjęcia standardu do polityki rachunkowości jednostki sektora finansów publicznych.
 13. Klasyfikacja Środków Trwałych (tzw. KŚT 2016) obowiązująca w roku 2021 – charakterystyka zasad klasyfikowania środków trwałych na grupy, podgrupy i rodzaje środków trwałych.
 14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – zasady funkcjonowania konta 080, kont księgowych: 011, 013, 014, 015, 016, 017 kont: 071, 072, 077 i ich powiązanie z księgami lub kartami inwentarzowymi.
 15. Szczególna rola paragrafu 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku – dotacje, płatności, RFIL, RFRD, KPO i ich ujęcie w budżetach gmin, powiatów, województw jako dochodów budżetu i jako przychodów urzędu oraz ujęcie inwestycji w jednostkach bezpośrednio realizujących zadania inwestycyjne.
 16. Problem środków trwałych finansowanych z paragrafu 421, 424, 425 i innych paragrafów wydatków bieżących po zwiększeniu do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, a zasady stosowania paragrafów 605, 607, 611, 613 i paragrafów 606, 608, 612, 614 klasyfikacji budżetowej w roku 2021.
 17. Rozliczanie inwestycji rozumianych jako środki trwałe w budowie na obiekty inwentarzowe – zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i zasady identyfikacji obiektów inwentarzowych stanowiących środki trwałe w roku 2021.
 18. Ustalanie dolnej granicy wartości środków trwałych, zasady jej ustalania (np.100zł, 500zł, 1500zł) oraz typowe nieprawidłowości występujące w praktyce związane z kwotą 3,5 tys. zł po zwiększeniu do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo.
 19. Ustalanie wartości początkowej środka trwałego – cena nabycia, koszt wytworzenia a podatek VAT i jego korekty oraz centralne zaopatrzenie i darowizny środka trwałego, a zakres zastosowania konta 800 i 840 do nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych oraz do dotacji inwestycyjnych i płatności, a także do grantów, pożyczek, zaliczek i finansowania zewnętrznego.
 20. Rozbudowy, przebudowy, modernizacje, rekonstrukcje – nakłady ponoszone w okresie użytkowania istniejących środków trwałych jako zadania inwestycyjne, ulepszenia w obcych środkach trwałych, miary wartości użytkowej.
 21. „Biała lista” podatników VAT oraz zasady funkcjonowania mechanizmu podzielonej płatności MPP po zmianach w roku 2021 w zakresie inwestycji i środków trwałych określonych w załączniku nr 15 ustawy VAT.
 22. Typowe nieprawidłowości związane z kasowym rozliczeniem wydatków inwestycyjnych po przeksięgowaniu równowartości VAT naliczony podlegający odliczeniu z konta dochodów na konto wydatków – zaniżanie wartości faktycznie kasowo zrealizowanych wydatków inwestycyjnych (majątkowych) i ich błędne zrównanie z wartością środka trwałego w budowie (inwestycji).
 23. Problem z kwalifikowalnością podatku VAT przy inwestycjach finansowanych z dotacji budżetowych, z dotacji z państwowego funduszu celowego, z płatności z budżetu środków europejskich oraz z środków BGK – czy należy zwrócić VAT z RFIL?
 24. Amortyzacja środka trwałego w roku 2021 – zastosowanie paragrafu 472 klasyfikacji budżetowej do księgowania amortyzacji planowej i amortyzacji jednorazowej.
 25. Prezentacja i ujawnianie informacji na temat środków trwałych jako mienia państwowego lub mienia komunalnego w roku 2021 – bilans i zakres informacji prezentowanych w informacji dodatkowej oraz zakres danych wykazywanych w sprawozdaniu typu „RB”.
 26. Zadania, przykłady, odpowiedzi na pytania, dyskusja.

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Inwestycje programu inwestycji strategicznych w budżecie i w księgowości jednostek sektora finansów publicznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 01.12.2021 r. (środa), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń