logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Przygotowanie zamknięcia roku 2021 w gminach, powiatach, województwach oraz w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych – nowy rejestr umów a zaangażowanie, zobowiązanie, wydatek w księgowości i sprawozdawczości budżetowej 2021/2022

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zamknięcia roku 2021 oraz zasad sporządzania sprawozdania budżetowego i finansowego samorządowych jednostek i zakładów budżetowych oraz gmin, powiatów, województw za rok 2021.

Ponadto na szkoleniu omówione zostaną zasady funkcjonowania nowego rejestru umów w świetle art. 34a i art. 34b ustawy o finansach publicznych oraz formalnie obowiązujące od kilku lat, a do dziś nie do końca właściwie stosowane w praktyce, zmiany zasad księgowania i prezentacji w sprawozdawczości budżetowej danych dotyczących zaangażowania, zobowiązań, wydatków.

Na szkoleniu omówione zostaną nowe wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczących rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów, aktualizacji należności budżetowych oraz zasady przeprowadzania inwentaryzacji za rok 2021 w stanie zagrożenia epidemicznego, z uwzględnieniem nowego stanowiska MF dot. inwentaryzacji środków trwałych na terenie strzeżonym, które oprócz przeprowadzanego co 4 lata spisu z natury wprowadza coroczną inwentaryzację metodą weryfikacji. Omówione zostaną również zasady ewidencji księgowej zadań własnych i zadań zleconych, a także zasady ewidencji księgowej podatku VAT i typowe nieprawidłowości, które negatywnie wpływają na jakość i rzetelność danych prezentowanych w rocznej sprawozdawczości.

Dodatkowo na szkoleniu omówione zostaną zasady prowadzenia gospodarki budżetowej, zasady rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej samorządowych jednostek i zakładów budżetowych, z uwzględnieniem specyfiki gospodarowania środkami państwowego funduszu celowego np. funduszu pracy, funduszu solidarności, RFRD oraz utworzonego w BGK Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i RFIL, a także programy: „Laboratoria przyszłości” i „Aktywna tablica”.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dla gmin, powiatów, województw, urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów pracy, szkół, OPS, PCPR, ROPS, DPS, zarządów dróg, straży gminnych i miejskich, zakładów komunalnych, żłobków, SCUW i innych jednostek i zakładów budżetowych

Program nauczania:

 1. Specyfika rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz finansowej samorządowych jednostek budżetowych, w tym jednostek oświaty dysponujących RDWO oraz samorządowych zakładów budżetowych – jednostka państwowa a jednostka samorządowa podobieństwa i różnice, w tym problem środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych.
 2. Nadrzędne zasady rachunkowości oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w gminach, powiatach, województwach w 2021 roku – wycena na moment początkowy (powstania) a wycena na dzień bilansowy.
 3. Klasyfikacja budżetowa obowiązująca w roku 2021 i jej rola w systemie statystyki publicznej – standardy ESA 2010 i zmiany w zakresie nakładów na środki trwałe pomiędzy ESA 2010, a już nie obowiązującymi standardami ESA 95, czyli poważny problem z finansowaniem środków trwałych do 10tys. zł i zamknięciem roku 2021.
 4. Zakres zastosowania paragrafu 421, 424, 425 i innych paragrafów wydatków bieżących oraz paragrafów wydatków majątkowych 605, 607, 611, 613 i paragrafów 606, 608, 612, 614 do środków trwałych ujmowanych na kontach 011, 013 i 017 – wyjaśnienie dlaczego ESA 2010 zalicza wydatki z paragrafu 425 (421, 424) do nakładów na środki trwałe i jaki ma z tym związek Dyrektywa 2013/34 oraz ustawa o rachunkowości.
 5. Nowa klasyfikacja środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 – kiedy obowiązuje ujęcie budżetowe, a kiedy pozabudżetowe oraz zasady księgowania środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 i środków państwowych funduszy celowych oraz programów „Laboratoria przyszłości” i „Aktywna tablica”.
 6. BESTI@ i problem wyższej amortyzacji za rok 2021 wykazywanej w informacji dodatkowej niż w rachunku zysków i strat oraz wyższych odpisów aktualizujących zadania zlecone wykazywanych w informacji dodatkowej niż PKO w rachunku zysków i strat, problem braku kont 640 i 840 – czy gminy, powiaty, województwa łamią zasadę ostrożności i rzetelności?
 7. Covid a inwentaryzacja za rok 2021 – spis, potwierdzenie, weryfikacja a praca zdalna w jednostkach i zakładach budżetowych oraz rola i odpowiedzialność SCUW.
 8. Nowe stanowisko Ministerstwa Finansów dot. inwentaryzacji środków trwałych znajdujących się na terenie strzeżonym, które oprócz przeprowadzanego co 4 lata spisu z natury wprowadza coroczną inwentaryzację metodą weryfikacji – czy brak inwentaryzacji metodą weryfikacji to dyscyplina finansów publicznych?
 9. Biała lista, mechanizm podzielonej płatności i pułapki podatku VAT w jednostkach budżetowych oraz typowe nieprawidłowości związane z wyceną danych prezentowanych w sprawozdaniach typu „RB” – obniżanie o VAT należności wykazywanych w RB-27S i w RB-27ZZ i zakaz obniżania o VAT należności wykazywanych w RB-N, przypadek szczególny dotyczący zastosowania w praktyce paragrafu 453 klasyfikacji wydatków do podatku VAT, w zakresie używania paragrafu 453 do faktur zakupowych dla VAT naliczonego podlegającego odliczeniu i negatywny wpływ takiego rozwiązania na rzetelność danych budżetowych.
 10. Wyjaśnienie dlaczego powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy księgujące środki FP i FGŚP na kontach 136 i 853 oraz prowadzące odrębne księgi główne FP i FGFŚP łamią zapisy ustawy o rachunkowości, która od 2014 roku zlikwidowała taką możliwość – zasady sporządzania sprawozdania z państwowego funduszu celowego Rb-33, problem RB-N i RB-Z z FP i FGŚP, problem bilansu FP i FGŚP.
 11. Specyficzna rola urzędu gminy, urzędu miasta w zakresie księgowości organu podatkowego – powiązanie ksiąg organu podatkowego z księgami urzędu.
 12. Specyficzna rola urzędu gminy, urzędu miasta, starostwa powiatowego, urzędu marszałkowskiego w zakresie księgowości organu budżetowego – powiązanie ksiąg organu budżetowego (finansowego) z księgami jednostki i jego wpływ na prawidłowe ustalenie wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu za rok 2021.
 13. Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe, a zasady sporządzania sprawozdań zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S i Rb-50, Rb-28NWS – przykłady i schematy księgowań oraz powiązanie księgowości ze sprawozdawczością w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych.
 14. Zasady sporządzania rocznych sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych dla celów statystycznych w zakresie operacji finansowych: RB-N, RB-Z, RB-ZN – nowe rozporządzenie i wykaz najważniejszych zmian w sprawozdaniach za rok 2021.
 15. Terminy sporządzania sprawozdania budżetowego i finansowego w stanie zagrożenia epidemicznego, wzór i ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2021 dla jednostek i zakładów budżetowych – sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego i bilans budżetu, a bilans jednostki i zakładu budżetowego.
 16. Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian funduszu, informacja dodatkowa – powiązanie zapisów księgowych z poszczególnymi pozycjami sprawozdania finansowego jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za rok 2021 – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dot. informacji dodatkowej i ich zastosowanie w praktyce.
 17. Nowe wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczących rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów – konta 840, 640, 290 oraz ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym za rok 2021.
 18. Analiza zgodności danych wykazywanych w rocznej sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz przykłady potencjalnych nieprawidłowości i ich związek z nowym rejestrem umów.
 19. Pojęcie rejestru umów: art. 34a i odpowiedzialność wynikająca z art. 34b ustawy o finansach publicznych – zmiany ustawy o finansach publicznych ustawą z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
 20. Forma prowadzenia rejestru umów i zasady jego udostępniania – jakie umowy zamieszcza się a jakich się nie zamieszcza rejestrze umów oraz zakres danych jakie obejmuje rejestr umów i ich ograniczenia.
 21. Kto ponosi odpowiedzialność za wprowadzanie danych do rejestru umów i od kiedy – sankcje za podawanie nieprawdziwych danych w rejestrze umów.
 22. Podpisanie umowy jako zdarzenie gospodarcze, zdarzenia a operacje gospodarcze – umowa jako zaangażowanie (zdarzenie gospodarce) i jako zobowiązanie (operacja gospodarcza).
 23. Przykłady z praktyki dotyczące powstania zaangażowania i zobowiązania – kiedy zaangażowanie powstaje przed zobowiązaniem a kiedy powstaje równocześnie ze zobowiązaniem oraz problem szczególny związany z podatkiem VAT i i pomniejszaniem danych wykazywanych w sprawozdaniu RB-28 o podatek VAT naliczony do odliczenia, co powoduje niezgodność danych wykazywanych w rejestrze umów z danymi wykazywanymi w sprawozdaniu typu „RB”.
 24. Plan finansowy a zaangażowanie i zobowiązanie – kiedy mogą powstać problemy z dyscypliną finansów publicznych, a kiedy dyscypliny nie ma oraz wyjaśnienie od kiedy Ministerstwo Finansów zrezygnowało z odniesienia do planu finansowego przy zaangażowaniu.
 25. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Przygotowanie zamknięcia roku 2021 w gminach, powiatach, województwach oraz w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych – nowy rejestr umów a zaangażowanie, zobowiązanie, wydatek w księgowości i sprawozdawczości budżetowej 2021/2022 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 13.12.2021 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12.12.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń