logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Zamknięcie roku 2021 w jednostkach budżetowych pomocy społecznej – przygotowanie programu 500 plus do przekazania do ZUS

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zamknięcia roku, zasad sporządzania sprawozdania budżetowego i finansowego za rok 2021 w jednostkach budżetowych pomocy społecznej, w tym załącznika do sprawozdania finansowego jakim jest „Informacja dodatkowa”, w świetle nowych wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących kont 840, 640, 290 oraz zasad przeprowadzania inwentaryzacji za rok 2021 w stanie zagrożenia epidemicznego z uwzględnieniem opublikowanej w dzienniku ustaw z 2021 roku poz.1981 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw przekazującej program 500plus z gminy do ZUS.

Przeniesienie zadania obsługi świadczenia wychowawczego do ZUS oznacza przeniesienie jego obsługi z ok. 2500 jednostek samorządowych do jednej instytucji, posiadającej zcentralizowaną obsługę świadczeniobiorców i bazę danych. Obsługa świadczenia w systemie teleinformatycznym ZUS, jak również połączenia z rejestrami i bazami prowadzonymi przez ZUS oraz przez podmioty zewnętrzne umożliwi zwiększenie kontroli nad prawidłowością przyznania prawa do świadczenia wychowawczego.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dla wszystkich jednostek budżetowych pomocy społecznej t.j. OPS, DPS, PCPR, ROPS, oraz samorządowych centów usług wspólnych i ZUS.

Program nauczania:

 1. Specyfika rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz finansowej samorządowych jednostek budżetowych pomocy społecznej – zadania własne a zlecone.
 2. Interpretacja ogólna, podleganie i niepodleganie pod VAT jednostek budżetowych pomocy społecznej, zastosowanie „białej listy” i obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności do płatności w zakresie wydatków bieżących i majątkowych w roku 2020 – ustalanie i pobór dochodów niepodlegających pod VAT w zakresie zadań własnych i zleconych, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, 500plus, świadczenia nienależnie pobrane.
 3. Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w jednostkach budżetowych pomocy społecznej na 31 grudnia 2021 roku – wycena na moment początkowy (powstania) a wycena na dzień bilansowy.
 4. Covid a inwentaryzacja za rok 2021 w OPS, DPS, PCPR, ROPS – spis, potwierdzenie, weryfikacja a praca zdalna.
 5. Terminy sporządzania sprawozdania budżetowego i finansowego w stanie zagrożenia epidemicznego za rok 2021.
 6. Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe, a zasady sporządzania sprawozdań zakresie budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowych jednostek budżetowych pomocy społecznej w zakresie zadań własnych i zleconych: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S.
 7. Zasady sporządzania rocznych sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych dla celów statystycznych w zakresie operacji finansowych: RB-N, RB-Z, RB-ZN.
 8. Wzór i ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2021 – nowe wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczących kont 840, 640, 290 oraz ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym za rok 2021.
 9. Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian funduszu, informacja dodatkowa – powiązanie zapisów księgowych z poszczególnymi pozycjami sprawozdania finansowego OPS, DPS, PCPR, ROPS za rok 2021.
 10. Analiza zgodności danych wykazywanych w rocznej sprawozdawczości budżetowej i finansowej – typowe nieprawidłowości i niezgodności w zakresie danych o dochodach i wydatkach oraz o należnościach i zobowiązaniach z podatkiem VAT, problem zadań zleconych.
 11. Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw przekazującej program 500plus do ZUS – terminy przekazania zadań i ich obsługa w okresie przejściowym.
 12. Zmiana podmiotu obsługującego świadczenie wychowawcze, zmiana sposobu składania wniosku o świadczenie wychowawcze oraz prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia, zmiana sposobu wypłaty świadczenia wychowawczego i zmiana kosztów obsługi świadczenia wychowawczego – stare a nowe sprawy i problem świadczeń nienależnie pobranych.
 13. Zasady ewidencji księgowej programu 500plus w ZUS.
 14. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Zamknięcie roku 2021 w jednostkach budżetowych pomocy społecznej – przygotowanie programu 500 plus do przekazania do ZUS (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 07.12.2021 r. (wtorek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 06.12.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń