logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Egzekucja z nieruchomości jako środek egzekucyjny w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnych©

To szkolenie już się odbyło.

Egzekucja z nieruchomości jest najbardziej rozbudowanym, a jednocześnie najmniej znanym środkiem egzekucyjnym w administracji. Łączy w sobie zarówno elementy regulacji publicznoprawnej – z uwagi na jej umiejscowienie w systemie administracyjnych środków egzekucyjnych, jak i elementy regulacji cywilnoprawnej – z uwagi na szczególny składnik majątku zobowiązanego, jakim jest nieruchomość.

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest pracowników urzędów gmin, miast, biur związków międzygminnych oraz jednostek organizacyjnych, którym powierzono obowiązki w zakresie wykonywania zadań wierzyciela należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, wykonywania zadań w zakresie współpracy pomiędzy wierzycielem a organem egzekucyjnym oraz prowadzenia orzecznictwa administracyjnego związanego z administracyjnym postępowaniem w egzekucji.

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

Wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie stosowania środka egzekucyjnego „egzekucja z nieruchomości”. W celu prawidłowego realizowania obowiązków wierzyciela w celu egzekwowania równego rodzaju należności z tytułu podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym często koniecznością jest skorzystanie z tego dość dolegliwego środka egzekucyjnego. Tego środka egzekucyjnego, z którego wierzyciele, szczególnie wierzyciele samorządowi bardzo rzadko korzystają, traktując go jako środek ostateczny, kosztowny i mało efektywny. Poza przekazaniem wiedzy dla wierzycieli egzekwujących szkolenie to także obala mity powszechnie występujące związane z tym środkiem egzekucyjnym.

Program nauczania:

 1. Zasady ogólne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji przy środku egzekucyjnym z nieruchomości.
 2. Przesłanki do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przy wykorzystaniu środka egzekucyjnego egzekucja z nieruchomości.
 3. Pojęcie nieruchomości dla celów egzekucji z nieruchomości.
 4. Odrębności występujące przy egzekucji z prawa wieczystego użytkowania oraz części ułamkowej nieruchomości.
 5. Pozycja prawna uczestników postępowania egzekucyjnego / uczestnicy postępowania egzekucyjnego.
 6. Obowiązki wierzyciela egzekwującego / wniosek wierzyciela.
 7. Zajęcie nieruchomości.
 8. Zarząd zajętą nieruchomością.
 9. Koszty postępowania egzekucyjnego przy egzekucji z nieruchomości.
 10. Opis i oszacowanie nieruchomości.
 11. Sprzedaż nieruchomości.
 12. Przybicie i przyznanie własności.
 13. Podział sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości.

Osoba prowadząca:

freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zakresie studiów podyplomowych: „skarbowość i podatki”; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie „wiedzy o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, b. starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego. Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych.” Oraz cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Egzekucja z nieruchomości jako środek egzekucyjny w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnych© (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 06.12.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 280 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń