logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Zwrot podatku akcyzowego w 2022 r.

To szkolenie już się odbyło.

Cel i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie zmian na 2022 r. i kompleksowe omówienie bieżących problemów związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym, z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa NSA i WSA oraz stanowiska doktryny i Ministerstwa Rolnictwa. Szczególna uwaga zostanie poświęcona nieprawidłowościom stwierdzanym w praktyce kontrolnej w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe, zawierające prezentowane slajdy ze szkolonego tematu, najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, treści aktów normatywnych z zakresu szkolenia, a także przykładowe wzory (9 wzorów):

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do skarbników, sekretarzy miast i gmin, a także pracowników urzędów gmin, zajmujących się przyjmowaniem wniosków, wydawaniem decyzji i wypłatą zwrotu podatku akcyzowego rolnikom.

Program nauczania:

 1. Zmiana ustawy o zwrocie podatku akcyzowego na 2022 r. Przepisy przejściowe.
 2. Podmiot uprawniony do otrzymania zwrotu podatku akcyzowego:
  • pojęcie producenta rolnego, w jakiej dacie producent rolny powinien posiadać ten status?,
  • czy zwrot przysługuje dzierżawcy/posiadaczowi samoistnemu?,
  • czy zwrot przysługuje producentowi, który ma zaległości podatkowe?,
  • zwrot podatku w przypadku współposiadania gruntów,
  • postępowanie w przypadku małżonków, będących współposiadaczami gruntów gospodarstwa rolnego?,
  • śmierć producenta a zwrot podatku akcyzowego; czy spadkobiercy należy się zwrot?,
  • czy zwrot podatku na bydło przysługuje rolnikowi, który nie posiada gospodarstwa rolnego?
 3. Właściwość miejscowa w zakresie przyznania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym.
 4. Na jaki dzień ustalamy stan posiadania? Pojęcie gospodarstwa rolnego, jakie grunty wliczać do powierzchni gospodarstwa rolnego? Co w sytuacji gdy użytki rolne zajęte są na prowadzenie działalności gospodarczej; sprzedaż gruntów a zwrot podatku akcyzowego? Zmiana w stanie posiadania w trakcie roku.
 5. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego obowiązujący w 2022 r. Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. Pojęcie rocznego limitu zwrotu. Zasady ustalania limitu zwrotu na 2022 r. Na jaką datę ustalać limit zwrotu liczony w oparciu o powierzchnię gruntów? Czy limit ulega zmianie? Limit zwrotu dla hodowców bydła. Zasady ustalania dużych jednostek przeliczeniowych. Ustalanie kwoty zwrotu podatku akcyzowego, czy zwrot akcyzy za bydło można otrzymać tylko w gminie siedziby stada?
 6. Niedopuszczalność zwrotu podatku akcyzowego.
 7. Procedura składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego i załącznika do wniosku, w tym: terminy składania wniosku (czy można rozpatrzyć wniosek złożony po terminie?); dokumenty gromadzone w toku postępowania; czy w okresie stanu epidemii wydajemy decyzję o zwrocie podatku akcyzowego? Jakie elementy powinna zawierać decyzja o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej?
 8. Procedura wydawania i zmiany decyzji – stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej; Obowiązek informacyjny gmin w związku z RODO. Elementy decyzji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 9. Kody CN; Czy od biopaliwa przysługuje zwrot podatku akcyzowego; przedkładanie faktur przez małżonków, członków rodziny.
 10. Za jaki okres należy uwzględnić faktury do zwrotu? Czy na fakturze musi być umieszczony kod CN? Adnotacje na fakturze.

  Czy producent rolny może:

  • załączyć do wniosku zamiast faktur paragon z NIP?
  • przedstawić paragon, gdy nie ma nadanego NIP
  • przedstawić kopię paragonu z NIP?
 11. E – faktury, faktura z odroczonym terminem płatności, faktury dokumentujące sprzedaż oleju napędowego do pojazdów samochodowych.
 12. Terminy wypłaty zwrotu podatku.
 13. Raport NIK w zakresie prawidłowości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Nieprawidłowości w praktyce kontrolnej.
 14. Pomoc publiczna w zakresie zwrotu podatku akcyzowego.
 15. Problemy w zakresie zwrotu podatku akcyzowego w związku z wnioskami złożonymi w sierpniu
 16. Omówienie wyjaśnień Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących zwrotu podatku akcyzowego.
 17. Sporządzenie wniosku o przekazanie gminie dotacji na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.
 18. Sporządzenie sprawozdania i rozliczenia dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego.
 19. Postępowanie w przypadku nienależnego pobrania zwrotu podatku lub w nadmiernej wysokości.
 20. Pytania i dyskusja.

Osoba prowadząca kurs:

radca prawny, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej i egzekwowania podatków i opłat, a także pomocy publicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie finansów publicznych, w tym Ordynacji podatkowej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Zwrot podatku akcyzowego w 2022 r. (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 06.12.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 420 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń