logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Wymiar podatków i opłat lokalnych w 2022 r.

To szkolenie już się odbyło.

Cel i korzyści ze szkolenia:

Podczas szkolenia omówiona zostanie w praktyczny sposób problematyka opodatkowania nieruchomości w 2022 r., w tym należących do przedsiębiorców, wyjaśnienia MF i aktualna linia orzecznicza w tym zakresie. Zostanie również przedstawione najnowsze orzecznictwo, najnowsze zmiany, które będą obowiązywać w 2022 r., a także obowiązki organu podatkowego związane z tymi zmianami w zakresie podatków i opłat.

Do materiałów szkoleniowych zostanie dołączonych 29 wzorów pism w zakresie wymiaru i samoobliczenia.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do skarbników gmin, pracowników urzędów, zajmujących się wymiarem podatków i opłat lokalnych, audytorów i kontrolerów wewnętrznych.

Program nauczania:

I BLOK:

 1. Stawki podatków i opłat w 2022 r. Wzrost stawek na 2022 r. Terminy na podjęcie i opublikowanie uchwał podatkowych na 2022 r. Co w sytuacji, gdy gmina nie podejmie uchwały w sprawie stawek w podatku od nieruchomości na rok kolejny? Co dalej z programami pomocowymi (w zakresie pomocy de minimis i pomocy regionalnej). Czy można je przedłużyć?
 2. Oznaczenia niewłaściwe w ewidencji geodezyjnej – jak opodatkować w takiej sytuacji grunty?
 3. Działania organu podatkowego, mające na celu opodatkowanie nieruchomości podatnika, który ma siedzibę/miejsce zamieszkania za granicą? Jakie działania podjąć w związku z Brexit-em?
 4. Opodatkowanie nieruchomości kolejowych i problemy związane z tym zagadnieniem. Podatek od bocznic?
 5. Zwolnienie z podatku od nieruchomości lotnisk użytku publicznego – zmiany w tym zakresie.
 6. Rekompensata dla gmin w związku z utraconymi dochodami z tytułu zmian w opodatkowywaniu elektrowni wiatrowych.
 7. Prosta spółka akcyjna i społeczna agencja najmu nowi podatnicy.
 8. Co dalej z opodatkowaniem silosów ? – najnowsze orzeczenia w tym zakresie.
 9. Podniesienie wysokości kary porządkowej w 2022 r.

II BLOK:

 1. Postępowanie podatkowe i samoobliczanie:
  • czym jest prekluzja dowodowa w procedurze podatkowej? Czy już obowiązuje?
  • postępowanie elektroniczne i postępowanie tradycyjne, czy doręczenia elektroniczne już obowiązują?, co to znaczy przesyłka hybrydowa? Czas na e-doręczenia – nowa ustawa o doręczeniach elektronicznych, wprowadzająca zmiany do Ordynacji podatkowej, co oznacza zmiana art.126 i art. 211 Ordynacji podatkowej przy wymiarze podatków? Czy decyzja musi zawierać własnoręczny podpis?
  • czy wysłanie przez podatnika do organu podatkowego wniosku mailem jest skuteczne?,
  • co z terminami procesowymi i materialnymi? Czy można zawiesić/wstrzymać ich bieg?
  • obowiązek informacyjny gmin w związku z pierwszą czynnością skierowaną do strony (np. wszczęcie postępowania podatkowego, wezwanie, odmowa wszczęcia postępowania),
  • tryb postępowania przy niskich kwotach, czy podatnik powinien złożyć informację podatkową przy niskiej kwocie podatku? Czy osoba prawna ma taki obowiązek? – wyjaśnienia MF; czy można wydać decyzję zerową?
  • kiedy wydajemy postanowienie o wszczęciu postępowania i o siedmiodniowym terminie do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego?,
  • czy dane zawarte w informacji podatkowej wiążą organ podatkowy?,
  • czy dane zawarte w deklaracji podatkowej wiążą organ podatkowy,
  • podpisywanie decyzji ustalającej/określającej wysokość zobowiązania podatkowego,
  • czy można wydać decyzję niektórym współwłaścicielom?, jak prawidłowo wydać decyzję wymiarową współwłaścicielom? (wyjaśnienia RIO),
  • zasady doręczania decyzji przy współwłasności? Czy decyzję należy doręczyć wszystkim współwłaścicielom? Jak doręczyć, aby było ono skuteczne? Czy każdy ze współwłaścicieli składa informację?,
  • śmierć właściciela a wymiar podatku (decyzja o odpowiedzialności spadkobiercy – wzór),
  • jak opodatkować nieruchomość, gdy jeden ze współwłaścicieli jest zwolniony ustawowo z podatku, bądź wyłączony z opodatkowania – wyjaśnienia MF,
  • jak opodatkować nieruchomość, gdy jeden ze współwłaścicieli jest przedsiębiorcą?,
  • składanie informacji/deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • czy podatnik może złożyć kilka deklaracji,
  • czy brak opłaty od pełnomocnictwa wpływa na ważność pełnomocnictwa?,
  • czy doręczenie decyzji/postanowienia jest skuteczne, jeśli pismo zostanie wysłane z pominięciem pełnomocnika? Czy wadliwe doręczenie można naprawić? W jaki sposób?,
 2. Termin przedawnienia wymiaru podatku w przypadku złożenia informacji podatkowej i jej braku; termin przedawnienia wymiaru podatku, w przypadku złożenia wadliwej informacji podatkowej bądź złożonej po terminie; Za jakie lata wstecz możemy opodatkować podatnika w 2021 r. biorąc pod uwagę termin przedawnienia wymiaru podatku. Termin do wydania i doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Kto jest zobowiązany do zapłaty podatku i ew. zaległości podatkowych i za jaki okres wstecz?.
 3. Kto jest podatnikiem w przypadku umowy z trwałym zarządcą?.
 4. Jak kwalifikować obiekty budowlane (kiedy mamy do czynienia z budynkiem, a kiedy z budowlą?)
  1. Czy silos jest budynkiem czy budowlą?
  2. Opodatkowanie nieruchomości (użytkowanych i nieużytkowanych) należących do przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną w praktyce organów podatkowych. Czy przerwa w działalności uprawnia do niższej stawki?
 5. Rozpoczęcie i zakończenie budowy obiektu a obowiązek podatkowy; Opodatkowanie budynków mieszkalnych do czasu ich sprzedaży.
 6. Nieruchomości letniskowe i mieszane w stanowiskach Ministerstwa.
 7. Problematyka opodatkowania budowli:
  1. ustalanie podstawy opodatkowania budowli,
  2. klauzula unikania opodatkowania – czy można kwestionować transakcje, które w ocenie organu podatkowego mają na celu unikanie opodatkowania? a jeśli tak, to kiedy?
  3. czy automaty i bankomaty należy opodatkować podatkiem od nieruchomości,
  4. ciąg dalszy problemów z opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych?, Co jest podstawą ich opodatkowania? Wartość rynkowa czy wartość początkowa? Najnowsze orzecznictwo,
  5. podstawa opodatkowania budowli zamortyzowanych,
  6. czy wiaty przystankowe, maszty flagowe, paczkomaty podlegają opodatkowaniu, ustalanie podstawy opodatkowania budowli ujętych w kompleksowych środkach trwałych, opodatkowanie urządzeń technicznych
  7. czy wiaty na wózki w marketach podlegają opodatkowaniu?
  8. jaki podatek od infrastruktury narciarskiej?

III BLOK

 1. Najnowsze orzecznictwo:
  • zwolnienie z podatku od nieruchomości nieruchomości zajętych na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej,
  • akademik z podwyższoną stawką podatkową,
  • podatnik może podważać zapisy w ewidencji gruntów i budynków?,
  • stawka podatku od nieruchomości od lokalu w apartamentowcach,
  • podatek od budynku i od znajdującej się w nim budowli?,
  • czy stacje przekazu sygnału telefonii komórkowej są budowlami?,
  • w tym najświeższe rozstrzygnięcia w zakresie elektrowni wiatrowych, podziemnych garaży, obiektów przesyłowych; skarga konstytucyjna osób fizycznych w kwestii stawki od garażu w budynku mieszkalnym i co dalej?,
  • czy środek trwały w 90% wyłączony z eksploatacji, a należący do przedsiębiorcy, należy opodatkować stawką najwyższą?,
  • czy zbiornik może być budynkiem?,
  • czy w okresie epidemii organ podatkowy mógł wydawać negatywne decyzje?,
  • opodatkowanie parkingu na dachu budynku,
  • czy biogazownia podlega opodatkowaniu?,
  • opodatkowanie stacji bazowej telefonii komórkowej i hali namiotowej,
  • czy gminy będą zwracać podatek od nieruchomości za garaże wielostanowiskowe w budynkach mieszkalnych,
  • czy część nieruchomości przeznaczona na cele mieszkalne duchownych, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, jest zwolniona z podatku?,
  • podstawa opodatkowania budowli – kiedy stosujemy art. 4 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?,
  • czy „wystawka” przed sklepem podlega opłacie targowej? Food truck a opłata targowa,
  • kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości od gruntów pod liniami energetycznymi? Nadleśnictwo czy firma energetyczna? Jaka stawka jest właściwa dla gruntów, na których prowadzona jest działalność gospodarcza i leśna? Czy umowa przesyłu przenosi obowiązek podatkowy?,
  • opodatkowanie urządzeń reklamowych na dachu budynku,
  • opodatkowanie gruntów i budowli ośrodka sportu oddanych do bezpłatnego używania,
  • nabycie w trakcie roku przedmiotów opodatkowania – czy wzruszamy decyzję ostateczną?,
  • ujawnienie budynku po „wymiarze” – czy wzruszamy decyzję ostateczną?,
  • czy las bez drzew to nadal las?,
  • opodatkowanie silosów, transformatorów i chłodni,
  • budynek/budowla na cudzym gruncie – kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości,
  • czy słup reklamowy to budowla,
  • kwalifikacja obiektów – budowla czy budynek?,
  • jak postępować, gdy brakuje definicji ustawowej danego wyrażenia? (sprawa dot. zwolnienia z podatku od nieruchomości infrastruktury drogowej),
  • czy zarejestrowanie firmy w mieszkaniu jest podstawą do opodatkowania nieruchomości z zastosowaniem najwyższej stawki?,
  • stosowanie Przepisów wprowadzających ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • opodatkowanie elektrowni wiatrowych – najnowszy wyrok TK,
  • skuteczne/zgodne z prawem doręczenie decyzji,
  • stawka dla garaży wielostanowiskowych,
  • czy powierzchnia użytkowa hali garażowej wykazana w ewidencji geodezyjnej jest wiążąca dla organów podatkowych, gdy jest niezgodna z rzeczywistością,
  • kiedy biegnie termin, jeśli decyzję skarżący otrzymał wcześniej niż pełnomocnik,
  • jak ustalić, czy budynek jest budynkiem gospodarczym,
  • opodatkowanie nieruchomości należących do wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego,

  Pytania i konsultacje.

  Osoba prowadząca kurs:

  radca prawny, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej i egzekwowania podatków i opłat, a także pomocy publicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie finansów publicznych, w tym Ordynacji podatkowej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Wymiar podatków i opłat lokalnych w 2022 r. (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 03.12.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 420 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń