logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Przygotowanie do zamknięcia roku 2021r i rozliczenia dotacji w państwowej i samorządowej instytucji kultury

To szkolenie już się odbyło.

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością instytucji kultury w zakresie zamknięcia roku 2021 i rozliczenia dotacji podmiotowych i celowych, prawidłowego stosowania zasad rachunkowości oraz praktycznego ujęcia w ewidencji księgowej kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków, w tym finansowanych z dotacji, memoriałowo ujmowanych przychodów i kosztów, należności i zobowiązań, a także rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów w świetle zasad nadrzędnych rachunkowości budżetowej obowiązujących w 2021 roku w państwowych i samorządowych Instytucjach Kultury jako jednostek sektora finansów publicznych.

Na szkoleniu omówione zostaną zasady ujmowania dotacji na koncie 800, 840, 760/740 (720, 700) i ich prawidłowe rozliczanie w celu prawidłowego ustalenia wyniku finansowego za rok 2021. Okazuje się bowiem, iż znaczna część IK wszystkie otrzymane dotacje ujmuje a koncie 740, czym przyczynia się go wykazania „kreatywnego” wyniku finansowego za dany rok, gdyż IK finansowane z dotacji co do zasady nie powinny prezentować zysku ani na koncie 860, ani w sprawozdaniu finansowym.

Omówione zostaną również przepisy ustawy o finansach publicznych w zakresie rachunkowości PIK i SIK oraz procedury planowania i wykonywania planu finansowego instytucji kultury obowiązujące w roku 2021, który nie powinien być jedynie planem „czwórkowo-siódemkowym” lecz planem „kasowo-memoriałowym” zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i tzw. notą budżetową na rok 2022.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dla państwowych i samorządowych instytucji kultury, dla organizatorów oraz SCUW obsługujących SIK.

Program nauczania:

 1. Zasady rachunkowości i polityka rachunkowości PIK i SIK na rok 2021 jako jednostki sektora finansów publicznych – zasada kasowa i zasada memoriału a zasada współmierności oraz ich zastosowanie w praktyce.
 2. Plan finansowy IK i jego związek z prawidłowo prowadzoną rachunkowością IK jako jednostki sektora finansów publicznych – jakie zasady i jakie konta powinny być uwzględnione w procedurze budżetowej IK.
 3. Druk PF-OSPR i jego zastosowanie w planowaniu budżetowym PIK na rok 2022 oraz problem braku druku planistycznego dla SIK – plan finansowy w układzie memoriałowym, plan finansowy w układzie kasowym, dane uzupełniające, informacje nt. nakładów na aktywa trwałe / środków na wydatki majątkowe, dane statystyczne.
 4. Dotacje a płatności i zasady ich rozliczania – dotacje z budżetu państwa i płatności z budżetu środków europejskich a dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 5. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów, dotacje podmiotowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji a płatności oraz ich ujęcie jako przychodów IK ujmowanych odpowiednio na koncie 800, 840, 760/740 (720, 700).
 6. Specyfika gospodarowania środami BGK funduszu przeciwdziałania Covid-19.
 7. Aktywa trwałe i aktywa obrotowe w IK, wydatki bieżące a wydatki majątkowe – problem z finansowaniem tzw. niskocennych środków trwałych (amortyzowanych jednorazowo) z dotacji podmiotowej.
 8. Kasowe dochody i wydatki budżetowe w IK – definicja, dochody i wydatki bieżące a dochody i wydatki majątkowe majątkowe, zasady wyceny i zasady księgowania kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków w IK, w tym z uwzględnieniem podatku VAT, rozliczanie kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków w ramach planu kasowego IK.
 9. Należności IK – definicja, zasady wyceny i zasady księgowania, należności budżetowe pieniężne o charakterze cywilnoprawnym i niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym, należności krótko i długoterminowe, należności ujmowane jako przychody okresu oraz należności ujmowane jako przychody przyszłych okresów.
 10. Zobowiązania IK – definicja, zasady wyceny i zasady księgowania, zobowiązania krótkoterminowe, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania ujmowane jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania ujmowane jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, rezerwy na zobowiązania, zobowiązania związane z rozliczeniem zakupu, zobowiązania warunkowe.
 11. Przychody i koszty księgowe IK oraz ich grupowanie – definicja, zasady wyceny i zasady księgowania, zasady ustalania i zasady księgowania przychodów i kosztów działalności operacyjnej podstawowej, działalności operacyjnej pozostałej, w tym działalności nadzwyczajnej, działalności finansowej i ich powiązanie z wynikiem finansowym orz podatkiem CIT, rozliczanie osiągniętych przychodów i kosztów w ramach planu memoriałowego IK.
 12. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów – rozliczenia międzyokresowe przychodów oraz czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, rezerwy w IK.
 13. Koszty i przychody odnoszone bezpośrednio na fundusz – zakres zastosowania konta 800 w zakresie niepodlegających amortyzacji planowej i jednorazowej aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie w IK.
 14. Dotacje budżetowe i środki pozabudżetowe z funduszu przeciwdziałania Covid-19 w księgowości IK – kiedy konto 800, kiedy 840 a kiedy 760.
 15. Zasady ustalania wyniku finansowego za rok 2021- typowe błędy IK w zakresie 860 wynikające z błędnego ujęcia wszystkich dotacji na koncie 740.
 16. Sprawozdania RB-Z i RB-N w IK za rok 2021
 17. Sprawozdanie finansowe IK za rok 2021 – uzgodnienia obrotów i sald danych księgowych dla potrzeb sprawozdania finansowego i informacji dodatkowej.
 18. Jak zbudować plan kont dla SIK obsługiwanych przez SCUW – jakie konta planu kont dla jednostek budżetowych pozwalają prowadzić łatwą i rzetelną księgowość SIK w roku 2022.
 19. Odpowiedzi na pytania i przykłady nieprawidłowości.

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Przygotowanie do zamknięcia roku 2021r i rozliczenia dotacji w państwowej i samorządowej instytucji kultury (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 30.11.2021 r. (wtorek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń