logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Przygotowanie do zamknięcia roku 2021 w powiatowych i wojewódzkich Urzędach Pracy

To szkolenie już się odbyło.

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zamknięcia roku powiatowego i wojewódzkiego urzędu pracy, funduszu pracy, funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych, zasad sporządzania sprawozdania budżetowego i finansowego za rok 2021, a szczególnie załącznika do sprawozdania finansowego, jakim jest „Informacja dodatkowa” w świetle nowych wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących kont 840, 640, 290 oraz zasad przeprowadzania inwentaryzacji za rok 2021 w stanie zagrożenia epidemicznego.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie online dla dyrekcji, kadry kierowniczej oraz głównych księgowych i księgowych powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy oraz dla MRPiPS

Program nauczania:

 1. Specyfika rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz finansowej urzędów pracy jako samorządowych jednostek budżetowych oraz funduszu pracy i funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych jako państwowych funduszy celowych – podział ksiąg na „budżet-urząd” pracy i „fundusz” pracy (FGŚP).
 2. Problem z centralizacją w VAT w niektórych WUP, brak centralizacji w PUP, zastosowanie „białej listy” i obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności do płatności w zakresie wydatków bieżących i majątkowych w roku 2021.
 3. Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w WUP i PUP oraz w funduszu na 31 grudnia 2021 roku – wycena na moment początkowy (powstania) a wycena na dzień bilansowy.
 4. Covid a inwentaryzacja w urzędzie i w funduszu pracy za rok 2021 – spis, potwierdzenie, weryfikacja a praca zdalna.
 5. Terminy sporządzania sprawozdania budżetowego i finansowego w stanie zagrożenia epidemicznego za rok 2021.
 6. Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe, a zasady sporządzania sprawozdań zakresie budżetu jednostki samorządu terytorialnego: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S – zadania własne i zlecone, problem środków pozabudżetowych i refundacji wydatków z FP.
 7. Obroty i salda poszczególnych kont funduszu pracy jako dane księgowe a zasady sporządzania „pomocniczego” sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego: Rb-33.
 8. Zasady sporządzania rocznych sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych dla celów statystycznych w zakresie operacji finansowych: RB-N, RB-Z, RB-ZN – czy łączyć urząd z funduszem w jednym sprawozdaniu.
 9. Wzór i ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2021 dla WUP i PUP jako samorządowych jednostek budżetowych – specyficzna rola konta 136 i 853 dla dysponenta środków państwowego funduszu celowego, a zakres zastosowania konta 139 dla wg. Wyjaśnień Ministerstwa Finansów.
 10. Wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczących kont 840, 640, 290 oraz ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym za rok 2021 oraz ich zastosowanie do urzędu i funduszu pracy.
 11. Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian funduszu, informacja dodatkowa – powiązanie zapisów księgowych z poszczególnymi pozycjami sprawozdania finansowego WUP i PUP jako jednostki budżetowej za rok 2021.
 12. Powiązanie zapisów księgowych z poszczególnymi pozycjami informacji dodatkowej za rok 2021 – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dot. informacji dodatkowej i ich zastosowanie w praktyce.
 13. Analiza zgodności danych wykazywanych w rocznej sprawozdawczości budżetowej i finansowej – typowe nieprawidłowości i niezgodności w zakresie danych o dochodach i wydatkach oraz o należnościach i zobowiązaniach, w tym w zakresie funduszu pracy.
 14. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Przygotowanie do zamknięcia roku 2021 w powiatowych i wojewódzkich Urzędach Pracy (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 26.11.2021 r. (piątek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń