logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Nowe wyzwania i obowiązki dla działów personalnych w 2021 r.: sygnaliści oraz najnowsze zmiany RODO w kadrach i ZFSS

To szkolenie już się odbyło.

Adresaci szkolenia

Skierowane są do obecnych i przyszłych Inspektorów Ochrony, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji w  swoich organizacjach, działy HR, dyrektorzy i managerzy, wszystkie osoby, które mają jakąkolwiek styczność z danymi pracowników (od momentu publikacji ogłoszenia o pracę, do wypowiedzenia umowy).

Cel szkolenia

Podczas szkolenia omówione zostaną kluczowe zmiany dt. kodeksu pracy oraz ustawy o ZFŚS wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO oraz zostaną omówione najważniejsze zagadnienia dotyczące dyrektywy o ochronie sygnalistów nakłada szereg nowych obowiązków oraz procedur, które muszą spełnić firmy i instytucje, aby zapewnić prewencję i nadzór nad nadużyciami, nieprawidłowościami oraz ich sygnalizowaniem.

Do 17 grudnia 2021 r. Polska musi wdrożyć Dyrektywę (UE) o „sygnalistach”. Nowe przepisy, mające zachęcać do zgłaszania nadużyć, narzucą podmiotom szereg wymagań, których nie wypełnienie obarczone będzie m.in. ryzykiem wysokich sankcji finansowych.

Jak wdrożyć krok po kroku postanowienia Dyrektywy o ochronie sygnalistów, nadzorować procesy i dokonać ewaluacji? Praktyczne instrukcje, opracowanie rozwiązań, wdrożenie procedur zgodnie z normami prawa pracy, prawa cywilnego oraz regulacjami RODO

Naszym priorytetem są szkolenia prowadzone w sposób zrozumiały i przejrzysty.

Uczestnicy szkolenia otrzymają w formie elektronicznej (z możliwością edycji) praktyczne gotowe do natychmiastowego wdrożenia wzory niezbędnych dokumentów i instrukcji.

Program szkolenia:

 1. OCHRONA DANYCH W ZAKŁADOWYM FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2021R.:
  1. PIT-y wyłącznie do wglądu-stanowisko URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH;
  2. brak zgody na przetwarzanie danych w związku z przyznawaniem świadczeń;
  3. Pisemne upoważnienia do przetwarzania danych dla członków komisji socjalnych w przypadku przetwarzania danych wrażliwych;
  4. Obowiązek dokonywania przez pracodawcę przeglądu danych osobowych zawartych w dokumentacji wytworzonej w ramach prowadzenia Funduszu – nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym, w celu ustalenia niezbędności ich dalszego przechowywania;
  5. Usuwania danych osobowych, których dalsze przechowywanie jest zbędne.
  6. Obowiązek corocznego przeglądu dokumentacji z zakresu ZFŚŚ-coroczny audyt;
  7. Obowiązki informacyjne ZFŚS
 2. RODO W PRAWIE PRACY-WYBRANE ZAGADNIENIA
  1. Zmiana katalogu danych osobowych, jakich pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o pracę oraz od pracownika.
  2. Nowe wzory pomocnicze: kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz kwestionariusza osobowego dla pracownika.
  3. Nowy obowiązek oceny przez pracodawców, czy wszystkie z gromadzonych danych konieczne są do celu, jakim jest zatrudnienie osoby na określonym stanowisku.
  4. Zbieranie informacji o niekaralności kandydatów do pracy.
  5. Przetwarzanie innych, tzw. „danych wrażliwych” kandydatów do pracy.
  6. Zgoda na przetwarzanie innych danych osobowych, brak zgody lub jej wycofanie, a konsekwencje dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika.
  7. Informowanie kandydatów do pracy i pracowników o przetwarzaniu ich danych osobowych.
  8. Okoliczności uzasadniające przetwarzanie danych biometrycznych pracowników i zasady ich przetwarzania, wynikające z wprowadzonych przepisów.
  9. Doprecyzowanie zakresu orzeczeń lekarskich, których pracodawca może żądać od osoby przyjmowanej do pracy, zasad przechowywania orzeczeń i skierowań na badania lekarskie oraz trybu ich zwrotu.
  10. Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych pracowników.
  11. Podstawa przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników. Kiedy wymagana jest zgoda kandydata do pracy i pracownika?
  12. Zbieranie danych osobowych w rekrutacji – zakres danych, treść klauzul, przetwarzanie i usuwanie danych rekrutacyjnych.
  13. Możliwość zbierania informacji dotyczących: karalności, skazań, danych biometrycznych.
  14. Dopuszczalność przechowywania określonych dokumentów, m.in.: dowodów osobistych, świadectw pracy, praw jazdy.
  15. Wizerunek pracownika – identyfikatory, newsletter, opublikowanie w zakładzie pracy w celach informacyjnych. Kiedy wymagana jest zgoda pracownika?
  16. Czego nie powinna zawierać lista obecności i gdzie może być przechowywana?
  17. Jakie dane pracowników pracodawca może upubliczniać i przekazywać kontrahentom?
  18. Czy przy danych księgowych potrzeba jest zgoda na przetwarzanie danych?
  19. Udzielanie informacji drogą telefoniczną na temat pracowników
 3. OBOWIĄZKI PRACODAWCY W ZAKRESIE MONITORINGU WIZYJNEGO
  1. Jak zgodnie z prawem stosować monitoring wizyjny?
   • Klauzule informacyjne
   • Zmiany w regulaminie pracy
   • Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się pracownika z monitoringiem-część B akt osobowych
  2. Monitoring poczty elektronicznej pracownika- zasady wprowadzeni
  3. Monitorowanie odwiedzanych stron www w czasie pracy
  4. Oprogramowanie „szpiegujące” na komputerze firmowym i prywatnym, wykorzystywanym do celów służbowych.
  5. Systemy zapewniające pracodawcom możliwość kontrolowania osób uprawnionych do wejścia na teren ich lokalu lub uzyskania dostępu do określonych obszarów (karty dostępu, urządzenia mobilne, biometria)
  6. Technologie umożliwiające pracodawcom monitorowanie należących do nich pojazdów (GPS, aplikacje w smartfonach umożliwiające lokalizację pojazdu oraz rejestratory zdarzeń).
 4. SYGNALIŚCI- ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI ( NOWOŚĆ)
  1. Whistleblowing – czym jest?
  2. Korzyści dla podmiotu z wdrożenia kanałów sygnalizowania wewnętrznego?
  3. Dyrektywa o ochronie sygnalistów – najważniejsze zasady.
  4. Omówienia systemu zgłaszania naruszeń przez sygnalistę?
  5. Obowiązki w zakresie przeprowadzenia szkolenia zgodnie z Dyrektywą 2019/1937 czyli kampania informacyjna i rola szkoleń.
  6. Jakie osoby będą chronione nowymi przepisami Dyrektywy 2019/1937?
  7. Warunki ochrony na podstawie Dyrektywy 2019/1937?
  8. Ochrona zgłaszających- zakaz dyskryminacji.
  9. Kroki do wdrożenia wewnętrznego systemu zgłoszeń.
  10. Kogo należy zaangażować w pracę nad wdrożeniem ścieżki whistleblowingu wewnętrznego?-wyznaczenie osób do wyjaśniania zgłoszeń- kim mają być te osoby? -wiedza z zakresu: finansów, prowadzenia dochodzeń, audytu, informatyki śledczej etc.
  11. Polityka whistleblowingowa jest–procedury-dokumentacja wewnętrzna.
  12. Praktyczne rozwiązania i przykłady rynkowe.
  13. Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające
  14. pierwsze działania po wpłynięciu zgłoszenia
  15. przedmioty zgłoszeń
  16. postępowanie wyjaśniające
  17. Właściwe postępowanie- raport poaudytowy
  18. Ochrona sygnalistów a RODO. Obowiązek informacyjny z art. 13 i 14 dotyczący zgłoszeń-przedstawienie wzorów.
  19. Sygnaliści a tajemnice prawnie chronione.
 5. REKAPITULACJA
 6. INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z PRELEGENTEM

Osoba prowadząca kurs:

prawnik, praktyk ( pełni funkcję IOD w wielu podmiotach), audytor, trener i wykładowca na licznych seminariach w tym w debatach z udziałem UODO, szkoleniach otwartych i zamkniętych z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Specjalista z zakresu prawa pracy i RODO.

Konsultant wiodących kancelarii prawnych, specjalista z zakresu RODO, świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora administracji publicznej, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych. W ramach obsługi prawnej opracowuje oraz wdraża systemy ochrony danych osobowych ( RODO) w różnych podmiotach. Jest cenionym konsultantem ds. ochrony danych osobowych w uczelniach, jednostkach administracji placówkach oświatowych i medycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania dokumentacji oraz procedur.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Nowe wyzwania i obowiązki dla działów personalnych w 2021 r.: sygnaliści oraz najnowsze zmiany RODO w kadrach i ZFSS (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 02.12.2021 r. (czwartek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 420 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń