logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu należności cywilnoprawnych ustalanie – pobór – windykacja

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest pracowników urzędów gmin, miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, samorządowych jednostek organizacyjnych, urzędów administracji rządowej którym powierzono obowiązki w zakresie ustalania, pobierania oraz obowiązki wierzyciela w zakresie dochodzenia należności cywilnoprawnych stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego.

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów: kodeksu cywilnego oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Szkolenie wskaże tez zasady ustalania odsetek za zwłokę oraz zasady ustalania i pobierania opłat rekompensujących.

Program nauczania:

  1. Rodzaj należności cywilnoprawnych stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego.
  2. Powstawanie zobowiązań cywilnoprawnych.
  3. Wygasanie zobowiązań cywilnoprawnych.
  4. Ulgi w spłacie zobowiązań cywilnoprawnych.
  5. Zasady niedochodzenia należności cywilnoprawnych w czasie epidemii COVID-19.
  6. Kompetencje organu wykonawczego JST w zakresie dochodzenia zaległości z tytułu należności cywilnoprawnych.

Osoba prowadząca:

freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zakresie studiów podyplomowych: „skarbowość i podatki”; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie „wiedzy o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, b. starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego. Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych.” Oraz cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu należności cywilnoprawnych ustalanie – pobór – windykacja (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 26.11.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25.11.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń