logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Doręczenia elektroniczne i ich wpływ na kpa. Nowelizacja ustawy i zmiany terminów wejścia w życie

Celem szkolenia

Omówienie regulacji prawnych związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych po zmianach w Kpa i na skutek ustawy o doręczeniach elektronicznych

Adresaci szkolenia:

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy wydający decyzje w administracji publicznej.

Program nauczania

 1. Korespondencja doręczana elektronicznie – o jakiej korespondencji stanowi ustawa?
 2. Nowelizacja ustawy – co zmieniła
 3. Doręczenia i wymiana informacji wyłączone spod regulacji.
 4. Adres do doręczeń i skrzynka do doręczeń – zasady doręczania.
 5. Baza adresów doręczeń.
 6. Skutki prawne wpisu adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych.
 7. Obowiązki podmiotów publicznych, terminy stosowania ustawy.
 8. Sytuacja podmiotów niepublicznych.
 9. Inne podmioty zobowiązane do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych, wpisanego do bazy adresów elektronicznych.
 10. Jak wnioskować o adres do doręczeń w przypadku podmiotów publicznych i niepublicznych?
 11. Administrator skrzynki doręczeń; zarządzanie skrzynką doręczeń. Wyznaczenie ASD przez podmiot publicznych.
 12. Na czym polega usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Od kiedy stosujemy?
 13. Na czym polega publiczna usługa hybrydowa. Od kiedy stosujemy?
 14. Omówienie rozporządzenia w przedmiocie publicznej usługi hybrydowej.
 15. Procedura przekształcenia dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową w ramach świadczenia publicznej usługi hybrydowej.
 16. Negatywne przesłanki przekształcenia dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową.
 17. Chwila doręczenia korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi hybrydowej.
 18. Rola operatora wyznaczonego.
 19. Skrzynki do doręczeń dostępność i pojemność.
 20. Chwila doręczenia korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
 21. Opłata za przekazywanie korespondencji przy użyciu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej.
 22. Wyszukiwanie i dostęp do danych z bazy adresów elektronicznych.
 23. EPUAP – do kiedy stosujemy
 24. Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego:
  1. Art. 14 kpa – sposoby prowadzenie postępowania administracyjnego, zasada pisemności i jego wpływ na pozostałe zmiany w kpa
  2. Ponaglenie a przekazanie odpisów akt do organu wyższego rzędu
  3. Co zmienia się w terminach załatwiania spraw administracyjnych
  4. Pełnomocnictwa – czy zmiany w kpa mają wpływ na udzielanie pełnomocnictw i rolę pełnomocnika
  5. Wszczynanie postępowań administracyjnych- chwila wszczęcia – zmiany
  6. Podania , prawidłowość wnoszenia i wpływ ustawy o doręczeniach na zmiany w przepisach
  7. doręczenia w postępowaniu administracyjnym, jakie formy doręczeń będziemy stosować w postępowaniu administracyjnym
  8. doręczanie poza obszar EOG
  9. metryka sprawy administracyjnej
  10. adnotacja
  11. elementy decyzji administracyjnej
  12. omówienie pozostałych zmian
 25. Dyskusja, pytania i odpowiedzi

Osoba prowadząca kurs:

radca prawny i doświadczony trener. Prowadzi indywidualną praktykę w formie Kancelarii Radcy Prawnego. Świadczy usługi prawne dla spółek prawa handlowego i organów administracji publicznej. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, gospodarczym, prawie pracy. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, instytucji kultury, przedsiębiorców, zarządów i pracowników spółek handlowych różnych szczebli.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Doręczenia elektroniczne i ich wpływ na kpa. Nowelizacja ustawy i zmiany terminów wejścia w życie (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 24.11.2021 r. (środa), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23.11.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń