logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Klasyfikacja budżetowa – rozdziały podmiotowe i usługowe, rozliczanie dotacji w rozdziale, wydatki bieżące i majątkowe w planowaniu i wykonaniu budżetu 2021/2022

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością budżetową w zakresie prawidłowego stosowania podziałek klasyfikacji budżetowej po zmianach z lipca 2021 roku. Na szkoleniu omówione zostanie praktyczne ujęcie w ewidencji księgowej i w sprawozdawczości budżetowej kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, memoriałowo ujmowanych przychodów i kosztów, należności i zobowiązań, z uwzględnieniem aktualniej klasyfikacji budżetowej pod względem treści ekonomicznej i treści prawnej zdarzeń i operacji gospodarczych oraz problemów dotyczących podziału wydatków na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, szczególnie w zakresie finansowania środków trwałych do 10 tys. zł oraz rozliczeń w podatku VAT, z uwzględnieniem nowego podziału rozdziałów klasyfikacji budżetowej na tzw. rozdziały podmiotowe i usługowe, a także zasad rozliczania dotacji w rozdziale.

Na szkoleniu omówione zostaną zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczące wykonania budżetu za rok 2021 oraz zmiany związane z przygotowaniem budżetu na rok 2022 związane z potrzebami Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP). Omówiony zostanie związek SMUP z technikami budżetowania zadaniowego oraz niewdrożone do dziś standardy statystyki publicznej ESA 2010.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, a szczególnie dla: ministerstw, urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich, administracji zespolonej, urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, zarządów nieruchomościami, jednostek oświaty, jednostek pomocy społecznej, urzędów pracy, sądów, prokuratury, służb mundurowych, wojska, KAS, RIO, NIK, ZUS, KRUS, dysponentów państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych osób prawnych i pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.

Program nauczania:

 1. Klasyfikacja budżetowa i jej zastosowanie w planowaniu i wykonywaniu budżetu – plany kasowe a plany memoriałowe oraz ich ujęcie w księgowości i sprawozdawczości budżetowej.
 2. Klasyfikacja budżetowa obowiązująca w roku 2021 i jej zmiany zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 1382) – cel, charakterystyka oraz terminy wejścia w życie lipcowych zmian w klasyfikacji budżetowej.
 3. Co to jest Systemu Monitorowania Usług Publicznych? – czy SMUP to powrót starej idei z programu LGPP dot. budżetowania zadaniowego w JST.
 4. Zmiany procedur planowania, wykonywania i rozliczania budżetu – rozdziały podmiotowe i rozdziały usługowe oraz specyfika zasad rozliczania dotacji w rozdziale.
 5. Nowe zasady rozliczania wynagrodzeń nauczycieli – paragraf 479 i 480.
 6. Nowa klasyfikacja środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 oraz dofinansowania z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – ujęcie budżetowe i problem ujęcia pozabudżetowego w państwowych jednostkach budżetowych.
 7. Klasyfikacja budżetowa a statystyka publiczna – ESA 2010 i zmiany w zakresie nakładów na środki trwałe pomiędzy ESA 2010 a ESA 95.
 8. Ustawa o finansach publicznych i podział dochodów i wydatków budżetowych na bieżące i majątkowe oraz związek wydatków majątkowych z nakładami na środki trwałe, w tym środki trwałe w budowie.
 9. Ustawa o rachunkowości i definicja środków trwałych oraz środków trwałych w budowie – zasady ich wyceny (wydatki a koszty).
 10. Grupy wydatków bieżących w świetle art. 236 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych – wydatki bieżące samorządowych jednostek i zakładów budżetowych.
 11. Grupy wydatków majątkowych w świetle art. 236 ustęp 4 ustawy o finansach publicznych – wydatki majątkowe samorządowych jednostek i zakładów budżetowych.
 12. Wydatki bieżące a wydatki majątkowe w świetle art. 124 ustawy o finansach publicznych i ich zastosowanie w państwowych jednostkach budżetowych.
 13. Stanowiska Departamentu Budżetu Państwa w zakresie finansowania inwestycji i stosowania art. 7 ustawy o rachunkowości oraz opisu zamieszczonego pod paragrafem 614 klasyfikacji budżetowej i jego wpływ na grupowanie wydatków.
 14. Klasyfikacja budżetowa jako analityka na kontach księgowych w roku 2021 – dekretowanie treści ekonomicznej zdarzeń i operacji gospodarczych i wątpliwości związane z ich treścią prawną oraz wyjaśnienia typowych wątpliwości interpretacyjnych w zakresie zastosowania poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej w roku 2021.
 15. Zakres zastosowania paragrafu 453 klasyfikacji wydatków do podatku VAT, mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT i mechanizmu podzielonej płatności MPP.
 16. Zakres zastosowania paragrafu 421, 424, 425 i innych paragrafów wydatków bieżących oraz paragrafów wydatków majątkowych 606 i 605 (i innych) do środków trwałych ujmowanych na kontach 011 i 013.
 17. Wyjaśnienie dlaczego ESA 2010 zalicza wydatki z paragrafu 425 (421, 424) do nakładów na środki trwałe i jaki ma z tym związek Dyrektywa 2013/34 oraz ustawa o rachunkowości.
 18. Problem szczególny paragrafu 472 Amortyzacja i jego wpływ na rzetelność danych sprawozdawczych w zakresie środków trwałych w jednostkach ustalających plany w układzie kasowym a memoriałowym.
 19. Wzory i schematy księgowań oraz zastosowanie podziałek klasyfikacji budżetowej w praktyce w roku 2021 oraz w projektach budżetów na rok 2022 – strona dochodowa i strona wydatkowa.
 20. Klasyfikacja budżetowa w sprawozdawczości budżetowej typu „RB”.
 21. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Klasyfikacja budżetowa – rozdziały podmiotowe i usługowe, rozliczanie dotacji w rozdziale, wydatki bieżące i majątkowe w planowaniu i wykonaniu budżetu 2021/2022 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 27.10.2021 r. (środa), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.10.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń