logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Jak zapobiec przedawnieniu zaległości w opłacie „śmieciowej” i w innych podatkach i opłatach lokalnych©

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest pracowników urzędów gmin, miast, biur związków międzygminnych oraz jednostek organizacyjnych, którym powierzono obowiązki w zakresie zarządzania należnościami w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w samorządowych podatkach i opłatach.

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów ordynacji podatkowej oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w zakresie zarządzania opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innymi podatkami i opłatami samorządowymi.

Obecnie, niewiele pozostało czasu do końca 2021 roku, tak aby podjąć wszystkie niezbędne działania aby zapobiec przedawnieniu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2016 rok. Ważne jest podjęcie takich działa, aby wierzyciel samorządowy, o ile nie jest równocześnie organem egzekucyjnym posiadał pełnię wiedzy, o dacie przerwania przedawnienia, czyli tym zdarzeniu, o którym jest mowa w art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej – „bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny.”

WAŻNE:!!!! Uczestnicy szkolenia otrzymają autorskie wzory: Karty odpisu przedawnionej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – z poleceniem odpisu kwoty przedawnionej / wzór zarządzenia w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez bank / skok informacją o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego / wzór zarządzenia w sprawie zasad postępowania dotyczącego nabycia spadku.

Podczas szkolenia udzielone zostaną odpowiedzi na następujące kwestie:

Program nauczania:

 1. Zarządzanie wpłatą w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w podatkach i innych opłatach.
 2. zapłata opłaty przez osobę bliską;
 3. rozliczenie wpłaty – zasady zaliczania wpłat na poczet zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę i kosztów upomnienia;
 4. nowe / obowiązujące od 1 września 2019 roku zasady zaliczania dokonanych wpłat;
 5. ustalenie kosztów upomnienia;
 6. zasady postępowania w przypadku nieuiszczonych kosztów upomnienia;
 7. wydawanie postanowień w zakresie zarządzania wpłatą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Przedawnienie zobowiązania podatkowego − definicja i skutki dla wymiaru  powstanie zobowiązania w opłacie i sposoby jego wygaśnięcia (efektywne i nieefektywne);  cel instytucji przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, liczenie terminu przedawnienia zobowiązania w opłacie a wpływ prawa lokalnego (termin podstawowy a sposób jego obliczania, terminy płatności opłaty), omówienie przykładów praktycznych;  upływ terminu przedawnienia – skutki materialnoprawne i procesowe;  czy dla upływu terminu przedawnienia ma znaczenie to czy opłata została określona w deklaracji bądź w decyzji.
 9. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia  definicja zawieszenia biegu terminu przedawnienia, czy można zawiesić termin przedawnienia jeśli termin ten jeszcze się nie rozpoczął, czy „zawieszony okres” dolicza się do biegu terminu przedawnienia po ustąpieniu okoliczności zawieszenia; skutki zawieszenia dla wymiaru opłaty, omówienie przykładów praktycznych – tezy orzecznictwa;  odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty opłaty lub zaległości z jej tytułu, obliczanie biegu terminu przedawnienia, rozpoczęcie i zakończenie okresu zawieszenia biegu terminu przedawnienia, wpływ braku terminowości dokonanej wpłaty należności przez podatnika zgodnie z decyzją administracyjną;  wszczęcie postępowania o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe a zawieszenie biegu terminu przedawnienia opłaty, przestępstwo i wykroczenie skarbowe w opłacie, naliczanie dalszego biegu terminu przedawnienia, warunek zawieszenia biegu terminu przedawnienia na skutek podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia związanego z niewykonaniem zobowiązania podatkowego, odpowiedzialność organu za zawiadomienie podatnika o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania z tytułu opłaty jak i rozpoczęciu bądź dalszym biegu terminu przedawnienia po upływie okresu zawieszenia, tezy za i przeciw stosowaniu procedur karnoskarbowych;  wniesienie skargi do sądu administracyjnego na decyzję dotyczącą zobowiązania w opłacie a zawieszenie biegu terminu jego przedawnienia, określenie terminu i okoliczności rozpoczyna się i zakończenia okresu zawieszenia biegu terminu przedawnienia, zwrot akt sprawy, wpływ cofnięcia skargi na zawieszenie;  postępowanie zabezpieczające a wpływ na bieg terminu przedawnienia, m.in. wydanie decyzji o zabezpieczeniu, „uzasadniona obawa”, uprawdopodobnienie uchylania się od zapłaty, charakter prawny decyzji o zabezpieczeniu, tok postępowania organu, znaczenie dobrowolności i przymusu wykonania zabezpieczenia, wpływ doręczenia postanowienia o przyjęciu zabezpieczenia, stwierdzenie nieważności decyzji o zabezpieczeniu;  możliwość wielokrotnego zawieszenia biegu terminu przedawnienia.
 10. Przerwanie biegu terminu przedawnienia  definicja „przerwania biegu terminu przedawnienia” oraz jego skutki dla wymiaru opłaty okoliczności przerwania biegu terminu przedawnienia, znaczenie „nowego biegu terminu przedawnienia”,  skutki wystąpienia przesłanki przerywającej bieg terminu przedawnienia w sytuacji gdy termin ten jeszcze się nie rozpoczął;  szczególna sytuacja przerwania biegu terminu przedawnienia wskutek ogłoszenia upadłości (ogłoszenie upadłości przed rozpoczęciem biegu terminu przedawnienia);  przerwanie biegu terminu przedawnienia wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony;  znaczenie „czynności egzekucyjnej”, „środka egzekucyjnego”, „zastosowania środka egzekucyjnego” oraz „zawiadomienia o zastosowaniu środka egzekucyjnego”, zakres środków egzekucyjnych przerywających bieg terminu przedawnienia − tezy orzecznictwa;  zastosowanie kolejnych środków egzekucyjnych a przerwanie biegu terminu przedawnienia;  zastosowanie środka egzekucyjnego i uchylenie decyzji wymiarowej wpływ na zniweczenie skutku przerwania biegu terminu przedawnienia − kierunki orzecznicze;  umorzenie postępowania egzekucyjnego a skuteczność przerwania biegu terminu przedawnienia poprzez zastosowanie środka egzekucyjnego.
 11. Zasady wystawiania upomnień – wszystko o upomnieniu na zaległość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: terminy wystawiania upomnień; istota upomnienia; znaczenie upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym; elementy upomnienia; podpis w upomnieniu; doręczenie upomnienia pełnomocnikowi; „pojemność” upomnienia; upoważnienie do podpisu upomnienia – wymóg czy konieczność; obowiązek w zapłacie kosztów upomnienia; doręczanie upomnień osobie przebywającej za granicą; ulgi w spłacie kosztów upomnienia – procedura w zakresie ulg; przedawnienia w upomnieniu – doręczenia, windykacja kosztów; koszty upomnienia w kontekście znowelizowanej ustawy o finansach publicznych; odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 12. Wniosek egzekucyjny i tytuł wykonawczy na obowiązki o charakterze pieniężnym: terminy w podejmowaniu czynności; istota wniosku o wszczęcie egzekucji administracyjnej; tytuł wykonawczy i dokumenty towarzyszące TW-1; rodzaje tytułów wykonawczych; obowiązki wierzyciela w zakresie współpracy z organem egzekucyjnym.
 13. Odpowiedzialność spadkobiercy za zaległości podatkowe
 14. Odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe podatnika.
 15. Likwidacja nadpłat w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innych opłatach i podatkach: pojęcie nadpłaty; określnie wysokości nadpłaty; stwierdzenie nadpłaty; zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych lub należności bieżących; zasady zwrotu nadpłaty; oprocentowanie nadpłaty; przedawnienie nadpłaty; zwrot nadpłaty spadkobiercom; nadpłata jako wierzytelność w postępowaniu egzekucyjnym.

Osoba prowadząca:

freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zakresie studiów podyplomowych: „skarbowość i podatki”; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie „wiedzy o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, b. starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego. Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych.” Oraz cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Jak zapobiec przedawnieniu zaległości w opłacie „śmieciowej” i w innych podatkach i opłatach lokalnych© (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 15.11.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14.11.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń