logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Ustawa o kasach zapomogowo pożyczkowych. Nowe obowiązki i uprawnienia pracodawców u których działa kasa. Międzyzakładowe kasy zapomogowo-pożyczkowe. Zmiany w statutach kas zapomogowo-pożyczkowych. Nowe obowiązki zarządu KZP. Kasy zapomogowo-pożyczkowe w praktyce. Planowane zmiany, omówienie ustawy

Cel szkolenia

Ustawa reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania u pracodawców kas zapomogowo-pożyczkowych. W ustawie określono zasady kontroli nad kasami zapomogowo-pożyczkowymi u pracodawcy, u którego nie działają związki zawodowe. Celem szkolenia jest omówienie zmian i przygotowanie uczestników szkolenia do ich wdrożenia.

Adresaci szkolenia:

Pracodawcy, pracownicy działów księgowości, pracownicy rozliczający działalność Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, członkowie zarządów i komisji rewizyjnych PKZP, organów PKZP, członkowie związków zawodowych, sprawujący nadzór społeczny nad kasami.

Program nauczania

 1. Podstawy prawne dotyczące pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych ( PKZP)
 2. Jak prawidłowo utworzyć kasę zapomogowo-pożyczkową. Jak zweryfikować czy Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa działa w sposób prawidłowy.
 3. Międzyzakładowa Kasa Zapomogowa Pożyczkowa a Zakładowa Kasa Zapomogowo Pożyczkowa – podstawy działania
 4. Statut jako podstawa działania PKZP
  1. jak prawidłowo opracować statut
  2. obligatoryjne elementy statutu
  3. statut PKZP a regulamin PKZP
  4. omówienie przykładowych statutów- ćwiczenia praktyczne
 5. Umowa między pracodawcą a PKZP – podstawy prawne, konieczne zapisy.
 6. W jaki sposób prawidłowo sporządzić umowę między PKZP a pracodawcą. Jakie elementy winna zawierać umowa. Czy umowa jest obowiązkowa.
 7. Zasady funkcjonowania PKZP
 8. Osoby uprawnione do korzystania z PKZP
 9. Zasady gromadzenia wkładów w PKZP
 10. Zasady udzielania pożyczek z PKZP;
 11. Przychody i koszty związane z funkcjonowaniem PKZP – interpretacje podatkowe
 12. Likwidacja PKZP – przyczyny i obowiązki.
 13. Organy PKZP , w jaki sposób działają, dokumentacja, protokoły , posiedzenia.
  1. walne zebranie członków i jego kompetencje
  2. zarząd PKZP i jego kompetencje
  3. komisja rewizyjna i jej kompetencje
 14. Dokumenty wykorzystywane w związku z działalnością PKZP.
  1. deklaracja przystąpienia do PKZP.
  2. wniosek o udzielenie pożyczki
  3. wniosek o skreślenie z listy członków i zwrot wkładów
  4. oświadczenie poręczyciela
  5. wniosek o częściowy zwrot wkładów
  6. wniosek o przeksięgowanie wkładów na poczet zadłużenia
  7. wniosek o zapomogę
  8. wniosek o wcześniejszą spłatę zadłużenia
  9. wniosek o uzupełnienie wkładów
 15. Brak spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę i procedura postępowania.
 16. Sporządzenie pozwu do sądu.
 17. Ochrona danych osobowych w kasach zapomogowo pożyczkowych. KZP jako Administrator Danych Osobowych..
  1. inspektor ochrony danych osobowych – czy jest konieczność wyznaczenia ?
  2. obowiązki informacyjne
  3. zgoda
  4. zabezpieczenia
  5. dokumentacja przetwarzania danych
  6. naruszenia ochrony danych osobowych
  7. powierzenie danych osobowych
  8. rejestr czynności przetwarzania.
 18. Egzekucja z wkładów w KZP
 19. Orzecznictwo i interpretacje podatkowe – odpowiedzi na pytania uczestników.
 20. Szczegółowe omówienie projektu ustawy w sprawie kas zapomogowo-pożyczkowych
  1. kto może być członkiem KZP
  2. rola związków zawodowych, rad pracowniczych, przedstawicieli załogi – nowe obowiązki pracodawców
  3. koszty działania międzyzakładowych kas zapomogowo pożyczkowych
  4. umowa z pracodawcą
  5. nowe uprawnienia pracodawców, informowanie zarządu kasy co do statusu pracownika i poręczyciela
  6. nowe uprawnienia członków kasy zapomogowo-pożyczkowej
  7. nowe obowiązki zarządu kasy zapomogowo-pożyczkowej
  8. umowa pożyczki
  9. poręczyciele – kto może nim być
  10. deklaracja członkowska – projekt wprowadza obowiązek wskazania osoby uposażonej
  11. co z wkładami – obowiązek występowania o depozyt sądowy
  12. do kiedy trzeba dostosować statuty KZP
  13. ochrona danych w KZP, obowiązkowe oświadczenia, przeglądy danych, ustalanie okresu przechowywania danych osobowych
  14. projektowane zmiany a obecna praktyka.
 21. Dyskusja.

Osoba prowadząca kurs:

Radca prawny i doświadczony trener. Prowadzi indywidualną praktykę w formie Kancelarii Radcy Prawnego. Świadczy usługi prawne dla spółek prawa handlowego i organów administracji publicznej. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, gospodarczym, prawie pracy. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, instytucji kultury, przedsiębiorców, zarządów i pracowników spółek handlowych różnych szczebli.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Ustawa o kasach zapomogowo pożyczkowych. Nowe obowiązki i uprawnienia pracodawców u których działa kasa. Międzyzakładowe kasy zapomogowo-pożyczkowe. Zmiany w statutach kas zapomogowo-pożyczkowych. Nowe obowiązki zarządu KZP. Kasy zapomogowo-pożyczkowe w praktyce. Planowane zmiany, omówienie ustawy (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 08.11.2021 r. (poniedziałek), godz. 08.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 07.11.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń