logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Przygotowanie do zamknięcia roku 2021 w zakresie należności budżetowych, w tym w zakresie tzw. rozrachunków masowych tj. opłat za wyżywienie, opłaty za pobyt, opłaty za przejazdy, opłat dodatkowych, opłat za śmieci itp

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad ustalania, księgowania i rozliczania należności budżetowych, w tym należności publicznoprawnych niepodatkowych i należności cywilnoprawnych oraz należności z podatkiem VAT, a także tzw. rozrachunków masowych ujmowanych na dedykowanym oprogramowaniu branżowym innym niż system finansowo-księgowy jednostki, ich powiązaniu jako analityki z syntetyką, oraz ich wyceny na dzień powstania i na dzień bilansowy, weryfikacji prawdopodobieństwa ich uzyskania oraz zasad dokonywania odpisów aktualizujących należności wątpliwych nie później niż na 31 grudnia 2021 roku. Na szkoleniu omówione zostaną zasady prezentacji należności budżetowych w sprawozdawczości budżetowej typu „RB” oraz w sprawozdaniu finansowym z informacją dodatkową za rok 2021.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie 1 dniowe dla wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, w tym jednostek dysponujących rachunkami dochodów własnych i funduszami celowymi, samorządowych zakładów budżetowych, szczególnie dla ministerstw, urzędów wojewódzkich i administracji zespolonej oraz gmin, powiatów, województw i ich urzędów, a także dla jednostek budżetowych oświaty, pomocy społecznej, urzędów pracy, zarządów dróg, zarządów transportu miejskiego, administracji zespolonej, inspekcji i inspektoratów, sądów i prokuratury, KAS, RIO, NIK, służb mundurowych organizacyjnych i innych zainteresowanych jednostek.

Program nauczania:

 1. Zasady systemowe ustalania należności stanowiących dochody budżetowe – ustawa o finansach publicznych i jej zastosowanie w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych oraz przez dysponentów państwowych funduszy celowych.
 2. Ustawa o rachunkowości i nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej obowiązujące w jednostkach zajmujących się ustalaniem i poborem należności budżetowych – powiązanie analityki z syntetyką oraz zasady budowy ewidencji analitycznej jako wyodrębnionego systemu ksiąg, kartotek, komputerowych zbiorów danych.
 3. Pojęcie i definicja należności niepodatkowych o charakterze publicznoprawnym – niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych i ich przykłady z praktyki.
 4. Poważny problem wynikający z kontrowersyjnych interpretacji przepisów VAT ignorujących przepisy ustawy o finansach publicznych w zakresie zasad poboru należności budżetowych, o których mowa w art. 60-67 ustawy o finansach publicznych.
 5. Decyzje administracyjne, dokumenty utrwalenia opłaty, inne informacje jako podstawowe dokumenty ustalający wysokość i termin zapłaty należności budżetowej o charakterze publicznoprawnym niepodatkowym – zastosowanie procedur Kodeksu postępowania administracyjnego do należności i opłat pobieranych przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe oraz przez dysponentów państwowych funduszy celowych.
 6. Pojęcie i definicja należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny – należności budżetowe o charakterze cywilnoprawnym w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych i ich przykłady z praktyki.
 7. Zasady umarzania z urzędu i na wniosek dłużnika należności pieniężnych mających charakter publicznoprawny niepodatkowy i mających charakter cywilnoprawny – porządkowanie zaległości i sald należności z lat minionych.
 8. Zasady niedochodzenia „drobnych” należności o charakterze cywilnoprawnym do 100 zł.
 9. Problem szczególny – zasady dochodzenia kwoty równowartości 40, 70, 100 euro jaka przysługuje bez wezwania od dłużnika, w świetle ustawy z dnia 8 marca 2013 o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
 10. Zasady wyceny należności na dzień ich powstania i na dzień bilansowy oraz na moment sprawozdawczy w roku 2021 w świetle przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych.
 11. Problem wyceny należności budżetowych z podatkiem VAT i ich ujęcia w księgowości i sprawozdawczości budżetowej – kontrowersyjna broszura MF i stanowisko KRRIO dot. podatku Vat w z której wynika, iż należności budżetowe należy wykazywać w kwotach netto a odmienne stanowisko Najwyższej Izby Kontroli i odmienne zapisy nowej instrukcji do sprawozdania RB-N i Rb-ZN.
 12. Aktualizacja należności budżetowych oraz procedura ustalania odpisu aktualizującego należności budżetowej – zastosowanie Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów” w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych oraz w państwowych funduszach celowych, wzory księgowań odpisów aktualizujących należności, zakres zastosowania konta 290.
 13. Zakres zastosowania stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami do należności budżetowych – kompensaty należności i zobowiązań.
 14. Powiązanie analityki z syntetyką i ujednolicenie zasad księgowań należności budżetowych jako przychodów działalności podstawowej, działalności pozostałej, działalności finansowej oraz jako przychodów przyszłych okresów – wzory księgowań należności głównej, w tym należności z VAT z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności, należne odsetki, inne należności uboczne, należności z tytułu zwrotu kosztów sądowych i kosztów egzekucji, umorzenie w całości albo w części, zgony, odroczenie lub rozłożenie na raty, zaniechanie poboru, przeniesienia i przejęcie własności, przedawnienia, kompensaty, itp..
 15. Powiązanie analityki z syntetyką i ujednolicenie księgowań należności związanych z zadaniami zleconymi – problem dotyczący księgowania należności jako zobowiązań w zakresie zadań zleconych i wyjaśnienie nieprawidłowości.
 16. Powiązanie analityki z syntetyką i ujednolicenie księgowań należności z tytułu zwrotów, refundacji wydatków i świadczeń nienależnie pobranych – problem dotyczący księgowania należności na zwroty i refundacje wydatków budżetowych (stornem czerwonym lub czarnym), wyjaśnienie kiedy można kompensować należności ze zobowiązaniami w rozumieniu art. 498 KC i typowe nieprawidłowości związane z kompensowaniem należności ze zobowiązaniami, kompensata ustawowa a kompensata umowna.
 17. Zasady prezentacji należności budżetowych i odpisów aktualizujących należności w sprawozdaniach typu ”RB” w roku 2021 i w sprawozdaniu finansowym z informacją dodatkową za rok 2021.
 18. Przykłady praktyczne i odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Przygotowanie do zamknięcia roku 2021 w zakresie należności budżetowych, w tym w zakresie tzw. rozrachunków masowych tj. opłat za wyżywienie, opłaty za pobyt, opłaty za przejazdy, opłat dodatkowych, opłat za śmieci itp (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 09.11.2021 r. (wtorek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 08.11.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń