logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Uporządkowanie i ujednolicenie księgowości budżetowej szkół, przedszkoli i placówek z uwzględnieniem specyfikacji rozliczeń VAT i zmian w klasyfikacji budżetowej

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest uporządkowanie i ujednolicenie księgowań najważniejszych operacji gospodarczych w szkołach, przedszkolach i placówkach w świetle zasad rachunkowości budżetowej oraz przepisów planu kont na rok 2021 z uwzględnieniem zmian klasyfikacji budżetowej i Systemu Monitorowania Usług Publicznych.

Na szkoleniu omówione zostaną również zasady wspólnej obsługi finansowo-księgowej oświaty oraz zasady gospodarowania rachunkiem dochodów własnych w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych oświaty z uwzględnieniem specyfiki rozliczeń podatku VAT.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresujemy do dyrekcji oraz głównych księgowych i księgowych szkół, przedszkoli, warsztatów szkolnych i placówek, kierowników i służb finansowo-księgowych zespołów wspólnej obsługi administracyjno-finansowej oświaty prowadzonej w SCUW

Program nauczania:

 1. Odpowiedzialność dyrektora szkoły za całość gospodarki finansowej, a prawa i obowiązki głównego księgowego jednostki budżetowej oświaty.
 2. Zasady organizowania i prowadzenia wspólnej obsługi księgowej jednostek budżetowych oświaty w samorządowych centrach usług wspólnych – odpowiedzialność kierownictwa jednostek a odpowiedzialność kierownika SCUW.
 3. Klasyfikacja budżetowa i jej zastosowanie w planowaniu i wykonywaniu budżetu szkoły, przedszkola, placówki i rachunku dochodów własnych oświaty – plany kasowe a plany memoriałowe oraz ich ujęcie w księgowości i sprawozdawczości budżetowej.
 4. Klasyfikacja budżetowa obowiązująca w roku 2021 i jej zmiany zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 1382) – cel, charakterystyka oraz terminy wejścia w życie lipcowych zmian w klasyfikacji budżetowej.
 5. Co to jest Systemu Monitorowania Usług Publicznych? – czy SMUP to powrót starej idei z programu LGPP dot. budżetowania zadaniowego w JST czy może krok do reformy finansowania oświaty?
 6. Zmiany procedur planowania, wykonywania i rozliczania budżetu – rozdziały podmiotowe i rozdziały usługowe oraz specyfika zasad rozliczania dotacji w rozdziale.
 7. Nowe zasady rozliczania wynagrodzeń nauczycieli – paragraf 479 i 480.
 8. Nowa klasyfikacja środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 oraz dofinansowania z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – ujęcie budżetowe i problem ujęcia pozabudżetowego w państwowych jednostkach budżetowych oświaty.
 9. Klasyfikacja budżetowa a statystyka publiczna – ESA 2010 i zmiany w zakresie nakładów na środki trwałe pomiędzy ESA 2010 a ESA 95 i wyjaśnienie problemu z paragrafem 421 i 424, gdyż w świetle aktualnych przepisów z wydatków bieżących nie można finansować środków trwałych, a środki dydaktyczne często stanowią środek trwały.
 10. Ustawa o finansach publicznych i podział dochodów i wydatków budżetowych na bieżące i majątkowe oraz związek wydatków majątkowych z nakładami na środki trwałe, w tym środki trwałe w budowie – jak rozumieć konto 011 i konto 013 w świetle aktualnych przepisów i standardów rachunkowości.
 11. Ustawa o finansach publicznych i ustawa wprowadzająca ustawę o finansach publicznych – należności publicznoprawne niepodatkowe w oświacie a należności cywilnoprawne i podatek VAT w oświacie, VAT a wyżywienie uczniów, nauczycieli i pracowników administracyjnych, interpretacja ogólna MF z 10 czerwca 2020.
 12. Ustawa o finansach publicznych i ustawa wprowadzająca ustawę o finansach publicznych – zasady funkcjonowania od 1.01.2011 nowego rachunku dochodów własnych w oświacie, obowiązki organów stanowiących w zakresie ustalenia zasad gospodarki finansowej RDWO.
 13. Zasady rachunkowości dla szkół, przedszkoli i placówek – wykaz kont standardowych planu kont dla szkół, przedszkoli i placówek na rok 2021 i treść ekonomiczna kont standardowych, w tym 300, 640 i 840.
 14. Uporządkowanie i ujednolicenie księgowań środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, aktywów finansowych, inwestycji i środków trwałych w budowie oraz odpisów umorzeniowych – m.in. Zdalna Szkoła i zakupy środków dydaktycznych ujmowanych na 013.
 15. Uporządkowanie i ujednolicenie księgowań środków pieniężnych, dochodów własnych, funduszu PrzeciwdziałaniaCovid-19, środków budżetowych, środków unijnych nie zaliczanych i zaliczanych do środków europejskich oraz środków pozabudżetowych.
 16. Uporządkowanie i ujednolicenie księgowań rozrachunków z odbiorcami i dostawcami, rozrachunków z budżetem z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków z zadań własnych i zleconych, rozrachunków i rozliczeń dotacji budżetowych oraz zleceń płatności, rozrachunków publiczno-prawnych, rozrachunków z tytułu wynagrodzeń, pozostałych rozrachunków oraz odpisów aktualizujących należności.
 17. Uporządkowanie i ujednolicenie księgowań materiałów, towarów i produktów, w tym środków dydaktycznych zaliczanych do rzeczowych aktywów obrotowych.
 18. Uporządkowanie i ujednolicenie księgowań kosztów wg. rodzaju i ich rozliczenia, rozliczeń międzyokresowych kosztów, kosztów finansowych, oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
 19. Uporządkowanie i ujednolicenie księgowań przychodów, w tym odsetek oraz przychodów przyszłych okresów.
 20. Uporządkowanie i ujednolicenie księgowań funduszu jednostki oraz wyniku finansowego szkoły, przedszkola, placówki.
 21. Uporządkowanie i ujednolicenie księgowań na kontach pozabilansowych – plan wydatków i zaangażowanie.
 22. Uporządkowanie i ujednolicenie zasad sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdań budżetowych typu „RB” szkoły, przedszkola, placówki za rok 2021.
 23. Przykłady dobrej i złej praktyki – zadania liczbowe.
 24. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Uporządkowanie i ujednolicenie księgowości budżetowej szkół, przedszkoli i placówek z uwzględnieniem specyfikacji rozliczeń VAT i zmian w klasyfikacji budżetowej (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 04.11.2021 r. (czwartek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 03.11.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń