logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Kontrola gminy w firmach odbierających odpady komunalne i kontrola obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odpadów komunalnych

Adresaci:

Pracownicy urzędów gmin, związków międzygminnych oraz podmiotów i jednostek organizacyjnych zajmujących się odpadami komunalnymi.

Celem szkolenia

Na szkoleniu zostaną omówione procedury i zasady kontroli prowadzonej przez pracowników gmin obowiązków nałożonych na właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz procedury kontroli przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Nowe wzory dokumentów – dostępne dla uczestników – dedykowane specjalnie do tematyki szkolenia

Program szkolenia:

 1. Jak przeprowadzić kontrolę u właścicieli nieruchomości w zakresie przestrzegania obowiązków ustawowych
  • obowiązek kontroli prowadzonej przez wójta/ burmistrza/ prezydenta
 2. Kto przeprowadza kontrolę
  • jakie obowiązki właścicieli podlegają kontroli
  • czy należy opracować plan kontroli
  • zarządzenie w sprawie kontroli
  • z jaka częstotliwością należy kontrolować właścicieli nieruchomości
  • kontrola nieruchomości należącej do osoby fizycznej a kontrola nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza
  • czy kontrole przeprowadza jeden pracownik
 3. Jak ma być treść upoważnienie pracowników przeprowadzających kontrolę
  • obowiązek okazania legitymacji służbowej
  • czy wcześniej zawiadamiać właścicieli nieruchomości o kontroli
  • czy kontrolę należy przeprowadzić na terenie nieruchomości
  • czy można kontrole przeprowadzić w siedzibie urzędu gminy/miasta
  • czy przy kontroli musi być obecny właściciel nieruchomości
  • jak powinna być treść protokołu z przeprowadzonej kontroli
  • doręczanie protokołu z kontroli
  • wykorzystanie ustaleń kontroli w prowadzonym postępowaniu dowodowym
  • czy pracownicy odpowiadają za brak prowadzonych kontroli
  • odpowiedzialność finansowa pracowników urzędu za brak kontroli – kary pieniężne
  • udział Policji w czynnościach kontrolnych
  • kontrola prowadzona przez Straż Miejską
  • mandaty karne za niewykonywanie obowiązków przez właścicieli nieruchomości, kto może nałożyć,
  • planowanie kontroli u przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
  • czy kontroli podlegają firmy wpisane do RDR-u, czy tylko firmy faktycznie odbierające odpady komunalne
  • obszary ryzyka naruszenia przepisów przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne – co ma organ gminy kontrolować
  • z jaka częstotliwością wójt/ burmistrz / prezydent ma przeprowadzać kontrolę przedsiębiorców odbierających odpady komunalne
  • zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli
  • termin wszczęcia kontroli
  • oględziny pojazdów – kiedy można przeprowadzić i w jakim czasie
  • oględziny z dokumentów
  • doręczanie upoważnienia do kontroli
  • zmiana osób przeprowadzających kontrolę
  • treść upoważnienia dla osób kontrolujących
  • obowiązki przedsiębiorcy w trakcie prowadzonej kontroli
  • kontrola przeprowadzana w sposób zdalny
  • kontrola przeprowadzana w siedzibie gminy
  • czynności kontrolne a zakłócanie prowadzonej działalności gospodarczej
  • czas trwania kontroli
  • przedłużenie czasu wykonywania czynności kontrolnych
  • przerwanie czynności kontrolnych
  • książka kontroli
  • sprzeciw wobec prowadzonych czynności kontrolnych
  • protokół kontroli
  • udział rzeczoznawców i wykorzystanie niezbędnego sprzętu podczas czynności kontrolnych,
  • uzyskiwanie informacji niezbędnych do kontroli od innych podmiotów i organów
  • przesłuchiwanie osób
  • kary za utrudnienia przeprowadzonej kontroli
 4. Prowadzenie Rejestru Działalności Regulowanej
  • wpis do RDR-u
  • termin dokonania wpisu do RDR-u
  • decyzja o zakazie wykonywania działalności – przypadki

  Osoba prowadząca szkolenie:

  Robert Litwinek – były Sekretarz Gminy Baranów, trener – prowadzący szkolenia. Współpracownik wielu samorządów. Jako pierwszy w Polsce, już od początku 2012 roku przygotował i wprowadził nowe rozwiązania w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, przeprowadził kilkaset szkoleń dla gmin i związków międzygminnych z tematyki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, egzekucji administracyjnej zaległości w opłatach oraz nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opracował jako pierwszy w Polsce uchwały – akty prawa miejscowego, które wprowadziła nowelizacja ustawy, w tym wzór deklaracji. Osoba świetnie orientująca się w problemach jakie napotykają pracownicy gmin w stosowaniu przepisów ustawy śmieciowej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Kontrola gminy w firmach odbierających odpady komunalne i kontrola obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odpadów komunalnych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 01.12.2021 r. (środa), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30.11.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń