logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Kontrola gminy segregacji odpadów komunalnych oraz kontrola kompostowania bioodpadów w przypadku korzystania ze zwolnienia w opłacie

Adresaci:

Pracownicy urzędów gmin, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, pracownicy działów ochrony środowiska, związków międzygminnych oraz podmiotów i jednostek organizacyjnych zajmujących się odpadami komunalnymi.

Celem szkolenia

Na szkoleniu zostaną omówione procedury i zasady kontroli prowadzonej przez pracowników gmin u właścicieli nieruchomości w zakresie obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zadeklarowanego kompostowania bioodpadów powstających na nieruchomości, wydawania decyzji określających wysokość opłaty podwyższonej za brak segregacji lub stwierdzających utratę prawa do korzystania ze zwolnienia w części z opłaty ze względu na kompostowanie bioodpadów.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji edytowalnej /wzory pism/ oraz adres mailowy do prowadzącego w celu zadawania dodatkowych pytań po szkoleniu

Program szkolenia:

 1. Kto ma obowiązek kontrolować segregacje odpadów komunalnych?
 2. Czy podmiot odbierający odpady komunalne kontroluje sposób segregacji?
 3. Obowiązek segregacji odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości.
 4. Czy obowiązek segregacji dotyczy również nieruchomości, które nie są w systemie gminnym?
 5. Jak ustalić zasady segregacji w gminie
 6. Czy należy zasady określić segregacji
  • określenie warunków uznania, że odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny
  • postanowienia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach
 7. Kolor pojemnika/ worka a brak segregacji odpadów
 8. Czy w przypadku przekazania na przykład papieru w worku bądź pojemniku innym niż koloru niebieskiego, mamy do czynienia z brakiem segregacji odpadów?
 9. Selektywna zbiórka w PSZOKU i na nieruchomości
 10. Jak stwierdzić brak segregacji w przypadku dwóch lub więcej deklaracji z budynku jednorodzinnego
 11. Brak segregacji w budynkach mieszkalnych wielolokalowych – kto odpowiada, wyjątki
 12. Brak segregacji na nieruchomościach niezamieszkałych
 13. Stwierdzenie braku segregacji na nieruchomościach rekreacyjnych
 14. Czy właściciel nieruchomości niezamieszkałej może zadeklarować tylko pojemnik na odpady zmieszane i ewentualnie worek na szkło
 15. Kontrola segregacji odpadów przez pracowników urzędu gminy/miasta/strażników miejskich
  • czy należy zawiadamiać o kontroli
  • czy kontrole należy przeprowadzić tylko i wyłącznie w obecności właściciela nieruchomości
  • upoważnienia do kontroli, treść – wzór
  • legitymacje służbowe do okazania w trakcie kontroli
  • jak powinna być treść protokołu z przeprowadzonej kontroli
  • doręczanie protokołu z kontroli
  • wykorzystanie ustaleń kontroli w prowadzonym postępowaniu dowodowym
  • czy pracownicy odpowiadają za brak prowadzonych kontroli
  • odpowiedzialność finansowa pracowników urzędu za brak kontroli – kary pieniężne
  • udział policji w czynnościach kontrolnych
  • mandaty karne za niewykonywanie obowiązków przez właścicieli nieruchomości w zakresie segregacji odpadów, kto może nałożyć,
  • czy segregację odpadów należy kontrolować na terenie posesji
  • odpowiedzialność właściciela nieruchomości za utrudnienia podczas czynności kontrolnych
 16. Czy podmiot odbierający odpady może zostawić odpady, które nie są posegregowane?
 17. Jakie obowiązki ma firma odbierająca odpady w zakresie weryfikacji poprawności segregacji odpadów?
  1. powiadomienie wójta/ burmistrza/ prezydenta przez podmiot odbierający odpady o stwierdzeniu braku segregacji odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości
  2. jak ma być treść i sposób powiadomienia
  3. czy gmina powinna określić sposób powiadomienia o przypadkach braku segregacji?
  4. jakie czynności, mając na uwadze prawidłowa ocenę sposobu segregacji odpadów powinien podjąć podmiot odbierający odpady komunalne?
  5. czy należy sporządzić protokół w czasie odbioru odpadów?
  6. dokumentacja fotograficzna braku segregacji, ważne dane
  7. ochrona danych osobowych przy stwierdzaniu przestrzegania obowiązku segregacji odpadów
  8. umowa i siwz a obowiązek powiadomienia wójta/ burmistrza/ prezydenta przez podmiot odbierający odpady o stwierdzeniu braku segregacji
 18. Wszczęcie postępowania w sprawie określenia opłaty podwyższonej za brak segregacji
 19. Dowody w postepowaniu prowadzonym przez organ
  • czy należy ponowić powtórzyć czynności kontrolne przed wydaniem decyzji?
  • czy decyzja o opłacie podwyższonej może być nałożona już po pierwszym stwierdzeniu braku segregacji odpadów komunalnych?
  • decyzje o opłacie podwyższonej dla nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i ryczałtowych?
  • na jaki okres można wydać decyzję na opłatę podwyższoną?
  • kiedy należy wszcząć postępowanie?
  • czy wydawać decyzję na każdy miesiąc?
  • możliwość złożenia korekty deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z decyzja o opłacie podwyższonej
 20. Kto kontroluje segregacje odpadów przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są w systemie gminnym
  • sankcje za brak segregacji dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są w systemie gminnym
  • wyższa cena za odbiór odpadów przy braku segregacji, jaki obowiązek ma firma odbierająca odpady z posesji, które nie są w systemie gminnym
 21. Jak określić wysokość zwolnienia w części z opłaty w przypadku kompostowania bioodpadów?
 22. Komu przysługuje zwolnienie?
 23. Co rozumie się pod pojęciem „wysokość zwolnienia proporcjonalna do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych”?
 24. Czy właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji w związku ze zwolnieniem z tytułu kompostowania
 25. Kto może złożyć deklarację z informacją o kompostowaniu bioodpadów?
 26. Czy wszystkie nieruchomości mogą być wyposażone w kompostowniki?
 27. Czy rada gminy musi określić wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zwolnić właścicieli takich nieruchomości, w całości lub w części, z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady?
 28. Jak może wyglądać kompostownik
 29. Czy w interesie gminy jest określanie wymagań dotyczących kompostowania bioodpadów
 30. Czy właściciel nieruchomości musi kompostować wszystkie bioodpady powstające na terenie nieruchomości
 31. Informacje zawarte w deklaracji składanej w związku ze zwolnieniem w części z opłaty – co ma być w deklaracji
 32. Kary za nieprawdziwe dane zawarte w deklaracji dotyczące kompostowania bioodpadów
 33. Od którego miesiąca organ ma dokonać odpisu ze względu na kompostowanie bioodpadów
 34. Do kiedy właściciel nieruchomości może złożyć deklarację na kompostowanie
 35. Kontrola prawdziwości danych dotyczących zwolnienia w związku z kompostowaniem bioodpadów
  1. czy wójt/ burmistrz/ prezydent ma obowiązek kontrolować dane w deklaracji dotyczące kompostowania
  2. czy podmiot odbierający odpady komunalne ma kontrolować z jakich nieruchomości oddawane są bioodpady
  3. czy podmiot odbierający odpady komunalne może otrzymać od gminy dane dotyczące informacji jakie nieruchomości kompostują bioodpady
  4. informacja podmioty obierającego odpady o odebraniu bioodpadów,
  5. czy obowiązki informacyjne dotyczące bioodpadów zamieścić w umowie z podmiotem odbierającym odpady na terenie gminy
  6. czy po złożeniu deklaracji o kompostowaniu, właściciel może oddawać bioodpady
  7. oddawanie bioodpadów do PSZOK a deklaracja
  8. weryfikacja z jakich nieruchomości oddawane są do PSZOK- u bioodpady
  9. „zamknięcie” PSZOKU przed bioodpadami
  10. oględziny na nieruchomości w razie weryfikacji prawdziwości deklaracji z informacja o kompostowaniu bioodpadów
 36. Kontrola właścicieli nieruchomości w zakresie kompostowania bioodpadów
  1. czy można i trzeba wejść na nieruchomość
  2. kontrola w dniu odbioru odpadów
  3. upoważnienia pracowników
  4. dowody w postępowaniu w sprawie stwierdzenia utraty prawa do zwolnienia
  5. za jaki miesiąc można wydać decyzje i do kiedy obowiązuje
  6. jaka decyzja w przypadku stwierdzenia braku kompostowania i zarazem braku segregacji odpadów komunalnych?
 37. Nowa deklaracja a wcześniejsza deklaracja uwzględniająca zwolnienie z tytułu kompostowania bioodpadów
  1. kiedy właściciel nieruchomości może złożyć ponowną deklarację na zwolnienie
  2. decyzja organu czy nowa deklaracja w przypadku stwierdzenia, że bioodpady nie są kompostowane – ciekawe przypadki
 38. Inne ciekawe zagadnienia i odpowiedzi na pytania prowadzącego

Osoba prowadząca szkolenie:

Robert Litwinek – były Sekretarz Gminy Baranów, trener – prowadzący szkolenia. Współpracownik wielu samorządów. Jako pierwszy w Polsce, już od początku 2012 roku przygotował i wprowadził nowe rozwiązania w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, przeprowadził kilkaset szkoleń dla gmin i związków międzygminnych z tematyki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, egzekucji administracyjnej zaległości w opłatach oraz nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opracował jako pierwszy w Polsce uchwały – akty prawa miejscowego, które wprowadziła nowelizacja ustawy, w tym wzór deklaracji. Osoba świetnie orientująca się w problemach jakie napotykają pracownicy gmin w stosowaniu przepisów ustawy śmieciowej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Kontrola gminy segregacji odpadów komunalnych oraz kontrola kompostowania bioodpadów w przypadku korzystania ze zwolnienia w opłacie (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 15.11.2021 r. (poniedziałek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14.11.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń