logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Przejrzyste i prawidłowe postępowanie administracyjne z uwzględnieniem najnowszych zmian od 5 października 2021r. Wydawanie decyzji administracyjnych zgodnych z prawem i zasadami prostego języka urzędowego

Adresaci szkolenia:

Pracownicy urzędów administracji publicznej samorządowej i rządowej wszystkich szczebli i instancji. Osoby biorące udział w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez podmioty i instytucje publiczne.

Cel szkolenia

Przedstawienie uczestnikom zasad, wskazówek i rozwiązań, które pozwolą im prowadzić postępowania administracyjne zgodnie z najbardziej aktualnymi przepisami prawnymi, z uwzględnieniem zmian, które zostały wprowadzone w związku z epidemią Covid-19 oraz ustawą o doręczeniach elektronicznych. Poza przepisami kodeksu postępowania administracyjnego i specustaw bardzo ważny w pracy urzędnika jest również warsztat umiejętności technicznych i językowych, niezbędnych do przejrzystego redagowania pism urzędowych. Dlatego szkolenie obejmuje też te zagadnienia, które pokazują jak w sposób jasny i zrozumiały tworzyć korespondencję urzędową, w tym decyzje administracyjne. Uczestnicy szkolenia uzyskają niezbędne podstawy teoretyczne oraz wiedzę praktyczną pomocną w prawidłowym, bezpiecznym i skutecznym wyjaśnianiu, rozstrzyganiu spraw administracyjnych oraz wydawaniu decyzji.

Program szkolenia:

I. Wszczęcie postępowania.

 1. Czynności związane z wszczęciem postępowania.
 2. Wszczęcie z urzędu i na wniosek strony.
 3. Kontrola formalna wniosku.
 4. Przekazanie wniosku zgodnie z właściwością organu. Obowiązek informacyjny z RODO.
 5. Braki formalne i wezwanie do ich usunięcia.
 6. Konsekwencje nieusunięcia braków formalnych.
 7. Kiedy brak jest formalny, a kiedy ma inny charakter?
 8. Obowiązki informacyjne wobec stron i innych uczestników postępowania.

II. Zasady przejrzystego redagowania pism urzędowych.

 1. Podstawy prawne stosowania poprawnego języka urzędowego w postępowaniu administracyjnym – które ustawy nakładają na administrację publiczną obowiązek posługiwania się poprawnym i przejrzystym językiem?
 2. Sposoby bezpiecznego upraszczania przekazu w pismach urzędowych – kilka prostych i skutecznych metod, dzięki którym pisma urzędowe stają się zrozumiałe dla każdego adresata i sprawiają, że praca urzędnika jest bardziej efektywna.
 3. Zabiegi redakcyjne poprawiające estetykę pism i dokumentów urzędowych.

III. Terminy.

 1. Moment wszczęcia postępowania i bieg terminów do załatwienia sprawy.
 2. Obliczanie terminów. Wpływ epidemii na bieg terminów. Kiedy termin został przerwany, a kiedy się nie rozpoczął?
 3. Terminy procesowe i materialnoprawne z uwzględnieniem szczególnych zasad obowiązujących w czasie epidemii.
 4. Terminy załatwiania sprawy. Zasada szybkości i prostoty postępowania. Upływ terminu. Wyznaczanie nowego terminu i zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie.
 5. Nowe zasady przedłużania terminu załatwienia sprawy.
 6. Ponaglenie i jego konsekwencje dla urzędu i urzędnika. Skarga na bezczynność.
 7. Nowe zasady przywracania terminu – nowe obowiązki organów administracji publicznej.

IV. Doręczenia.

 1. Doręczenia pism w postępowaniu administracyjnym po nowelizacji 5 października 2021 r. – charakter czynności i ich znaczenie dla postępowania administracyjnego.
 2. Sposoby doręczeń i konsekwencje naruszeń procedury doręczenia. Doręczenia elektroniczne i szczególne sposoby doręczeń w czasie epidemii.
 3. Doręczenia właściwe, zastępcze, fikcyjne, elektroniczne po nowelizacji 5 października 2021 r., przez publiczne obwieszczenia.
 4. Nowe zasady doręczeń wynikające z ustawy o doręczeniach elektronicznych.

V. Wyjaśnianie sprawy.

 1. Postępowanie wyjaśniające. Zasada prawdy obiektywnej (materialnej) i gromadzenie dowodów. Szczególne rozwiązania dotyczące wyjaśniania spraw w czasie epidemii.
 2. Dokumenty urzędowe i sporządzanie uwierzytelnionych kopii dokumentów. Umocowanie urzędnika.
 3. Moc dowodowa oryginałów, odpisów i kopii dokumentów.
 4. Wezwanie świadków i stron. Czynny udział strony w postępowaniu i szczególne rozwiązania w tym zakresie, obowiązujące w czasie epidemii.
 5. Metryka sprawy, protokoły i adnotacje. Zasada pisemności postępowania po nowelizacji 5 października 2021 r.
 6. Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony.
 7. Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony.

VI. Rozstrzygnięcia.

 1. Decyzje administracyjne. Co powinna zawierać decyzja administracyjna? Jak formułować poszczególne elementy decyzji, żeby była prawidłowo zredagowana?
 2. Przejrzyste i jasne formułowanie uzasadnień decyzji i pouczeń.
 3. Język urzędowy a prawidłowość decyzji administracyjnych – czy rzeczywiście język ma znaczenie? – orzecznictwo sądów.
 4. Wydanie decyzji a doręczenie decyzji administracyjnej w czasie epidemii.
 5. Decyzje ostateczne i prawomocne.
 6. Wady decyzji – istotne i nieistotne. Sposoby usuwania nieprawidłowości w decyzjach.
 7. Postanowienia.

Osoba prowadząca kurs:

Robert Mierzejewski – Radca prawny, urzędnik służby cywilnej, specjalista z zakresu postępowania administracyjnego i języka urzędowego. Od kilkunastu lat stale współpracuje z urzędami terenowych organów administracji rządowej w Lublinie. Od 2009 roku przeszkolił kilka tysięcy urzędników. Prowadzi po kilkadziesiąt szkoleń rocznie dla przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej różnych szczebli z tematyki kodeksu postępowania administracyjnego, redagowania korespondencji urzędowej i języka urzędowego. Autor wielu wysoko ocenionych szkoleń zamkniętych, m.in. dla ministerstw, organów centralnych, urzędów wojewódzkich, urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych, urzędów miast i gmin, publicznych służb zatrudniania.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Przejrzyste i prawidłowe postępowanie administracyjne z uwzględnieniem najnowszych zmian od 5 października 2021r. Wydawanie decyzji administracyjnych zgodnych z prawem i zasadami prostego języka urzędowego (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 28.10.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.10.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń