logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Obowiązki informacyjne dyrektora jednostki oświatowej w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Szkolenie adresujemy do:

Pracowników szkół, przedszkoli i innych placówek systemu oświaty, CUW, ZEAS-sów, osób bezpośrednio zajmujących się wdrażaniem PPK w jednostce, pracowników działów kadrowych, prawnych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką PPK.

Cele ogólne:

1 stycznia 2021roku przepisy dot. Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) obejmą jednostki sektora finansów publicznych, w tym takich pracodawców jak szkoły i przedszkola. Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych to proces, do którego należy dobrze się przygotować. Na dyrektorze szkoły/ przedszkola – jako na osobie działającej w imieniu pracodawcy, ciąży szereg obowiązków związanych z wdrożeniem PPK -np. takich jak wybór instytucji finansowej, czy zawarcie umowy o zarządzanie i umowy o prowadzenie PPK.

Bardzo ważnym zadaniem jest obowiązek informacyjny, który pracodawca musi zrealizować wobec pracowników w zależności od ich wieku. Dotyczy on między innymi poinformowanie pracowników o autozapisie, poinformowanie pracowników o możliwości złożenia deklaracji rezygnacji , czy wniosku o przystąpieniu do PPK, dotyczy on uczestnictwa w programie, naliczeń, pobrań i wpłat, możliwości wypłaty zgromadzonych środków po ukończeniu 60 roku życia, możliwości zwrotu w każdym czasie, możliwości wypłaty w szczególnych życiowych sytuacjach, itp.

Wobec powyższego proponujemy przeprowadzenie szkolenia w imieniu Państwa dyrektorów, dedykowanego pracownikom Państwa szkoły/przedszkola, którego celem jest zapoznanie zatrudnionych pracowników z zasadami przystąpienia do PPK, rezygnacji z uczestnictwa, zasadami naliczania wpłat, zwrotu i wypłaty środków zgromadzonych a także wielu innych obowiązków i uprawnień.

Szkolenie jest realizowane w imieniu Państwa dyrektorów, a zatem stanowi wypełnienie obowiązków informacyjnych ciążących na pracodawcy. Po zakończeniu szkolenia dyrektor odbiera od pracowników potwierdzenie, iż zostali oni poinformowani o prawa i obowiązkach uczestnika PPK.

Podczas szkolenia pracownicy dowiedzą się:

Program nauczania:

 1. Wprowadzenie – czyli czym są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK);
 2. Założenia programu;
 3. Pracownicy uprawnieni do uczestnictwa;
 4. Fundusze zdefiniowanej daty;
 5. Autozapis a deklaracja rezygnacji;
 6. Wiosek o uczestnictwo w PPK
 7. Wpłaty podstawowe i dodatkowe w PPK;
 8. Wpłaty na PPK po stronie pracownika i pracodawcy,
 9. Dobrowolne zwiększenie kwoty wpłat – dobrowolne wpłaty osoby zatrudnionej i podmiotu zatrudniającego,
 10. Możliwość obniżenia wysokości wpłaty pracownika,
 11. Wpłata powitalna i dopłata roczna;
 12. Naliczenia, pobrania i wpłata środków do PPK;
 13. Dysponowanie środkami PPK przez uczestnika „
  • Pojęcie wypłaty, wypłaty transferowej i zwrotu
  • Dziedziczenie,
  • Szczególne sytuacje życiowe ( rozwód, śmierć uczestnika, choroba, itd.)
 14. Dyskusja i pytania

Osoba prowadząca kurs:

Prawnik, ekspert w zakresie prawa oświatowego, zarządzania edukacją, finansów publicznych i prawa pracy w oświacie. Doświadczony praktyk, specjalizujący się w problematyce konsolidacji usług publicznych realizowanych przez samorządy lokalne. Trener, edukator, autor wielu publikacji i opracowań- m. innymi dot. samorządowych centrów usług wspólnych, dotacji celowych na wyposażenie szkół w podręczniki, czy wydzielania środków na specjalną organizację nauki i metody pracy. Współautor nowelizacji przepisów ustawy karta nauczyciela oraz współautor komentarza do ustawy o systemie oświaty. Realizuje szkolenia dla urzędów miast, gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, firm szkoleniowych, doradczych, konsultingowych, dla MEN, MF, ORE, itp. Prowadzi również zajęcia ze studentami na uczelni wyższej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Obowiązki informacyjne dyrektora jednostki oświatowej w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 20.01.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 280 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.01.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń