logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Rachunkowość budżetowa państwowej i samorządowej instytucji kultury w 2021 r.

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością w zakresie prawidłowego stosowania zasad rachunkowości oraz praktycznego ujęcia w ewidencji księgowej kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków, memoriałowo ujmowanych przychodów i kosztów, należności i zobowiązań, a także rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów w świetle zasad nadrzędnych rachunkowości budżetowej obowiązujących w 2021 roku w państwowych i samorządowych Instytucjach Kultury jako jednostek sektora finansów publicznych.

Na szkoleniu omówione zostaną najnowsze komunikaty Ministerstwa Finansów dotyczące konta 840 i obowiązku ujmowania na nim rezerw i przychodów przyszłych okresów oraz konta 640 i obowiązku ujmowania na nim czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, a także zakres zastosowania konta 800 i 840 dla dotacji oraz środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie przez Instytucje Kultury. Omówione zostaną również przepisy ustawy o finansach publicznych w zakresie rachunkowości PIK i SIK oraz procedury planowania i wykonywania planu finansowego instytucji kultury obowiązujące w roku 2021.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy państwowych i samorządowych instytucji kultury, dla organizatorów oraz SCUW obsługujących SIK..

Program nauczania:

 1. Zasady rachunkowości i polityka rachunkowości PIK i SIK na rok 2021 jako jednostki sektora finansów publicznych – zasada kasowa i zasada memoriału a zasada współmierności oraz ich zastosowanie w praktyce.
 2. Plan finansowy IK i jego związek z prawidłowo prowadzoną rachunkowością IK jako jednostki sektora finansów publicznych – jakie zasady i jakie konta powinny być uwzględnione w procedurze budżetowej IK.
 3. Nowe komunikaty Ministerstwa Finansów dot. ujmowania rezerw oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów – strona www Ministerstwa Finansów.
 4. Dochody budżetowe w IK – definicja, dochody bieżące a dochody majątkowe, zasady wyceny i zasady księgowania dochodów kasowo zrealizowanych w IK, w tym z uwzględnieniem podatku VAT, rozliczanie kasowo zrealizowanych dochodów, dochody a przychody w IK, plan finansowy i jego wykonanie.
 5. Wydatki budżetowe w IK – definicja, wydatki bieżące a wydatki majątkowe, zasady wyceny i zasady księgowania wydatków kasowo zrealizowanych w IK, w tym z uwzględnieniem podatku VAT, związek kasowo zrealizowanych wydatków z rozliczeniem otrzymanych dotacji przez IK, wydatki a koszty w IK, plan finansowy i jego wykonanie.
 6. Należności IK – definicja, zasady wyceny i zasady księgowania, należności budżetowe pieniężne o charakterze cywilnoprawnym i niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym w IK, należności krótko i długoterminowe, należności ujmowane jako przychody okresu oraz należności ujmowane jako przychody przyszłych okresów.
 7. Zobowiązania IK – definicja, zasady wyceny i zasady księgowania, zobowiązania krótkoterminowe, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania ujmowane jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania ujmowane jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, rezerwy na zobowiązania, zobowiązania związane z rozliczeniem zakupu, zobowiązania warunkowe.
 8. Przychody i koszty księgowe IK – definicja, zasady wyceny i zasady księgowania.
 9. Grupowanie przychodów i kosztów – zasady ustalania i zasady księgowania przychodów i kosztów działalności operacyjnej podstawowej, w tym z zadań zleconych, działalności operacyjnej pozostałej, w tym działalności nadzwyczajnej, działalności finansowej i ich powiązanie z wynikiem finansowym orz podatkiem CIT.
 10. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów – rozliczenia międzyokresowe przychodów oraz czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, rezerwy w IK.
 11. Koszty i przychody odnoszone bezpośrednio na fundusz – zakres zastosowania konta 800 w IK.
 12. Dotacje budżetowe i środki pozabudżetowe z funduszu przeciwdziałania Covid-19 w księgowości IK – kiedy konto 800, kiedy 840 a kiedy 760.
 13. Aktywa trwałe i aktywa obrotowe w IK – problem z finansowaniem tzw. niskocennych środków trwałych (amortyzowanych jednorazowo).
 14. Jak zbudować plan kont dla SIK obsługiwanych przez SCUW – jakie konta planu kont dla jednostek budżetowych pozwalają prowadzić łatwą i rzetelną księgowość SIK.
 15. Sprawozdania RB-Z i RB-N w IK.
 16. Sprawozdanie finansowe IK – uzgodnienia obrotów i sald danych księgowych dla potrzeb sprawozdania finansowego i informacji dodatkowej.
 17. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Rachunkowość budżetowa państwowej i samorządowej instytucji kultury w 2021 r. (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 26.10.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25.10.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń